GJEREMIE (18)

Letôr: Ives Sicuro

Il spieli dal vâs e dal vasâr

181Chest al è l’ordin che i è stât imponût a Gjeremie de part dal Signôr, disint: 2“Cjapiti sù e va jù te cjase dal vasâr e là jù ti fasarai scoltâ lis mês peraulis”. 3Alore jo o soi lât jù te cjase dal vasâr e ve ch’al jere daûr a lavorâ cul turnidôr. 4Ma il vâs ch’al jere daûr a fâ cu l’argile si è ruvinât tes mans dal vasâr; alore al tornà a fâ un altri vâs, come che i semeave just.

5In chel la peraule dal Signôr mi è stade dite cussì: 6“No puedio jo fâus a vualtris, cjase di Israel, compagn di chest vasâr? Sentence dal Signôr! Ve: come ch’e je l’argile tes mans dal vasâr, cussì o sês vualtris inte mê man, cjase di Israel! 7Cualchi volte jo o distini cuintri di une gjernazie, o cuintri di un ream, di dislidrisâ, di sdrumâ e di fruçâ. 8Ma se chê gjernazie che jo i vevi fevelât si slontane de sô tristerie, alore jo mi pintissarai di chê disgracie ch’o vevi professât di mandâi. 9Un’altre volte jo o distini par une gjernazie o par un ream di fâ sù e di plantâ. 10Ma s’e fâs mâl pai miei vôi no scoltant la mê vôs, alore jo mi pintissarai dal ben ch’o vevi pensât di beneficâle.

11E cumò dîsiur cussì ai oms di Gjude e a la int di Gjerusalem: Il Signôr al dîs cussì: Ve, jo o stoi prontant cuintri di vualtris une disgracie e o stoi masanant cuintri di vualtris un progjet. Ch’al torni dongje ognidun de sô brute strade, di mût ch’o podedis comedâ in miôr lis vuestris stradis e lis vuestris voris. 12Però ti disaran: Nol è pussibil! Nô o larìn indenant seont i nestris progjets, ognidun al fasarà seont l’ustinazion dal so cûr trist”.

Israel si è dismenteât dal Signôr

13Pa la cuâl il Signôr al dîs cussì:

“Lait a domandâ framieç dai forescj

cui ch’al à sintudis robis di cheste fate;

une robe cetant orende e à cumbinade

la fantate di Israel!

14Sparissie forsit de grande crete

la nêf dal Liban?

O ben si suiarano lis aghis des monts

ch’a scorin jù glaçadis?

15Epûr il gno popul si è dismenteât di me;

i àn ufiert l’incens al nuie.

E cussì ju fasaran inçopedâ tes lôr stradis,

tai trois di simpri,

lant indenant pes stradelis,

par une strade no splanade,

16ridusint la lôr tiere a une desolazion,

a une sivilade eterne.

Ducj chei ch’a passaran par li a restaran

e a scjassaran il cjâf.

17Come l’aiar de jevade, ju dispierdarai

denant dal nemì.

Ur mostrarai la schene e no la muse

te dì dal lôr fruç”.

Atentât a Gjeremie e preiere dal profete

18Alore lôr a àn dit: “Dài! Tindìn palissis cuintri di Gjeremie, parcè che il predi nol restarà cence insegnament ni i savis cence consei ni il profete cence peraule. Dài! Anìn e frucìnlu cu la lenghe e no stin a bacilâ daûr di dutis chestis sôs peraulis”.

19Viôt tu di me, Signôr,

e sint la vôs dai miei nemîs.

20Si podaraial forsit paiâ il ben cul mâl?

Cun dut a chel, lôr a stavin sgjavant

une buse pe mê vite!

Visiti che jo o stoi denant di te,

par contâur ce ch’al è ben,

par fâ slontanâ di lôr la tô rabie.

21Pa la cuâl met i lôr fîs tes sgrifis de fan

e distiriju a fîl di spade;

ch’a restin sterpis e veduis lis lôr feminis

e i lôr oms ch’a sedin ferîts a muart;

i lôr zovins copâts in vuere cu la spade.

22Che si sinti a ciulâ des lôr cjasis

cuant che tu ur fasarâs rivâ cuintri di lôr

a colp i brigants;

parcè che a àn sgjavade une buse par brincâmi

e a àn tindût laçs pai miei pîts.

23Ma tu, Signôr, tu cognossis

ducj i progjets di muart che lôr a àn cuintri di me.

No sta perdonâur la lôr inicuitât

e no sta parâ jù il lôr pecjât de tô presince.

Ch’a sedin fiscâts denant de tô muse,

cuant che tu ti inrabiarâs, fâsiure viodi!