ISAIE (63;64)

Letôr: Chiara Toffoletti

Il foladôr

631Cui isal chel chi ch’al rive di Edom,

di Bozre, cui vistîts di colôr vîf?

Splendit te sô munture,

al ven indenant plen di vigorie?

– “O soi jo, ch’o feveli cun justizie,

e ch’o soi grant tal salvâ”.

2– Parcè po ise rosse la tô munture,

e i tiei vistîts come chei di chel ch’al fole tal brantiel?

3– “Il brantiel lu ài folât dibessôl

e dai popui nol è stât nissun cun me.

Ju ài folâts te mê rabie,

e ju ài folpeâts te mê fumate.

Il lôr sanc mi à scliçât su pai vistîts,

o ài maglade dute la mê munture.

4Parcè che tal gno cûr e je une zornade di svindic,

e al è rivât l’an de mê redenzie.

5O ài cjalât e no ’nd jere un che mi des une man;

o ài cjalât scaturît: no ’nd jere un che mi stes dongje!

Alore mi à salvât il gno braç,

e la mê rabie, che mi à stât dongje.

6Cu la mê fumate o ài tibiâts i popui,

e ju ài fruçâts cu la mê rabie,

e o ài fat spissulâ par tiere il lôr sanc”.

Riflession storiche

7O contarai i plasês dal Signôr,

lis lauts dal Signôr,

par dut ce ch’al à fat par nô.

Grant al è il so bonvolê pe cjase di Israel;

nus à judâts in dut seont il so boncûr,

e seont la grandece des sôs graciis.

8Al à dite: “Lôr a son propit il gno popul,

fîs che no mi lassin malapaiât”.

E al è stât par nô un salvadôr

9in dutis lis nestris tribulazions.

Nol è stât ni un mes ni un agnul,

ma la sô muse, che ju à salvâts.

Tal so amôr e tal so boncûr

lui ju à sfrancjâts;

ju à alçâts sù e ju à puartâts

par ducj i dîs di une volte.

10Ma lôr si son rivoltâts e a àn fat avilî

il so sant spirt;

par chel lui al è deventât un nemì par lôr;

propit lui ur à fate vuere.

11E si son visâts dai dîs di une volte,

di Mosè so servidôr.

Dulà isal chel ch’al à tirât fûr dal mâr

il pastôr dal so trop?

Dulà isal chel ch’al à metût dentri di lui

il so sant spirt?

12Chel ch’al à fat cjaminâ a la gjestre di Mosè

il so braç plen di glorie;

ch’al à spartidis lis aghis presince di lôr,

par fâsi un non eterni;

13che ju à menâts passant pai abìs,

come un cjaval tal desert,

cence che si inçopedassin?

14Tant che un trop ch’al ven jù te concje,

il spirt dal Signôr ju menave.

Cussì tu âs menât il to popul

par fâti un non plen di glorie.

Invocazion al Pari dai cîl

15Cjale dal cîl e viôt

de tô cjase sante e sflandorose!

Dulà ise la tô passion e la tô fuarce?

Il sgrisul des tôs vissaris

e dal to boncûr par me

sono stâts frenâts?

16Parcè che tu tu sês nestri pari!

Abram no nus ricognòs

e Israel no si impense di nô.

Tu, Signôr, tu sês nestri pari;

“Nestri redentôr par simpri” al è il to non.

17Parcè nus fâstu straviâ, Signôr,

lontans des tôs stradis,

indurissistu il nestri cûr, che cussì no ti tem?

Torne pal amôr dai tiei servidôrs

e des tribûs de tô ereditât!

18Parcè che i triscj a àn tibiât il to santuari,

e i nestris nemîs a àn sporcjade la tô sante cjase.

19O sin deventâts di un biel pieç come chei

che tu no tu ur comandis plui,

che il to non nol è stât clamât parsore di lôr!

Lamentazion e supliche

Se tu sbregassis i cîi e tu vignissis jù!

Lis monts, denant di te, si scjassaressin,

641come cuant che il fûc al fâs ardi i ramaçs secs,

come che il fûc al fâs boli l’aghe,

par che il to non al sedi pandût ai tiei nemîs:

denant di te a trimaressin i forescj!

2Parcè che tu tu fasis robis tremendis

che nô no ses spietavin,

3e che dai timps di une volte nissun nol à mai sintût.

Orele no à sintût,

voli nol à viodût

un Diu, fûr di te, ch’al fasi cussì

par chel ch’al sta fidât sun lui.

4Tu tu ur vâs incuintri a di chei ch’a metin in vore la justizie,

e che si impensin des tôs stradis;

ve, tu jeris inrabiât e nô o vin pecjât,

dopomai che si sin ribelâts cuintri di te.

5Ducj nô o jerin tant che une robe soce,

ducj i nestris ats di justizie tant che un peçot sporc.

Ducj nô si sin inflapîts come lis fueis,

e lis nestris inicuitâts nus menin vie come l’aiar.

6Nol è nissun ch’al clami il to non,

ch’al jevi sù par poiâsi tor di te,

parcè che tu nus âs platade la tô muse,

tu nus âs metûts tes sgrifis des nestris colpis.

7Cun dut a chest, Signôr, tu tu sês il nestri pari;

nô o sin l’argile e tu chel che nus à poleâts;

nô ducj o sin vore de tô man.

8Signôr, no sta inrabiâti masse!

No sta visâti par simpri de tristerie!

Ve, cjale, ducj nô o sin il to popul.

9Lis tôs santis citâts a son deventadis un desert,

Sion e je deventade un desert,

Gjerusalem une desolazion.

10Il nestri templi sant e sflandorôs,

là che ti àn laudât i nestris vons,

lu à glotût il fûc,

e dutis lis nestris robis preciosis a son stadis fruçadis.

11Podarâstu mo, Signôr, no scomponiti par dut chest,

restâ cidin e umiliânus inmò cuissà trop?