ISAIE (38;39)

Letôr: Nella Dosso

Malatie e risanament dal re

381In chei dîs Ezechie si inmalà di murî.

Il profete Isaie, fi di Amos, al lè di lui e i disè: “Il Signôr al dîs cussì: Sisteme lis robis in cjase tô, parcè che tu murarâs e no tu restarâs in vite”.

2Ezechie si voltà cu la muse de bande dal mûr e si metè a preâ il Signôr 3disint: “Par plasê, Signôr, visiti ch’o soi lât indenant a la tô presince cun fedeltât e cuntun cûr sclet e o ài fat ce ch’al è ben pai tiei vôi”. E Ezechie al vaì di dûr vaî.

4Alore la peraule dal Signôr e rivà a Isaie cussì: 5“Va e dîsii a Ezechie: il Signôr, il Diu di David to von, al dîs cussì: O ài scoltade la tô preiere, o ài viodudis lis tôs lagrimis; ve: o zonti a lis tôs zornadis cuindis agns. 6O liberarai de man dal re di Assur te e cheste citât, e o vuardarai cheste citât. 7E chest al è par te il segnâl de bande dal Signôr, ch’al mantignarà ce ch’al à imprometût. 8Ve: jo o fâs cessâ di dîs grâts la ombrene ch’e je za lade jù cul soreli sui grâts di Acaz”.

E il soreli al tornà indaûr dîs grâts di chei ch’al jere za lât indenant.

Salm di Ezechie

9Cjante di Ezechie, re di Gjude, cuant che si inmalà e al tornà di ca de malatie.

10Jo o pensavi: “A mieç des mês zornadis

mi ’nt larai, a lis puartis di chel altri mont

mi tegnaran par ducj i agns che mi restin”.

11O pensavi: “No viodarai plui il Signôr

inte tiere dai vîfs.

No viodarai plui in muse nissun om

di chei ch’a vivin ta chest mont.

12La mê cjase e je stade gjavade e butade lontan di me,

come la tende dai pastôrs;

tant che un tiessidôr, tu âs rodolade sù la mê vite

e tu tu cjoncis la mê tiessidure.

Dal dì a la gnot tu tu mi âs finît”.

13O ài berlât fint a buinore.

Tant che un leon, cussì lui al creve

ducj i miei vues.

De dì a la gnot tu tu mi âs finît.

14O piuli tant che une cisile

o gem tant che une colombe.

I miei vôi, alçâts adalt, a son stracs;

Signôr, o soi sfracaiât; anìn a dâmi une man!

15Ce disaraio mo? Di ce i fevelaraio?

Al è lui ch’al agjìs.

Jo o vîf ducj i miei agns

tal marum de mê anime

16Signôr, in te al spere il gno cûr;

dâi fuarce al gno spirt,

vuarissimi e fasimi tornâ di ca!

17Ve, il gno marum si tramude in pâs;

tu âs salvade la mê vite

de buse ch’al finìs dut,

parcè che tu âs butât daûr des tôs spalis

ducj i miei pecjâts.

18Parcè che chel altri mont no ti laude

e nancje la muart no dîs ben di te.

No sperin te tô fedeltât

chei ch’a van jù te buse.

19Chel ch’al vîf, chel ch’al vîf, al è lui che ti laude,

come ch’o fâs vuê jo.

Il pari ur fasarà cognossi ai fîs

la tô fedeltât.

20Il Signôr nus salve!

Pa la cuâl o cjantarìn su lis citaris

ducj i dîs de nestre vite

tal templi dal Signôr.

21Isaie al disè: “Che si cjoli un biel pôcs di fîcs secs, che si fasi un impac su la feride e al vuarissarà”. 22Dissal Ezechie: “Cuâl isal il segnâl che jo o jentrarai tal templi dal Signôr?”.

Ambassade dal re di Babilonie

391In chê volte Merodac-Baladan, fi di Baladan, re di Assur, i mandà letaris e regâi a Ezechie, parcè che al veve sintût che Ezechie al jere malât. 2Ezechie si indalegrà e ur mostrà ai mes la cjamare dal tesaur, l’arint, l’aur, i bonodôrs, il vueli fin, dut il so arsenâl e dut ce ch’al veve tai siei tesaurs. Nol restà nuie che Ezechie no ur ves mostrât tal so palaç e in dut il so ream.

3Il profete Isaie al lè dal re Ezechie e i disè: “Ce àno dit chei oms e dontri sono vignûts chi di te?”. Al rispuindè Ezechie: “A son vignûts chi di me di une tiere lontane, di Babilonie”. 4Chel altri i domandà: “Ce àno viodût tal to palaç?”. Al zontà Ezechie: “A àn viodût dut ce ch’al è tal gno palaç. Nol è nuie, tai miei tesaurs, che jo no ur al vedi mostrât”.

5Isaie i disè a Ezechie: “Scolte la peraule dal Signôr des schiriis: 6Ve, a vignaran zornadis ch’al sarà puartât a Babilonie dut ce ch’al è tal to palaç e i tesaurs che i tiei vons a àn ingrumâts fin vuê. Nol restarà nuie, al dîs il Signôr. 7E dai fîs ch’a saltaran fûr des tôs vissaris e che tu âs gjenerât, un pôcs a saran gafâts e a deventaran cjastrâts dal re di Babel”. 8Ezechie i rispuindè a Isaie: “La peraule dal Signôr che tu mi âs contât e je buine”. E al pensave: “E sarà pâs e sigurece almancul sot di me”.