ISAIE (37)

Letôr: Roberto Vicario

Consultazion dal profete

371Cuant che il re Ezechie al sintì une tâl, si sbregà i vistîts, si riviestì di sac e al lè tal templi dal Signôr. 2Po al mandà Eliakim, il sorestant dal palaç, Sebne, il scriturist, e i anzians dai predis riviestûts di sac, dal profete Isaie, fi di Amos. 3E i diserin: “Ezechie al dîs cussì: Cheste e je une zornade di tribulazion, di cjastic e di vergogne, parcè che i fîs a rivin fint a la mari ma e mancje la fuarce par parturî. 4Salacor il Signôr, to Diu, al scoltarà lis peraulis dal grant copîr, mandât dal so paron, il re di Assur par insolentâ il Diu vîf, e lu cjastiarà pes peraulis che il Signôr, il to Diu, al à sintudis. E tu tu fasarâs une preiere par chel ch’al reste, ch’al è ancjemò in vite”.

5I fameis dal re Ezechie a rivarin di Isaie. 6Isaie ur disè: “I disarês cussì al vuestri paron: il Signôr al dîs cussì: No sta vê pôre pes peraulis che tu âs scoltadis, pes blestemis dai fameis dal re di Assur. 7Ve: jo o metarai dentri di lui un spirt tâl che cuant che al sintarà une gnove, al tornarà inte sô tiere e lu fasarai colâ di spade inte sô tiere”.

Seconde ambassade assiriane

8Il grant copîr al tornà indaûr e al cjatà il re di Assur ch’al tacave Libne. E di fat al veve sintût che si jere slontanât di Lachis.

9Cuant che il re al sintì a dî, a rivuart di Tirache, re di Kus: “Al è partît par frontâti”, 10al tornà a mandâ mes di Ezechie par dîi: “I disarês cussì a Ezechie, re di Gjude: No sta lassâti imbussulâ dal to Diu, che tu stâs tant fidât, cuant che ti dîs: Gjerusalem no sarà metude tes mans dal re di Assur. 11Ve: tu âs sintût ce ch’a àn fat i rês di Assur in dutis lis tieris, avodantlis al svinidriment. E tu tu varessis di scapolâle? 12I dius dai forescj, che i miei vons ju àn fruçâts, àno forsit salvade la int di Gozan, di Caran, di Rezef e la int di Eden in Telassar? 13Dulà sono il re di Amat e il re di Arpad e il re de citât di Sefarvaim, di Ene e di Ive?”.

Preiere di Ezechie

14Ezechie al cjapà la letare de man dai mes e le leiè. Po al lè sù tal templi, le daviergè denant dal Signôr 15e al preà il Signôr cussì: 16“Signôr des schiriis, Diu di Israel, dome tu tu sês Diu di ducj i reams de tiere. Tu tu âs fat i cîi e la tiere. 17Slungje, Signôr, la tô orele e scolte, vierç, Signôr, i tiei vôi e viôt; scolte dutis lis peraulis di Senacherib, che lis à mandadis par insolentâ il Diu ch’al vîf! 18E je mo vere, Signôr: i rês di Assur a àn svinidrîts ducj i forescj e la lôr tiere, 19a àn butât tal fûc i lôr dius, parcè che no jerin dius, chei, ma vore des mans dal om, len e piere; par chel ju àn fruçâts. 20E cumò, Signôr nestri Diu, salvinus de sô man e ch’a sepin ducj i reams de tiere che dome tu tu sês il Signôr!”.

Mes dal profete

21Alore Isaie, fi di Amos, al mandà a dîi a Ezechie: “Il Signôr, Diu di Israel, che tu i âs fate la preiere a rivuart di Senacherib re di Assur, al dîs cussì: 22Cheste e je la peraule che il Signôr al à dite cuintri di lui:

La fantate, fie di Sion,

ti spresee, ti cjol vie,

la fie di Gjerusalem

e scjasse il cjâf daûr di te.

23Cui âstu svilanât e blestemât,

cuintri di cui âstu alçade la tô vôs

e alçâts cun rogance i tiei vôi?

Cuintri dal Sant di Israel!

24Midiant dai tiei fameis tu âs insolentât il Signôr,

e tu âs dite: Cun dute la sdrume dai miei cjars

mi soi rimpinât su la spice des monts,

sui ultins jôfs dal Liban,

o ài cjonçâts i siei cedris plui alts,

i plui biei ciprès;

o ài rivât a lâ sui çucs plui rimits

e tal so bosc plen di vite.

25O ài sgjavât e bevudis

aghis forestis,

e o ài fats secjâ cu la plante dai miei pîts

ducj i riui dal Egjit”.

26No lu âstu sintût a dî? Dopomai

ch’o ài prontât dut chest;

il progjet lu ài fat ancjemò tai dîs di une volte

e cumò lu met in vore,

par ridusi a di un grum di maseriis

lis citâts rinfuarçadis.

27La lôr int, lis mans inflapidis,

le à gafade la disperazion e la confusion,

e a son deventâts come la jerbe dal cjamp,

come il vert tenarut,

come la jerbe sui cuvierts,

arsinide dal aiar de jevade.

28Cuant che tu stâs sentât, cuant che tu saltis fûr

o che tu jentris, jo lu sai,

e ancje cuant che tu ti inrabiis cuintri di me.

29Za che tu ti sês inrabiât cuintri di me

e la tô rogance e je rivade sù fintremai a lis mês orelis,

o metarai il gno anel tes tôs narilis

e il gno smuars intai tiei lavris,

e ti fasarai tornâ indaûr par chê strade

che tu sês vignût.

30E chest ti servissarà come segnâl:

chest an si mangjarà la semence ch’e je colade;

l’an cu ven ce ch’al ven sù dibessôl;

e il tierç an o semenarês e o seselarês,

o plantarês i vignâi e o gjoldarês i lôr prodots.

31Ce ch’al restarà de cjase di Gjude, chei ch’a saran restâts,

a continuaran a meti lidrîs in bas

e a frutulâ adalt,

32parcè che di Gjerusalem al jessarà fûr un rest

e un alc al vanzarà de mont di Sion;

la passion dal Signôr des schiriis e fasarà chest.

33Par chel il Signôr al dîs cussì dal re di Assur:

Nol metarà pît ta cheste citât

e no i traiarà nissune frece,

no le tacarà cui scûts

e nol tirarà sù cuintri di jê nissune palade.

34Al tornarà indaûr pe strade ch’al è vignût,

e nol metarà pît ta cheste citât.

Sentence dal Signôr!

35O pararai cheste citât par salvâle,

par amôr dal gno non e di David gno servidôr.

Liberazion

36Sicheduncje al saltà fûr l’agnul dal Signôr e al pestà tal campament di Assur cent e otantecinc mil oms. Cuant che a buinore a jevarin, ve che chei altris a jerin ducj muarts.

37Senacherib, re di Assur, al gjavà il campament, al partì, al tornà indaûr e si fermà a Ninive. 38E cussì, intant ch’al jere ingenoglât tal templi di Nisroc, so diu, i siei fîs Adram-Melec e Zarezer lu coparin cu la spade e a lerin a parâsi te tiere di Ararat.

Tal so puest al deventà re so fi Assaradon.