ISAIE (36)

Letôr: Lorena Lirussi

Zonte storiche

Prime ambassade assiriane

361Tal an cutuardicesim dal re Ezechie, Senacherib, re de Assirie, al tacà dutis lis citâts rinfuarçadis di Gjude e lis cjapà. 2Il re de Assirie al mandà di Lachis a Gjerusalem il grant copîr cuntune scorte impuartant. Al sostà ad ôr dal canâl de vascje disore, su la strade dal cjamp dal Lavadôr.

3I lerin incuintri Eliakim fi di Chelkie, sorestant dal palaç, Sebne, il scriturist, e Joac, fi di Asaf, l’archivist. 4Il grant copîr ur disè: “Disêt, par plasê, a Ezechie: Il grant re, il re de Assirie, al dîs cussì: Ce ise cheste sigurece che tu stâs fidât? 5Ti inludistu forsit che la peraule dai lavris e vali compagn dal consei e dal valôr in vuere? Cumò, di cui ti fidistu, che tu ti sês rivoltât cuintri di me? 6Ve: tu stâs fidât sun cheste cjane crevade, l’Egjit, ch’e jentre te man e le fore, se cualchidun al sta fidât sun lui. Cussì al è il faraon, re dal Egjit, par ducj chei ch’a stan fidâts sun lui. 7E se mi disês: Nô o stin fidâts sul Signôr, nestri Diu; no isal forsit lui che Ezechie i à tirât vie i çucs e i altârs e ur à dit a Gjude e a Gjerusalem: Vualtris o adorarês dome denant di chest altâr? 8Poben, impegniti cul gno paron, il re di Assur, e jo ti darai doi mil cjavai, se tu tu podarâs furnîmi i cjavalîrs par lôr. 9E cemût podaressistu tu rivâ a parâ indaûr ancje un dai plui piçui fameis dal gno paron? Epûr tu stâs fidât sul Egjit par cont di cjars e di cjavalîrs. 10E po àio marçât cuintri di cheste tiere par fiscâle cence la volontât dal Signôr? Propit il Signôr che mi à dit: Marce cuintri di cheste tiere e fischile”.

11Alore Eliakim, Sebne e Joac i rispuinderin al grant copîr: “Par plasê, feveliur ai tiei fameis par aramaic, parcè che nô lu capìn, e no sta fevelâur par ebraic a lis orelis dal nestri popul ch’al è su lis muris”. 12Al rispuindè il grant copîr: “Il gno paron mi àial forsit mandât a dîi chestis robis al to paron e a ti e no invezit ai oms ch’a son su lis muris, ridusûts a mangjâ la lôr porcarie e a bevi la lôr urine insieme cun vualtris?”.

13Alore il gran copîr al jevà in pîts e al berlà ad alte vôs par ebraic: “Scoltait lis peraulis dal gran re, dal re di Assur! 14Il re al dîs cussì: Ezechie nol à di imbussulâus, parcè che nol rivarà a salvâus. 15E nancje Ezechie nol à di fâus stâ fidâts sul Signôr disint: Di sigûr che il Signôr nus salvarà, cheste citât no sarà metude tes mans dal re di Assur. 16No stait a lâ daûr di Ezechie, parcè che il re di Assur al dîs cussì: Fasêt la pâs cun nô e rindêtsi; alore ognidun al podarà mangjâ ce ch’e bute la sô vît e il so fiâr e ognidun al podarà bevi l’aghe dal so poç. 17Fintremai che jo no vignarai e no us menarai tune tiere compagne de vuestre, une tiere di forment e di most, un tiere di pan e di vignâi. 18Ezechie nol à di imbussulâus disint: il Signôr nus liberarà! I dius dai forescj àno forsit salvade la lôr tiere des mans dal re di Assur? 19Dulà sono i dius di Amat e di Arpad? Dulà sono i dius di Sefarvaim? Àno forsit rivât a salvâ Samarie de mê man?”.

20Chei altris a tasevin e no ur àn rispuindude nancje une peraule, parcè che l’ordin dal re al jere: “No stait a tornâi rispueste”.

21Eliakim, fi di Chelkie, il sorestant dal palaç, Sebne il scriturist, e Joac, fi di Asaf, l’archivist, a tornarin di Ezechie cui vistîts sbregâts e i ripuartarin lis peraulis dal grant copîr.