ESODO (24;25)

Letôr: Selena Orlando

Funzion dal pat

241Il Signôr i disè a Mosè: “Vignît sù viers dal Signôr tu, Aron, Nadab, Abiu e setante anzians di Israel, e si butarês par tiere stant lontans. 2Dome Mosè al podarà vignî dongje dal Signôr. Lôr no vignaran dongje e la int no vignarà sù cun lui”.

3Mosè i riferì al popul dut ce che al veve dit il Signôr e dutis lis leçs e il popul al rispuindè ducj insieme: “O tignarìn a ments dut ce che al à dit il Signôr”.

4Mosè al metè par scrit dut ce che al veve dit il Signôr e podopo, jevât denant dì, al fasè un altâr dapît de mont e dodis colonei pes dodis tribûs di Israel. 5Po al mandà un pôcs di zovins israelits a fâ olocauscj e a ufrî al Signôr manzuts come sacrifici di comunion.

6Mosè al cjolè mieç sanc e lu metè tai cjadins e chel altri mieç lu strucjà parsore dal altâr.

7Al cjolè il libri dal pat e lu leiè denant dal popul che al disè: “O fasarìn e o starìn a dut ce che al à dit il Signôr!”.

8Mosè, cjapât sù il sanc, al sborfà il popul e al disè: “Chest al è il sanc dal pat che il Signôr al à fat cun vualtris midiant di dutis chestis peraulis”.

9Mosè al lè sù cun Aron, cun Nadab, cun Abiu e cun setante anzians di Israel. 10A vioderin il Diu di Israel. Sot dai siei pîts al jere come un pedrât di zafîr, clâr compagn dal cîl. 11Lui nol slungjà la man cuintri i grancj dai fîs di Israel. Lôr a vioderin Diu, po a mangjarin e a beverin.

12Il Signôr i disè a Mosè: “Anìn sù daprûf di me su la mont e reste li; o ài di dâti lastris di clap, la leç e i comandaments, che jo o ài scrit par indreçâju”.

13Mosè al jevà sù, insieme cun Gjosuè so famei, e a lerin su la mont di Diu. 14Dissal ai anzians: “Spietaitnus chi fintremai che no tornìn jù. O vês cun vualtris Aron e Cur: se un al à cualchi cuistion, che al ledi di lôr”.

15Daspò Mosè al lè su la mont. Il nûl al taponave la mont.

16La glorie dal Signôr si fermà su la mont dal Sinai e il nûl le taponà par sîs dîs di file. La setime dì il Signôr al clamà Mosè stant tal mieç dal nûl.

17La glorie dal Signôr ur comparive ai vôi dai fîs di Israel, su la spice de mont, come un fûc che al incenerìs dut. 18Mosè al jentrà tal nûl e al lè su la mont. E Mosè al restà su la mont corante dîs e corante gnots.

Leçs sul santuari e sui predis

La part di dâ pal santuari

251Il Signôr i fevelà a Mosè cussì: 2“Dîsiur ai fîs di Israel di dâ une part par me. O cjaparês sù dut ce che a dan chei che a àn cussience. 3Ve la part che o cjaparês di lôr: aur, arint e bronç; 4purpure viole e ros vîf, crem, fîl di lin e pêl di cjavre; 5piels di roc intenzudis a ros, piel di tac e len di agace; 6vueli pes lampadis, balsim par vueli di ongi e incens profumât; 7pieris di sardonie, pieris di ornament pal efod e pal petorâl. 8Fâsimi un santuari in mût che jo o puedi stâ framieç di lôr. 9Tu fasarâs dut sul stamp dal santuari e sul stamp de robe che tu âs di meti dentri, come che ti mostrarai.

La tende e il so furniment

L’arcje

10Tu fasarâs un’arcje di len di agace, lungje doi comedons e mieç, largje un comedon e mieç e alte un comedon e mieç. 11Tu le fodrarâs di aur rût par dentri e par difûr, e tu i fasarâs un ôr d’aur torator. 12Tu fondarâs, par jê, cuatri anei d’aur e tu ju saldarâs ai siei cuatri pîts; doi anei di une bande e doi anei di chê altre. 13Tu fasarâs ancje stangjis di len di agace; tu lis rivestissarâs d’aur. 14Tu fasarâs passâ lis stangjis pai anei di ca e di là de arcje, par podêle puartâ. 15Lis stangjis a staran tai anei de arcje e no lis tirarês vie. 16Te arcje tu metarâs la testemoneance che jo ti darai.

17Tu fasarâs ancje un propiziatori d’aur rût, lunc doi comedons e mieç e larc un comedon e mieç. 18Tu fasarâs ancje doi cherubins in aur batût; tu ju fasarâs insomp e dapît dal propiziatori. 19Tu metis un cherubin intune estremitât e chel altri cherubin in chê altre estremitât: tu fasarâs i cherubins in mût che a fasin dutun cul propiziatori, insomp e dapît. 20I cherubins a varan lis alis viertis par in sù e a protezaran cu lis lôr alis il propiziatori muse cun muse. Lis musis dai cherubins a saran voltadis de bande dal propiziatori. 21Tu metarâs il propiziatori parsore de arcje e te arcje tu sistemarâs la testemoneance che jo ti darai.

22Al è li che jo o vignarai a cjatâti. Al è parsore dal propiziatori, tal mieç dai doi cherubins che a son su l’arcje de testemoneance che jo ti darai i miei ordins pai fîs di Israel.

La taule pai pans de ufierte

23Tu fasarâs une taule di len di agace, lungje doi comedons, largje un comedon e alte un comedon e mieç. 24Tu le riviestissarâs di aur rût e tu i fasarâs torator un ôr di aur. 25Tu i fasarâs torator une curnîs largje une cuarte e torator de curnîs tu fasarâs un ôr d’aur. 26Tu i fasarâs cuatri anei d’aur e tu metarâs anei tai cuatri cjantons, tai cuatri pecoi. 27I anei tu ju metarâs dongje de curnîs, par parâ dentri lis stangjis che a varan di puartâ la taule. 28Lis stangjis tu lis fasarâs di len di agace e tu lis fodrarâs di aur; a coventaran par puartâ la taule. 29Tu fasarâs i plaçs, i bocâi, lis anfuris e lis tacis pe libagjon. Tu ju fasarâs di aur rût 30e tu lassarâs simpri su la taule, denant di me, i pans de ufierte.

Il cjandelîr

31Tu fasarâs un cjandelîr di aur rût; il cjandelîr, il pît e il poc a saran ribatûts; i cjaliçs, i bocui e i flôrs a fasaran bloc cun lui.

32Di ca e di là a partissaran sîs braçs: trê braçs dal cjandelîr di une bande e trê braçs dal cjandelîr di chê altre.

33Il prin braç al varà trê cjaliçs a forme di flôr di mandolâr, cun bocui e flôr e ancje il secont braç al varà trê cjaliçs a forme di flôr di mandolâr cun bocui e flôr; compagn par ducj i sîs braçs che a partissaran dal cjandelîr. 34Ancje il cjandelîr al varà cuatri cjaliçs a forme di flôr di mandolâr, cun bocul e flôr, 35un bocul sot dai prins doi braçs che a partissin dal cjandelîr, un bocul sot di chei altris doi braçs e un bocul sot dai ultins doi braçs, ven a stâi tai sîs braçs che a partissin dal cjandelîr. 36I bocui e i braçs a fasaran bloc cul cjandelîr e dut al sarà fat in trê blocs di aur rût ribatût.

37Tu fasarâs ancje siet lampadis. Si sistemarà lis lampadis in mût che a fasin lusôr denant di lui. 38I siei smocjadôrs e i platei a saran di aur rût. 39Par fâlu cun ducj i siei furniments ti larà un talent di aur rût.

40Cjale ben e fâs seont il stamp che tu âs viodût su la mont.