ESODO (23)

Letôr: Germana Candusso

Dovês di justizie

231No sta spampanâ cjàcaris che no son veris. No sta tignî man al trist testemoneant il fals. 2No sta metiti de bande là che a son in plui par fâ il mâl e no sta testemoneâ intune cause butanti là che and è di plui par fâ lâ fûr di troi la justizie.

3No sta fâ diferencis pal puar intune cause.

4Se tu ti intivis tal bo o tal mus dal to nemì che al à pierdude la strade, tornijal a menâ dongje. 5Se tu viodis il mus di chel che tu âs in asse a colâ sot de sô cjame, no sta tirâti di bande; tu âs di dâi une man.

6No sta tibiâ il dirit dal puar inte sô cause.

7Tenti lontan di une cause false. No sta fâ perî il nocent ni il just e no sta dâi reson a di chel che al è in tuart.

8No sta cjapâ regâi di sorte, parcè che il regâl al svuarbe la int che e à bon voli e al mande in malore lis causis dai galantoms.

9No sta metii il pît sul cuel al forest. O savês ce che al vûl dî jessi pal mont, parcè che ancje vualtris o vês stât forescj te tiere dal Egjit.

An sabatic e sabide

10Par sîs agns tu semenarâs la tiere e tu cjaparâs sù, 11ma il setim an tu âs di lassâle pustote e no tu âs di cjapâ sù nuie; i puars dal to popul int mangjaran e lis bestiis salvadiis a cjolaran ce che ur varà vanzât. Compagn tu âs di fâ tal to vignâl e tal to ulivâr.

12Par sîs dîs tu fasarâs lis tôs voris e la setime zornade tu polsarâs, par che al polsi il to bo e il to mus e par che al tiri flât il leç de tô sierve e il forest.

13Tignît a ments dut ce che us ài dit e no stait a vê indiment altris dius; che no us scjampi di bocje nancje il non.

Fiestis di vie pal an

14Tu âs di fâmi fieste trê viaçs ad an.

15Tu âs di rispietâ la fieste dal pan cence levan. Par siet dîs tu mangjarâs pan cence levan, come che ti ài ordenât jo, tal timp distinât tal mês di Abib, parcè che al è in chel mês che tu sês saltât fûr dal Egjit.

No tu âs di presentâti denant di me cu lis mans spacant.

16Tu âs di rispietâ la fieste de ricolte dal forment, des primiziis di ce che tu âs semenât tai cjamps, e la fieste de ricolte, a fin dal an, cuant che tu varâs puartât dongje dut ce che tu varâs regonât tai cjamps a sun di vitis.

17Trê viaçs ad an, ducj i mascjos a àn di presentâsi denant dal Signôr Diu.

18No sta mai ufrî il sanc de vitime cun pan jevât e il gras de mê fieste no tu âs di metilu vie pal indoman.

19Tu puartarâs te cjase dal Signôr to Diu il miôr des primiziis dal to teren.

No sta mai fâ boli un cavret tal lat di sô mari.

E ven imprometude la tiere di Canaan

20Ve che jo ti mandarai un agnul denant di te par che ti tegni vuardât pe strade e ti meni tal lûc che jo o ài distinât par te. 21Rispietilu e scoltilu ce che ti dîs; no sta metiti cuintri di lui: no us perdonarès par mai il mâl che o fasês, parcè che il gno non al è cun lui. 22Ma se però tu scoltis la sô vôs e tu fasis ce che o dîs jo, o sarai il nemì dai tiei nemîs e chei che ti dan jù ju rangjarai jo.

23Il gno agnul al larà denant di te e ti menarà dai amoreus, dai itits, dai peressits, dai cananeus, dai eveus, dai gjebuseus e ju fiscarai. 24No sta butâti in genoglon denant dai lôr dius e no sta fâur sacrificis di sorte; no sta fâ come che a fasin lôr ma tu âs di splantâ di lidrîs i lôr dius e tu âs di parâ in sflichignis i lôr colonei.

25O vês di ingenoglâsi dome denant dal Signôr vuestri Diu e alore jo o benedissarai il to pan e la tô aghe e o tignarai lontane ogni disgracie. 26Te tô tiere no sarà nissune femine ch’e abortìs o cence fruts, e jo ti fasarai gjoldi i tiei dîs fint insomp.

27O semenarai il terôr denant di te, o fasarai scjampâ come il fum ducj i popui là che tu larâs, o fasarai talonâ ducj i tiei nemîs.

28O mandarai denant di te i avons, che a fasaran cori i eveus, i cananeus e i itits lontan di te. 29Jo no tai tirarai vie di te ducj intun an, par che la tiere no deventi un desert e che si moltiplichin a to damp lis bestiis salvadiis. 30Ju fasarai scjampâ un pôc a la volte, fintremai che no tu sarâs avonde fuart di podê paronâ tu.

31O segnarai i tiei cunfins dal mâr des Cjanussis fint al mâr dai filisteus e dal desert al flum, parcè che us metarai tes vuestris mans dute la int di chê tiere e tu tu ju sgornearâs vie lontan di te. 32No sta fâ pat di sorte ni cun lôr ni cui lôr dius. 33No staran te tô tiere par che no ti sticin a metiti cuintri di me, parcè che tu ti butaressis cui lôr dius e chest al sarès par te un tramai”.