ISAIE (8)

Letôr: Diana De Luca

Il secont fi di Isaie

81Il Signôr mi à dit: “Cjol une breute avonde grande e scrîf cun ponts ordenaris: A Mahèr-salàl-cash-baz”. 2Jo mi ài cjolt doi testemonis fidâts, il predi Urie e Zacarie, fi di Jebarachie. 3Mi soi compagnât cu la profetesse, ch’e à cjapât sù e e à parturît un frut. Il Signôr mi à dit: “Metii non Mahèr-salàl-cash-baz. 4Parcè che prin che il frut al sedi bon di clamâ pai e mame, lis ricjecis di Damasc e il rafât di Samarie a saran puartâts denant dal re di Assur”.

Lis aghis di Siloe e dal Eufrât

5Il Signôr mi à tornât a fevelâ cussì:

6“Za che chest popul al à spreseadis

lis aghis di Siloe ch’a scorin cuietis,

e ch’al trime denant di Rezin e dal fi di Romelie,

7par chel ve che il Signôr al fâs vignî sù cuintri di vualtris

lis aghis grandis

e tremendis dal flum,

il re di Assur e dute la sô glorie.

Al stranfarà parsore di ducj i siei canâi

e al inondarà dutis lis sôs rivis.

8Al inondarà Gjude, lu sumierzarà passant parsore

fint a rivâi al cuel,

e lis sôs alis a saran spalancadis

sun dute la largjece de tô tiere, Emanuel!”

9Tignîtlu a ments, popui: o sarês fruçâts!

Scoltait, regjons dutis lontanis de tiere!

Prontait lis armis, o sarês fruçâts!

Prontait lis armis, o sarês fruçâts!

10Fasêt un progjet: al larà in fruç;

cjapait une decision: no rivarà in puart,

parcè che Diu al è cun nô”.

Il Signôr al dirêç la storie

11Parcè che il Signôr mi à dit cussì cuant che mi à cjapât pe man e mi à dit di no lâ pe strade di chest popul:

12“No stait a clamâ pat

dut ce che chest popul al clame pat;

no stait a vê pôre di ce che lui al à pôre,

e no stait a spaventâsi”.

13Il Signôr des schiriis, dome lui tignîtlu par sant;

di lui o vês di vê timôr,

di lui o vês di cjapâ spavent.

14Lui al sarà un santuari, un clap di inçopedâsi

e un gredei ch’al intrighe

pes dôs cjasis di Israel,

un laç e une palisse

pe int di Gjerusalem.

15Un grum di lôr si inçopedaran intor,

a colaran e a laran in fruç,

a saran cjapâts e fats presonîrs.

16Che si sieri cheste testemoneance, ch’e vegni sigjilade cheste rivelazion tra i miei dissepui. 17Jo mi fidi dal Signôr, ch’al plate la sô muse a la cjase di Jacop, e o speri in lui. 18Ve, jo e i fîs che il Signôr mi à dâts, o sin segnâi e avîs in Israel de part dal Signôr des schiriis, ch’al è a stâ su la mont di Sion.

19Se us disaran: “Interpelait chei ch’a clamin i muarts e i induvinins ch’a cisichin e ch’a murmurin. Parcè un popul no àial di interpelâ il so Diu, i muarts pai vîfs?”, 20tignîtsi grampâts tor de rivelazion, te testemoneance. Se no us fasaran chest discors, nol cricarà il dì.

Zornadis di scûr

21Lui us passarà dongje tibiât e plen di fan

e cuant che al sarà plen di fan, si inrabiarà

e al maludissarà il so re e il so Diu;

al cjalarà in sù,

22po al tornarà a cjalâ la tiere,

e ve: pôre e scûr

e gnot di disperazion!

Ma la fumate e sarà sfantade.

23Parcè che no sarà plui fumate

là ch’e jere pôre.

La manifestazion dal Salvadôr

Tun prin timp lui al à umiliade la tiere di Zabulon e la tiere di Neftali, ma in avignî al colmarà di glorie la strade dal mâr, di là dal Gjordan, il distret dai forescj.