ISAIE (6;7)

Letôr: Pre Tonin Cappellari

Clamade e mission di Isaie

61Tal an de muart dal re Ozie, jo o ài viodût il Signôr sentât suntune sente alte e metude in alt e i ôrs dal so mant a cuviergevin il templi. 2Sore di lui a jerin serafins: ognidun di lôr al veve sîs alis; cun dôs si taponavin la muse, cun dôs si taponavin i pîts e cun dôs a svolavin. 3E un i berlave a di chel altri:

“Sant, sant, sant al è il Signôr des schiriis;

dute la tiere e je incolme de sô glorie”.

4I antîi dai soiârs a trimavin pe vôs di chei ch’a berlavin, biel che il templi si jemplave di fum. 5E o ài dit:

“Joi, ch’o soi lât!,

parcè che o soi un om cui lavris soçs

e o vîf framieç di un popul

cui lavris soçs;

distès i miei vôi a àn viodût

il re, il Signôr des schiriis”.

6Alore un dai serafins al à svolât viers di me tignint te man un cjarbon impiât che lu veve cjapât sù cu lis paletis dal altâr. 7Mi à tocjade la bocje e mi à dit:

“Ve, chest al à tocjât i tiei lavris;

la tô colpe e je tirade vie

e il to pecjât parât jù”.

8Po o ài sintude la vôs dal Signôr ch’e diseve: “Cui mandarajo? Cui laraial par nô?”. Jo i ài rispuindût: “Ve chi ch’o soi, mandimi me!” 9Alore lui al à dit: “Va e dîsii a di chest popul:

Scoltait ben, ma cence capî,

cjalait ben, ma cence ricognossi.

10Ingrasse il cûr di chest popul,

impengìs lis sôs orelis,

tapone i siei vôi,

par no ch’al viodi cui siei vôi

ni ch’al scolti cu lis sôs orelis

ni ch’al capissi cul so cûr,

e si mendi e al vuarissi”.

11Jo i ài dite: “Fin cuant mo, Signôr?”. Lui mi à rispuindût:

“Fin che lis citâts no saran bandonadis,

cence int, lis cjasis cence oms

e la tiere fiscade e pustote”.

12Il Signôr al slontanarà la int

e la desolazion e sarà grande te tiere.

13E restarà une decime part

ma e sarà consumade di gnûf,

come il rôl e il terebint

che, sdrumâts, al reste dome il çoc.

Ma il çoc al sarà une gjernazie sante.

La fede ch’e salve

71Ai timps di Acaz, fi di Jotam, fi di Ozie, re di Gjude, al è capitât che Rezin, re di Aram, e Pekac, fi di Romelie, re di Israel, a son lâts sù a Gjerusalem par tacâle, ma no àn rivât a cjapâle. 2Chest jal àn contât a la cjase di David cussì: “Aram al à polsât parsore di Efraim”. Alore il so cûr e il cûr dal so popul a àn trimât come ch’a trimin i arbui dal bosc par vie dal aiar.

3Il Signôr i à dit a Isaie: “Salte fûr incuintri a Acaz tu e to fi Seariasub là ch’al finìs il canâl de vascje adalt, de bande dal cjamp dal Lavadôr. 4E tu i disarâs: Viôt di stâ cuiet, no sta vê pôre e il to cûr nol à di pierdisi di spirt par colpe di chescj doi vanzums di stiçs infumatâts, pe rabie di Rezin dai arameus e dal fi di Romelie. 5Parcè che i arameus, Efraim e il fi di Romelie a àn saborât cuintri di te disint: 6Anìn sù cuintri di Gjude, spartìnlu, cjapìnlu cu la fuarce e fasìn regnâ sore di lui un re, il fi di Tabeel.

7Il Signôr, Diu, al dîs cussì:

Chest nol sucedarà, nol sarà par mai!

8Parcè che la capitâl di Aram e je Damasc

e il sorestant di Damasc al è Rezin.

9La capitâl di Efraim e je Samarie

e il sorestant de Samarie al è il fi di Romelie.

Se no crodês, al è clâr che no tignarês dûr”.

La profezie dal Emanuel

10Il Signôr i à fevelât di gnûf a Acaz disint: 11“Domande par te un segnâl dal Signôr, to Diu, tant tal font di chel altri mont che tes altecis di là sù”. 12Ma Acaz al à rispuindût: “No domandarai nuie e no tentarai il Signôr”. 13Al à dit: “Scoltait, cjase di David! Isal pôc par vualtris stracâ i oms, ch’o volês stracâ ancje il gno Diu? 14Pa la cuâl il Signôr in persone us darà un segnâl. Ve la fantate e cjape sù e e parturìs un fi e i metarà non Emanuel. 15Al mangjarà sbrume e mîl, cuant che al sarà in stât di rifudâ il mâl e di sielgi il ben. 16Ma prin che il fantaçut al sepi rifudâ il mâl e sielgi il ben, la tiere, che tu tu âs pôre di jê par colpe dai siei doi rês, e restarà pustote. 17Il Signôr al fasarà vignî sore di te, sore dal to popul e sore de cjase di to pari zornadis che no son capitadis di compagnis d’in chê volte che Efraim si è distacât di Gjude, vadì il re di Assur”.

L’invasion dai nemîs

18In chê dì

il Signôr ur sivilarà a lis moscjis

ch’a son dapît dai canâi dal Egjit

e a lis âs ch’a son te tiere di Assur.

19Chês a vignaran e si poiaran dutis

tes concjis plenis di forans,

tai slambris des cretis,

sun ducj i sterps

e sun ogni passon.

20In chê dì il Signôr

cuntun rosôr cjolt a nauli di là dal flum,

vadì cul re di Assur,

al tosarà il cjâf e i pêi de gjambe;

e il rosôr al pararà jù parfìn la barbe.

21In chê dì

ognidun al mantignarà une mange e dôs pioris.

22E al capitarà che pal tant lat ch’a fasaran

si mangjarà sbrume;

propit, a mangjaran sbrume e mîl

ducj chei che le scapolaran framieç de tiere.

23In chê dì

ogni lûc, là ch’and jere mil vîts

stimadis mil siclis d’arint,

si ridusarà a spinis e baraçs.

24Si larà dentri cun frecis e cun arc,

parcè che dute la tiere e sarà baraçs e spinis.

25E su lis monts

za svangjadis cu la pale,

tu no tu metarâs pît

di pôre des spinis e dai baraçs.

A saran un lûc par mandâ a passon i bûs

e al sarà balinât des pioris.