FI DI SIRAC (33)

Letôr: Katia Fort

331Chel ch’al tem il Signôr no s’intivarà tal mâl,

ma dopo de prove al sarà liberât.

2L’om savi nol à in asse la leç,

ma chel ch’al è fals cun jê

al è tant che un mâr in burascje.

3L’om di sintiment al sta fidât te peraule,

al cjape la leç tant che une rispueste dai urim.

4Prepare la tô peraule par ch’e sedi scoltade,

torne a rifleti su la tô istruzion e po rispuint.

5Ruede di cjâr al è ce ch’al sint dentrivie il basoâl,

e cjarpìnt ch’al gire al è il so pinsîr.

6L’amî ch’al cjol vie al è tant che un cjaval in calôr,

ch’al bramìs sot di ducj chei che lu mòntin.

Ogni robe e à dôs musis

7Parcè une dì ese plui grande di un’âtre,

seben che la lôr lûs e ven dal soreli?

8A son stadis spartidis dal cjâf dal Signôr

ch’al à disferenseadis stagjons e fiestis.

9Un pôs di dîs ju à sielzûts e ju à fats sants,

chei âtris ju distine dome a fâ numar.

10Ancje i oms a vegnin ducj dal paltan,

e Adam al è stât creât de tiere;

11ma il Signôr ju à spartîts cun grande sapience

e al à disferenseadis lis lôr stradis.

12Un pôs ju à benedîts e metûts in alt,

âtris ju à fats sants e tirâts dongje di sè;

âtris ju à maludîts e umiliâts,

ju à savoltâts de lôr condizion.

13Tant che l’argile tes mans dal vasâr,

ch’al pò poleâle cemût che i pâr,

cussì a son i oms te man di chel che ju à fats,

che i dà a ognidun seont ch’al à distinât.

14Denant dal mâl al è il ben

e denant de muart e je la vite,

cussì denant dal bon al è il pecjadôr.

15Cjale cussì dutis lis voris dal Altissim,

dôs par dôs, une denant di chê âtre.

16E jo mi soi sveât par ultim,

come chel ch’al spicule dopo de vendeme.

17O ài spesseât, cu la benedizion dal Signôr,

o ài jemplât il caratel come chel ch’al vendeme.

18Cjalait che no ài sfadiât dome par me

ma par ducj chei ch’a cìrin di istruîsi.

19Scoltaimi, grancj dal popul,

e ducj vuâtris ch’o regeis la semblee, staimi a sintî.

Cemût ministrâ la robe

20Al fi e a la femine, al fradi e al amî

no sta dâi paronance sun te fin che tu sês in vite.

E no sta dâur a di chei âtris la tô robe,

par no che, gambiade idee, tu vedis di tornâ a domandâure.

21Fintremai che tu vivis e che tu tiris flât,

no sta dâ i tiei bens a di nissun.

22Difat al è miei che i fîs ti domàndin a ti

che no jessi tu a cjalâ lis lôr mans.

23In dutis lis voris reste paron di te,

no sta lassâ che si magli la tô reputazion.

24Cuant che a finissaran i dîs de tô vite,

dome tal moment de muart fâs testament.

Severitât cui sclâs

25Fen, baston e cjamis pal mus,

pan, regule e lavôr pal sotan.

26Se tu lu fasis lavorâ cun severitât, tu starâs in pâs,

se tu sparagnis lis sôs mans, al cirarà la libertât.

27Jôf e brenis a plèin il cuel,

cuardis e torturis il sotan sflacjon.

28Butilu a vore par no ch’al resti dibant,

parcè che il stâ dibant al insegne tantis robatis.

29Metilu a vore, che chest al è il so dovê,

se nol ubidis, tenlu sot cui çocs.

30Ma no sta esagjerâ cun nissun om,

e no sta fâ nuje cuintri di ce ch’al è just.

31Se tu às un sotan, ch’al sedi compagn di te,

parcè che tu lu às cuistât a presit di sanc.

32Se tu às un sotan, tratilu di fradi,

parcè che ti covente come la tô vite.

33Se tu lu maltratis e lui al scjampe e ti bandone,

par ce strade àstu di lâ a cirîlu?