FI DI SIRAC (29)

Letôr: Saverio Bulfon

Imprestâ e fâ la caritât

291Chel ch’al à dûl i impreste al so prossim,

e se lu ten sù pe man al rispiete i comandaments.

2Imprestii al prossim cuant che al à dibisugne,

par chel che ti rivuarde te, viôt di jessi puntuâl tal tornâ.

3Manten la peraule par mertâti il credit

e tu cjatarâs simpri ce che ti covente.

4Tancj a consìderin une robe imprestade tant che une robe cjatade

e a lambìchin chei che ur dan une man.

5Prin di vê, ognun al busse lis mans dal creditôr,

e al fevele cun umiltât par vê la robe dal amî;

ma par tornâ le tire simpri a lunc,

puartant fûr dome cantins

e scusansi che nol è il moment just.

6Se chest al pò, chel âtri sì e no al cjaparà la metât

e al pò considerâle tant che robe cjatade;

se invessit nol pò, prin i puarte vie i bêz

e po lu trate di nemî;

e ancjemò sore lu maludissarà e lu slengonarà,

e impen di onorâlu lu spresearà.

7Par cheste tristerie, tancj no vuelin imprestâ,

parcè che e àn pore di pierdi cence vê colpe.

8Tu però viôt di jessi larc cul puar,

no sta tirâle a lunc prin di fâi la caritât.

9Par lâ daûr de leç, ten cont dal puar,

no sta mandâlu vie cu lis mans scjassant cuant che al à dibisugne.

10Piert pûr l’arint pal fradi e pal amî,

pluitost che il rusin lu consumi sot di un clap.

11Dopre la ricjece come ch’al ûl l’Altissim,

cussì ti zovarà plui che no l’aur.

12Ce che tu às metût di bande doprilu di caritât,

ti liberarà di ogni disgracie,

13al combatarà par te cuintri dal nemî

plui che no un scût fuart e une lance pesante.

Merit di chel ch’al dà la sô peraule

14L’om di boncûr al garantis pal prossim,

ma chel ch’al è cence vergogne lu implante.

15No sta dismenteâ il plasê che ti à fat chel ch’al à garantît,

parcè che al à dade par te la sô peraule.

16Il pecjadôr al mangje i bens dal garant

e l’om cence agrât al bandone chel che lu à salvât.

17La cauzion e à parât in fruç ungrum di benestants,

ju à savoltâts tant che l’onde dal mâr;

18e à parât fûr di cjase oms potents,

fasintju lâ in tieris forestis.

19Il pecjadôr al spessee a impegnâ la sô peraule

par vuadagnâ sore, ma al finis cu la condane.

20Dati da fâ pal to prossim in ce che tu puedis,

ma viôt di no cjapâ di mieç.

Aprofitâsi de ospitalitât

21Par vivi al baste chest: aghe, pan, manteline

e une cjase di podê sotetâsi.

22Miei vivi di puar a sotet di cuatri breis

che no mangjâ di lusso in cjase di chei âtris.

23Contentiti dal pôc o trop che tu às

e nissun no ti cridarà parcè che tu sês forest.

24Brute vite chê di lâ di cjase in cjase;

là che tu sês ospit no tu puedis viergi bocje.

25Tu às di fâur bon acet ai ospits, ufrîur di bevi cence pêl di agrât

par sintîti, sore, robis maris.

26“Dàj, forest, tint la taule;

se tu às alc sotman, dàmi di mangjâ”.

27“Vie di chi, forest, and’è un plui impuartant di te;

o ài ospit gno fradi, mi covente la cjase”.

28Pal om ch’al riflet chestis a son robis duris:

jessi disonorât di chel che i dà sotet

e jessi cridât di chel ch’al à di vê.