FI DI SIRAC (8;9)

Letôr: Rinaldo Fantino

Ategjaments che no van ben

81No sta fâi cuintri a di un potent

par no colâ tes sôs grifis.

2No sta cavilâ cuntun om siôr,

par no che ti sfracai cul so pês;

l’aur al è stât la ruvine par tancj di lôr

e al à fat straviâ il cûr dai res.

3No sta cavilâ cuntun tabajot

e no sta zontâ lens tal so fûc.

4No sta mateâ cuntun om ordenari,

par no ch’a sedin svilanâts i tiei vons.

5No sta cridâi a di chel che si mende dal pecjât,

visiti che ducj o vin cualchi colpe.

6No sta spreseâ chel ch’al è te vecjae,

parcè che ancje nô o deventarìn viei.

7No sta indalegrâti par un muart:

visiti ch’o vin di murî ducj.

8No sta sbeleâ i insegnaments dai savis;

pense sore a lis lôr massimis,

parcè che di lôr tu impararâs la regule

par stâ ben a servissi dai grancj.

9No sta scjuvâ la tabajade cui viei,

parcè che lôr e àn imparât dai lôr vons;

di lôr tu impararâs a resonâ,

par podê rispuindi tal moment just.

10No sta impiâ i cjarbons dal pecjadôr

par no brusâ tal fûc de sô flame.

11No sta lassâti intissiâ di un scjaldinôs,

par no ch’al meti une vuate a lis tôs peraulis.

12No sta imprestâi a di chel ch’al è plui fuart di te;

se tu às imprestât, fâs cont di vê pierdût dut.

13No sta garantî plui in là des tôs fuarcis;

se tu lu às fat, prepariti a rimeti.

14No sta metiti a cuistionâ cuntun judiç,

parcè che la sentence e sares a favôr so.

15No sta metiti in viaç cuntun ch’al riscje masse,

par no ch’a crèssin i tiei guais;

lui al larà indenant di cjâf so

e la sô matetât us ruvinarà ducj i doi.

16No sta barufâ cuntun scjaldinôs

e no sta lâ cun lui tun lûc fûr di man;

par lui il sanc al è un nuje

e là che nol è jutori al pò fâti fûr.

17No sta lâ a conseâti cuntun stupit,

parcè che nol è bon di tignî platât ce che tu i às contât.

18Cul forest no sta vê masse confidence,

parcè che no tu sâs ce ch’al pò nassi.

19No sta viergi il to cûr a di un cualunche,

ni ti puarti regâi il prin ch’al passe.

Feminis periculosis

91No sta jessi gjelôs de femine dal to cûr,

par no insegnâi a fâti mâl.

2No sta meti la tô anime tes mans de tô femine,

par no ch’e rivi a paronâ sun te.

3No sta lâ dongje di un femine pôc di bon,

par no colâ tai siei laçs.

4No sta frecuentâ une ch’e cjante,

par no colâ tai siei imbrois.

5No sta fermâti a cjalâ une fantate,

parcè che dopo tu âs di paiâ i damps.

6No sta colâ tes sgrifis di une sdrondine,

par no mangjâ dute la tô robe.

7No sta lâ a curiosâ pes contradis de citât

e no sta torseonâ tai siei cjantons plui rimits.

8Slontane il voli di une femine masse biele

e no sta cjalâ la bielece di une foreste;

la bielece di une femine and à fats colâ un grum,

il so amôr al bruse tant che il fûc.

9No sta sentâti cu la femine di un altri,

no sta bevi cun jê intune fieste,

par no che la tô anime i cori daûr

e tu colis, insanganât, inte ruvine.

I vissins e i politics

10No sta lassâ l’amî vieli

parcè che chel gnûf no i rive a pâr;

l’amî al è come il vin gnûf:

tu lu bevis di gust cuant che al è invecjât.

11No sta invidiâ la furtune dal pecjadôr

parcè che no tu sâs cemût che si ruvinarà.

12No sta gjoldi cui triscj contents,

parcè che a saran cjastiâts prin di rivâ in chel âtri mont.

13Sta lontan di chel ch’al pò copâ

cussì no tu varâs pore de muart;

ma se tu i vâs dongje, no sta sbalgjâ

par no che ti cjoli la vite;

visiti che tu vâs indenant framieç dai laz

e che tu cjaminis su lis muris de sitât.

14Par tant che tu rivis, stage ben i tiei confinants,

e conseiti cun chei ch’e àn sintiment.

15Fevele cu la int di sintiment

e discôr simpri su la leç dal Altissim.

16A taule cun te ch’e sedi int juste,

e la tô braure ch’e sedi tal timôr dal Signôr.

17Come che l’artesan si met in lûs pe man ch’al à,

cussì un sorestant dal popul pe peraule savie.

18Il peteçon al è il terôr de sitât,

e chel ch’al fevele un tant al sac al è odeât.