FI DI SIRAC (5;6)

Letôr: Danilo Toneatto

51No sta fidâti des tôs ricjecis

e no sta dî: “No ài dibisugne di nissun”.

2No sta fidâti di te stes e de tô fuarce

par lâ daûr des vois dal to cûr.

3No sta dî: “Cui puedial comandâmi?”,

parcè che il Signôr ti cjastiarà.

4No sta dî: “O ài pecjât e ce esal sucedût?”,

parcè che il Signôr al à simpri timp.

5Viodût ch’al perdone, no sta aprofitâti,

di zontâ pecjât a pecjât.

6No sta dî: “Il so boncûr al è grant,

al perdonarà i miei pecjâts, ancje s’and’è tancj”,

parcè che in lui al è boncûr e rabie,

il so svindic al plombarà sui pecjadôrs.

7No sta spietâ di convertîti al Signôr

e no sta parâle indenant di une dì in chê âtre,

parcè che la rabie dal Signôr e plombarà a colp

e tal timp dal judissi tu sarâs fruçât.

8No sta fidâti des ricjecis ingrumadis malamentri;

no ti servissaran te dì de disgracie.

Doprâ ben la lenghe

9No sta bati forment cun ogni ajar

e no sta lâ par ducj i trois,

come ch’al fâs il pecjadôr e il fals.

10Viôt di jessi salt in ce che tu pensis

e la tô peraule ch’e sedi simpri chê.

11Viôt di jessi pront tal scoltâ

e pegri tal rispuindi.

12Se tu sâs, rispuindii al to prossim,

se no, metiti la man denant de bocje.

13Cul mût di fevelâ si pò vê glorie e disonôr:

l’om al cole par colpe de sô lenghe.

14No sta fâti la innomine di slengon

e no sta tindi palissis cu la tô lenghe,

parcè che s’e je vergogne pal lari,

e je une condane mare pal om fals.

15No sta sbalgjâ tes robis grandis ni tes piçulis,

par no passâ di amî a nemî.

61Une brute innomine e puartarà vergogne e disonôr:

al è chest il distin dal pecjadôr ch’al dà d’intindi.

La passion violente

2No sta lassâti lâ a lis vois de passion,

ch’e fruce il to vigôr tant che un manç;

3e diluvie lis tôs fueis e e fische lis tôs pomis,

par lassâti tant che un arbul svinidrît.

4La passion lassade cori e ruvine chel che le à

e lu fâs deventâ ridicul denant dai siei nemîs.

Prudence tes amicissiis

5Il fevelâ cun gracie al fâs cressi i amîs,

e un lengaç graciôs al cjate bon acet.

6Ch’a sedin cetancj in pâs cun te,

ma chei che ti consèin, un su mil.

7Prin di fâti un amî, metilu a lis provis,

no sta vê presse di confidâti cun lui.

8And’è ch’a son amîs cuant che ur torne cont,

ma no tegnin dûr te dì de disgracie.

9And’è amîs ch’a devèntin nemîs

e a palèsin a di chei âtris i vuestris cavîi.

10And’è amîs ch’a fàsin companie tai gustâs

ma ch’a fuissin te tribulazion.

11Cuant che ti va ben, al sarà dongje di te,

ur comandarà ancje ai tiei fameis.

12Se tu sês disfurtunât, tu lu varâs cuintri

e no si fasarà viodi plui di te.

13Tenti lontan dai nemîs,

e sta une vore atent ancje cui amîs.

14L’amî fedêl al è un ripâr ch’al ten,

chel che lu cjate, al cjate un tesaur.

15L’amî fedêl nol à presit,

no si rive a misurâ il so valôr.

16L’amî fedêl al è midisine ch’e dà vite,

lu cjataran chei ch’a tèmin il Signôr.

17Chel ch’al tem il Signôr al va planc tes sôs amicissiis:

come ch’al è lui, cussì a saran i siei amîs.

Cirî la sapience

18Fî, cîr di istruiti di cuant che tu sês zovin

e fintremai a vieli tu cjatarâs sapience.

19Vai dongje come chel ch’al are e ch’al semene,

e po spiete i siei bogns prodoz;

cun pocje fadie tu le coltivarâs

e tu mangjarâs adore lis sôs primissiis.

20La sapience e je grivie pai ignorants,

il stupidat nol bassile daprûf.

21E je une piere pesante ch’e scane la sô fuarce,

al spessee a butâse jù d’intôr.

22La sapience e je come ch’al dîs il so non:

no si palese a tros di lôr.

23Scolte, fî, ti palesarai il gno pinsîr,

no sta butâ di bande il gno consei.

24Met i pîs jenfri i siei çocs

e il cuel tai siei laçs.

25Sbasse lis tôs spalis par cjamâte sù,

no sta cirî di disberdeâti des sôs peandis

26Vai dongje cun dut il cûr,

cun dute la fuarce bat lis sôs stradis.

27Cîr lis sôs olmis e jê si fasarà cognossi,

une volte brincade, no sta molâle mai.

28Tal ultim tu cjatarâs in jê la tô polse,

si mudarà par te in gjonde.

29I siei çocs a saran un ripâr ch’al ten,

i siei golârs un vistît di lusso.

30Jê e à intorsi une munture d’aur,

i siei çocs a son fîi di purpure.

31Tu t’e metarâs intôr tant che un vistît di lusso,

tu t’e pearâs tant che une zoe di ligrie.

32Se tu vuelis, fî, tu puedis jessi istruît,

se tu ti impegnis, tu deventarâs fin;

33se tu às voe di scoltâ, tu impararâs,

se tu viergis la tô orele, tu deventarâs savi.

34Sta là ch’and’è ungrum di viei,

peiti tôr de lôr sapience.

35Scolte vulintîr dutis lis peraulis di Diu,

no sta lassâ pierdi lis massimis de sapience.

36Se tu viodis un savi, vai dongje denant dì,

il to pît ch’al frui i scjalins de sô puarte.

37Rumie i comandaments dal Signôr,

met simpri rifles sui siei precets.

Lui al rinfuarçarà il to cûr,

la tô brame di sapience e sarà colmade.