ESODO (18)

Letôr: Rosalba Perini

Incuintri di Jetro cun Mosè

181Jetro, predi di Madian, missêr di Mosè, al vignì a savê dut ce che Diu al veve cumbinât par Mosè e par Israel so popul; cemût che il Signôr al veve fat saltâ fûr Israel dal Egjit. 2Jetro, missêr di Mosè, al cjolè Zipore, femine di Mosè, daspò che le veve mandade indaûr, 3e i siei doi fîs. Un al veve non Gherson parcè che, al veve dit: “Jo o soi un forest in tiere foreste”, 4e chel altri al veve non Eliezer parcè che “Il Diu di gno pari al è il gno jutori e mi à deliberât de spade dal faraon”. 5Jetro, missêr di Mosè, al vignì a cjatâ Mosè cui siei fîs e cu la sô femine tal desert là che al jere campât, su la mont di Diu. 6I diserin a Mosè: “Ve che al rive Jetro to missêr compagnât de tô femine cui siei doi fruts”. 7Mosè i lè incuintri a so missêr, si butà par tiere denant di lui, lu cjapà a bracecuel e, dopo di jessisi domandâts cemût che a stavin, a jentrarin te tende. 8Mosè i contà a so missêr dut ce che il Signôr i veve fat al faraon e ai egjizians par vie di Israel, e cetantis conseguencis che a vevin vudis pe strade e che il Signôr ju veve deliberâts. 9Jetro si passeve a sintî dut il ben che il Signôr i veve fat a Israel e che lu veve deliberât des mans dai egjizians. 10Jetro al disè: “Benedet seial il Signôr che us à deliberâts des mans dai egjizians e des sgrifis dal faraon, che al à deliberât il popul de sotanance egjiziane. 11Cumò o sai che il Signôr al è plui fuart di ducj chei altris dius, pal fat che si son compuartâts cun rogance cuintri di lôr”. 12Jetro, missêr di Mosè, i fasè al Signôr un olocaust e altris sacrificis. Aron e ducj i anzians di Israel a vignirin a mangjâ cul missêr di Mosè in presince di Diu.

Istituzion dai judiçs

13Tal indoman Mosè si sentà par fâi justizie al popul, intant che il popul al stave in pîts daprûf di lui di buinore fintremai sore sere. 14Il missêr di Mosè, viodint trop che al scombateve pe int, i disè: “Cemût rivistu mo a disgredeâ dibessôl dutis lis cuistions de int? Parcè stâstu sentât dome tu, a la cuâl che il popul al à di stâ dongje di te di buinore fin sore sere?”. 15Dissal Mosè a so missêr: “La int e ven di me par savê ce che al pense Diu. 16Cuant che a àn une cuistion, a vegnin di me. Jo o fâs sentence fra un e chel altri e ur fâs cognossi i decrets di Diu e lis sôs leçs”. 17E il missêr di Mosè: “E je une robe che no pò lâ! 18Sta sigûr che tu ti scanarâs, tu e la int che e sta daprûf di te, parcè che la cjame e je masse grivie par te; no tu rivarâs mai fint in font dibessôl. 19Alore scolte ce che ti consei jo par che Diu al sedi cun te. Impen dal popul reste tu denant di Diu e presentii tu a Diu lis lôr cuistions. 20Indreciju sui decrets e su lis leçs, fâsiur cognossi il troi che a àn di lâ e ce che a àn di fâ. 21Ma però sielgiti, framieç di dute la int, un pôcs di oms cussients, plens di timôr di Diu, sigûrs, di chei che no si lassin comprâ e metiju sore di lôr come sorestants di miârs, sorestants di centenârs, sorestants di cincuantinis e sorestants di desenis. 22A fasaran sentence pal popul ogni moment. Pes cuistions impuartantis a vignaran di te e pai berdeis di nuie si rangjaran lôr. Cussì tu ti sliserissis la cjame, e lôr le puartaran cun te. 23Se tu fasarâs chest, che tal ordene Diu, tu rivarâs a tignî dûr, e dute cheste int, par chel che le rivuarde, e podarà tornâ in pâs a cjase sô”.

24Mosè al lè daûr dal consei di so missêr e al fasè dut ce che i veve dit. 25Mosè al sielgè, fra ducj i israelits, oms di sintiment e ju metè sorestants dal popul: sorestants di miârs, sorestants di centenârs, sorestants di cincuantinis e sorestants di desenis. 26Lôr a judicavin il popul dì e gnot. Cuant che a jerin afârs impuartants a levin di Mosè e par chês altris robis plui piçulis si rangjavin par cont lôr. 27Daspò Mosè al saludà so missêr, che al cjapà la strade par tornâ te sô tiere.