SAPIENCE (11)

Letôr: Romano Martinuzzi

Distin dai juscj e dai triscj intal Esodo

111Jê e à fat lâ in puart lis lôr impresis

midiant di un sant profete.

2E àn passât fûr par fûr un desert

là che no si podeve vivi,

e àn plantadis lis tendis in lûcs che nancje no si rivave;

3ur àn tignude teste ai nemîs

e a àn fats cori i aversaris.

4E àn vude sêt e a àn berlât viers di te,

e ur è stade dade aghe di une crete a straplomp

e rimiedi pe sêt intun clapon dûr.

5Difat ce ch’al veve servît par cjastiâ i lôr nemîs,

al è stât par lôr un ben inte streme.

Prin confront

L’aghe: cjastic e benefissi

6Impen de risultive di un flum ch’al scôr par simpri,

inturgulât cun sanc lât di mâl,

7par cjastic di un befel ch’al copave i fruts,

tu ur às dade, cence che s’e spietassin, aghe tante ch’an’ volevin,

8pandint cu la sêt d’in chê volte

cemût ch’a jerin stâts cjastiâts i nemîs.

9Difat, cuanche a son stâts metûts a lis provis,

seben ch’a jerin corezûts cun boncûr,

e àn capît cetant ch’a jerin tormentâts i triscj,

judicâts cun rabie.

10Di sigûr tu às provâts i prins tanche un pari ch’al corêç,

biel che tu às cjastiâts chei altris tanche un re ch’al condane.

11Lontans o vissins, a jerin lambicâts compagn:

12difat ur à plombât intôr un dolôr incrosât

e une gemude a ricuart di ce ch’al jere stât.

13Cuanche e àn sintût che midiant dal lôr cjastic

chei altris a jerin stâts judâts,

e àn capît ch’al jere il Signôr.

14Parceche chel che prin lu vevin esponût

e podopo sbeleât denant di ducj,

sul finî dai fats e àn scugnût amirâlu,

dopo di vê patide une sêt diferent di chê dai juscj.

SECONT confront

I nemâi: cjastic e benefissi

15Par colpe dai resonaments fûr di plomp de lôr tristerie,

imbrojâts di lôr, si son ingenoglâz

denant di nemâi cence sintiment e di puaris besteutis.

Tu às mandât cuintri di lôr, par cjastic,

un stragjo di nemâi cence sintiment,

16par ch’a capissin che ognidun al è cjastiât

midiant des stessis robis ch’al pecje.

Prime digression

La misericordie di Diu spieli de sô onipotence

17No veve di sigûr stentât la tô man ch’e pò dut,

ch’e veve creât il mont de materie cence implant,

a mandâ cuintri di lôr une sdrume di ors

o di leons trements,

18o di besteatis mai viodudis, rabiosis, apene creadis,

o ch’a bùtin fûr flât ch’al sbrove

o ch’a sòflin vapôr di fum,

o ch’a bùtin fûr dai vôi lusignis tremendis,

19che no dome une des lôr muardudis e podeve fruçâju

ma ancje une des lôr cjaladis tremendis

e podeve fâju murî.

20Ancje cence di chestis robis, cun tune sole soflade

a podevin colâ abas,

perseguitâts de justissie,

e fruçâts de tô soflade ch’e pò dut.

Ma tu tu às disponude ogni robe cun misure,

cun numar e cun pês.

21Stant che la tô potence straordenarie e je simpri cun te,

cui podarajal mai fâj front a la fuarce dal to braç?

22Il mont intîr al è denant di te tanche pulvin su la staderie,

e tanche une gote di rosade ch’e cole su la tiere denant dì.

La misericordie spieli dal amôr di Diu

23Tu tu às dûl di ducj, parceche tu puedis dut,

e tu dismenteis i pecjâts dai oms par che si mèndin.

24Tu tu ur vuelis ben a dutis lis robis ch’a son

e no tu às in asse nuje di ce che tu às fat,

parceche se tu odeassis alc,

no tu lu varessis nancje dât dongje.

25E cemût podaressie jessi une robe, se tu no tu vuelis,

o durâ ce che nol è stât clamât di te?

26Ma tu tu às dûl di dutis lis robis, parceche a son tôs,

Signôr, che tu j tegnis a la vite.