ESODO (17)

Letôr: Chiaretta Vida

L’aghe ch’e ven fûr de crete

171Dut il popul di Israel al partì dal desert di Sin par altris tapis, come che al veve ordenât il Signôr, e si camparin a Refidim, là che no’nd jere une gote di aghe par distudâ la sêt de int. 2Se cjaparin cun Mosè e i diserin: “Dànus fûr aghe, che o vin di bevi!”. E Mosè: “Parcè se cjapaiso cun me? Parcè sfidaiso il Signôr?”. 3Il popul al pative l’arsetât e al bruntulà cuintri di Mosè: “Parcè mo nus âstu fats saltâ fûr dal Egjit? Par fânus murî di sêt, me, i miei fîs e i miei nemâi?”. 4Mosè al berlà viers dal Signôr e i disè: “Ce àio di fâ par cheste int? Nol va vie trop che mi coparan a clapadis”. 5Dissal il Signôr a Mosè: “Metiti denant dal popul e cjol cun te un pôcs di anzians di Israel; cjape in man il to baston, chel che tu âs batût il flum, e va. 6Jo o sarai denant di te là jù, su la crete, sul Oreb. Tu batarâs un colp su la crete e l’aghe e spissularà fûr e la int e podarà distudâ la sêt”. Mosè al fasè propit cussì sot i vôi dai anzians di Israel. 7I metè non al lûc Masse e Meribe, parcè che i israelits a implantarin un cavîl e parcè che a tirarin a ciment il Signôr disint: “Il Signôr esal de nestre bande o no?”.

Batae cuintri di Amalec

8I amalecits a plombarin cuintri di Israel e a combaterin a Refidim. 9Alore Mosè i disè a Gjosuè: “Sielgiti un pôcs di oms e doman tu tachis Amalec; jo o starai insomp de culine cul baston di Diu te man”. 10Gjosuè al fasè come che i veve dit Mosè; al jessì a combati cuintri di Amalec intant che Mosè, Aron e Cur a montavin insomp de culine. 11Cuant che Mosè al tignive lis mans alçadis, Israel al vinceve, e cuant che lis molave jù al vinceve Amalec. 12E parvie che Mosè al veve i braçs madûrs, a cjolerin une piere e je meterin sot. Lui si sentà parsore, biel che Aron e Cur i tignivin sù i braçs un di une bande e un di chê altre. Cussì al tignì lis mans fermis fin che il soreli nol lè a mont. 13Gjosuè al fruçà Amalec e la sô int a fîl di spade. 14Alore il Signôr i disè a Mosè: “Chest tu âs di scrivilu intun libri par che nol ledi in dismentie, e dîsii a Gjosuè che jo o scancelarai la memorie di Amalec sot dal cîl”.

15Mosè alore al fasè un altâr che i metè non “Signôr-Nissi” 16parcè che, dissal:

“Il stendart dal Signôr in man!

il Signôr al è in vuere cuintri di Amalec

di ete in ete”.