ESODO (16)

Letôr: Mirta Zanello

La mane e lis cuais

161Partîts di Elim, dut il popul di Israel al rivà tal desert di Sin, che al è fra Elim e il Sinai, la cuindicesime dì dal secont mês che a jerin saltâts fûr dal Egjit.

2Dute la int si metè a bruntulâ cuintri di Mosè e di Aron tal desert. 3I israelits ur diserin: “Fossino muarts par mans dal Signôr te tiere dal Egjit, cuant che o podevin almancul sentâsi daprûf di une stagnade di cjar e parâ jù pan fintremai che ant vevin vonde! O vês fat a pueste a menânus in chest desert par fâ murî di fan dute cheste int”.

4Il Signôr i disè a Mosè: “Us fasarai plovi pan dal cîl. La int e saltarà fûr e a çumarà ogni dì la sô purizion par chê dì; cussì ju metarai a lis provis par viodi se a marcin seont la mê leç o no. 5La seste zornade, cuant che a prepararan ce che a varan tirât dongje, a varan il dopli di chel che a çumin ogni dì”.

6Mosè e Aron i diserin a dute la semblee dai fîs di Israel: “Usgnot o savarês che al è stât il Signôr chel che us à fats saltâ fûr de tiere dal Egjit 7e doman a buinore o viodarês la glorie dal Signôr. Parcè che al è vignût a savê che o vês bruntulât cuintri dal Signôr. E nô, cui sino nô che se cjapais cuintri di nô?”. 8Dissal Mosè: “Usgnot il Signôr us darà di mangjâ cjar e, a buinore, pan tant che ant volês, parcè che il Signôr al à sintût che o bruntulavis cuintri di lui. Nô, cui sino nô? No vês bruntulât cuintri di nô, ma cuintri dal Signôr!”.

9Mosè i disè a Aron: “Tu ur disarâs a ducj i fîs di Israel: Vignît ca denant dal Signôr, parcè che al à sintudis lis vuestris cjacaris”. 10Biel che Aron ur fevelave a dute la int di Israel, si voltarin de bande dal desert e ve che la glorie dal Signôr si pandè intal nûl.

11Il Signôr i fevelà a Mosè cussì: 12“O ài sintût i israelits che a bruntulavin cuintri di me. Tu âs di dîur chest: Cuant che il soreli al larà a mont, o magjarês cjar e a buinore o podarês passisi di pan. Alore o savarês che jo o soi il Signôr vuestri Diu”.

13Sore sere a rivarin cuais a pleton e a taponarin dut il campament e, a buinore, torator dal campament and jere une cuarte di rosade. 14Svaporade dute cheste rosade, si viodè su la face dal desert une robe minude, a grigneluts, fine come la gilugne sul teren. 15Cuant che i israelits a vioderin, si diserin un cul altri: “Ce robe ese?”. parcè che no savevin ce robe ch’e jere. Mosè ur disè: “Chest al è il pan che il Signôr us à dât par mangjative”.

16Il Signôr al à ordenât cussì: “Ognidun che al çumi seont che si sint di mangjâ, un omer paromp. Ognidun an’ cjolarà daûr dal numar des personis che a vìvin te sô tende”.

17I israelits a faserin cussì e ant çumarin cui masse cui pôc. 18Cuant che a misurarin cul omer, chel che ant veve çumade un grum no ’nt veve di masse e chel che ant veve çumade pocje ant veve vonde: ognidun al veve riguet ce che al podeve parâ jù. 19Mosè ur disè: “Nissun nol à di metint di bande pal indoman”. 20Tancj di lôr no volerin scoltâ Mosè e ant meterin vie pal indoman, ma a vignirin fûr i viêrs e la robe e lè di mâl. Mosè si inrabià un grum cuintri di lôr.

21E cussì ogni buinore lôr ant çumavin ognidun daûr la fan che al veve, e cuant che il soreli al tacave a sclipî, si disfave.

22La seste zornade a çumarin dopli pan, doi omer a teste, e ducj i sorestants dal popul a vignirin di Mosè a contâje. 23Ur disè: “Ve ce che al à dit il Signôr: Doman e je une zornade di polse complete, une sabide riservade pal Signôr. Cueiêt ce che o vês di cuei, fasêt boli ce che o vês di fâ boli, e dut ce che al vanze meteilu vie par doman”.

24Lu meterin vie pal indoman come che al veve ordenât Mosè; nol jere lât di mâl e no ’nd jere viêrs.

25Dissal Mosè: “Mangjaitlu vuê, parcè che cheste zornade e je une sabide pal Signôr; vuè no ’nt cjatarês par tiere. 26Par sîs dîs ant çumarês, ma la setime zornade, la sabide, no ’nt sarà gran”.

27E di fat cualchidun al saltà fûr ancje la setime zornade par çumânt, ma no ’nt cjatà once. 28Il Signôr i disè a Mosè: “Fin cuant intindêso ustinâsi a no volê meti in vore i miei ordins e lis mês leçs? 29Cjalait mo: il Signôr us à dade la sabide, par chel la seste zornade us dà la spese par doi dîs. Restait ognidun là che o sês e nissun nol à di saltâ fûr la setime zornade”.

30Alore il popul al polsà la setime zornade.

31I fîs di Israel i meterin non a di chê robe “mane”. Si le varès cjapade pal grignel dal curiandul; e jere blancje e e veve il savôr di une pete cu la mîl.

32Dissal Mosè: “Ve ce che al à ordenât il Signôr: Jemplait un omer e metêtlu vie par chei che a vignaran, par che a viodin ancje lôr il pan che jo us ài nudrîts tal desert cuant che us ài fats saltâ fûr de tiere dal Egjit”.

33Mosè i disè a Aron: “Cjol une cassele, met dentri un omer di mane e metile denant dal Signôr, che le conservi par chei che a vignaran daûr”.

34Aron le plaçà denant dal santuari par conservâle, come che i veve ordenât il Signôr a Mosè.

35I israelits a mangjarin mane par corant’agns a dilunc, fintremai che a rivarin tune tiere là ch’e jere a stâ int. A mangjarin la mane fintremai che a rivarin sui cunfins de tiere di Canaan. 36Il omer al sarès un decim di efa.