ESODO (15)

Letôr: Graziana Ciani

Cjant di vitorie

151Alore Mosè e i fîs di Israel a derin sù chest cjant in onôr dal Signôr:

“O cjanti pal Signôr

che si è cuviert di glorie,

che al à strucjât

cjaval e cjavalîr tal mâr.

2Il Signôr al è la mê fuarce e il gno cjant;

se le ài puartade fûr al è merit so.

Al è lui il gno Diu e jo lu cjanti;

il Diu di gno pari,

e jo o dîs ben di lui.

3Il Signôr al è potent in vuere;

il so non al è Signôr!

4I cjars dal faraon e dutis lis sôs schiriis

lui ju à strucjâts tal mâr;

la sbrume dai siei uficiâi

il mâr le à glotude.

5Il gorc ju à tirâts sot,

a son lâts jù tal font dal abìs tant che un clapon.

6La tô gjestre, Signôr,

e à fat robonis cu la sô fuarce,

la tô gjestre, Signôr,

e fâs a tocs il nemì.

7Cuant che tu vûs fâ viodi trop grant che tu sês,

tu strucjis i tiei nemîs,

tu discjadenis la tô rabie

e tu ju paris jù come il stranc.

8Cuant che tu soflis cu lis tôs narilis,

lis aghis si ingrumin di fâ pôre,

lis ondis a petin sù

come une murae,

i mulignei si dan dongje

tal mieç dal mâr.

9Il nemì al veve dit:

Ur corarai daûr, ju brincarai,

o dividarai dut ce che o rasparai,

mi passarai avuâl dal cuel,

o sfodrarai la mê spade

e ju scjafoiarai cu lis mês mans!

10Tu âs dade une soflade

e il mâr ju à tirâts sot,

a son lâts sot come il plomp

e lis aghis ju àn disfats.

11Di ducj i dius, là si cjatial un compagn di te, Signôr?

Là esal un come te,

grant par santitât,

trement cuant che si met, bon di fâ spiei?

12Tu âs slungjade la tô gjestre

e la tiere ju à glotûts.

13Al è stât il to boncûr a indreçâ

chest popul che tu âs sfrancjât,

la tô fuarce lu à menât

te tô sante cjase.

14I popui a àn sintût, si voltin di sanc,

chei de Filistee a stan mâl di murî.

15I sorestants di Edom a pierdin il cjâf cul spac,

ai princips di Moab la pôre ur cjonce lis gjambis,

ducj chei di Canaan a restin.

16Il terôr e la pôre

ur plombe intor;

la fuarce dal to braç

ju lasse di clap,

fin che nol passe il to popul, Signôr,

fin che nol passe chest popul

che tu tu âs cuistât.

17Tu ju menarâs tu e tu ju sistemarâs

su la mont de tô ereditât,

tal lûc che tu, Signôr, tu sês a stâ,

tal santuari, Signôr,

che a àn preparât lis tôs mans.

18Il Signôr al regnarà

par simpri e in eterni”.

19E di fat, la cjavalarie dal faraon cui siei cjars e i siei cjavalîrs no jere dibot nancje jentrade tal mâr, che il Signôr al veve fat tornâ indaûr lis aghis dal mâr parsore di lôr, a la cuâl che i israelits a jerin lâts indenant tal mieç dal mâr cence nancje bagnâsi i pîts. 20Miriam, la profetesse, sûr di Aron, e cjapà in man un tamburel e dutis lis feminis, i lerin daûrij cui tamburei, cjantant e balant. 21E Miriam e dè sù par lôr:

“Cjantait pal Signôr

si è vuluçât di glorie:

al à strucjât tal mâr

cjaval e cjavalîr”.

LA MARCE PAL DESERT

Mare

22Mosè al dè a Israel l’ordin di partî dal mâr des Cjanussis. Si inviarin de bande dal desert di Sur e a cjaminarin trê dîs tal desert cence cjatâ une gote di aghe. 23Ma cuant che a rivarin a Mare, no poderin bevi l’aghe di Mare parcè che e jere masse mare; par chel i meterin non al lûc Mare. 24Il popul se cjapà cun Mosè e i diserin: “E cumò ce bevìno?”. 25Mosè al berlà viers Diu e Diu i mostrà un toc di len. Mosè lu butà ta l’aghe e l’aghe si indolcì. Al è li che ur à dât un statût e un dirit, al è li che ju à metûts a lis provis. 26Po al disè: “Se tu scoltis la vôs dal Signôr to Diu e tu fasis ce che al va ben par lui, se tu starâs atent ai siei comandaments e tu metarâs in vore ducj i siei ordins, ducj i mâi che ur ài mandât al Egjit a ti no tai mandarai, parcè che jo o soi il Signôr, chel che ti vuarìs”. 27A rivarin a Elim, là che a son dodis risultivis e setante palmis e li si camparin torator da l’aghe.