SALMS (126;127;128;129;130)

Letôr: Mariangela Rizzolatti

126 (125) Dopo des lagrimis, la gjonde

1Di cjantâlu cuant che si va sù tal santuari.

Cuant che il Signôr al à tornât a menâ dongje i presonîrs di Sion,

nus pareve di insumiâsi.

2In chê volte o vevin ducj bocje di ridi,

e la nestre lenghe e cjantave di gjonde.

In chê volte fra i forescj a disevin:

“Il Signôr al à fatis par lôr robononis!”.

3Il Signôr al à fat par nô robononis:

cetant contents ch’o jerin!

4Torne a meti in sest il nestri distin, Signôr,

come i riui che tal Negheb a scorin.

5Chei che vaint a semenin,

a seselaran plens di gjonde.

6Chel ch’al puarte la semence di butâ

biel lant al vai;

invezit al torne indaûr dut legri

chel che i siei balçûi al puarte.

127 (126) La cjase fate sù cun Diu, risultive di furtune e di sigurece

1Di cjantâlu cuant che si va sù tal santuari. Di Salomon.

Se il Signôr nol fâs sù la cjase,

i muradôrs dibant a lavorin.

Se il Signôr nol ten di voli la citât,

il vuardean dibant al vegle.

2Jevâ denant dì no us vâl a nuie

e lâ a durmî a straoris

mangjant pan sudât,

cuant che Diu jal dà l’indopli

a di chel che i sta a cûr.

3Ve, ereditât dal Signôr a son i fîs,

un regâl che il grim al frutule.

4Come frecis in man di un ch’al sa trailis,

cussì a son i fîs vûts di zovins.

5L’om ch’al à plen il boç al è furtunât!

No restaran malapaiâts cuant che si presentaran a la puarte

par tratâ cui lôr nemîs.

128 (127) La benedizion di Diu suntune famee timorade

1Di cjantâlu cuant che si va sù tal santuari.

Furtunâts chei ch’a rispietin il Signôr

e pai siei trois a cjaminin!

2De fadie des tôs mans tu mangjarâs;

tu varâs furtune e ben di ogni sorte.

3La tô femine tant che une vît ch’e bute

te intimitât de tô cjase;

i tiei fîs tant che menadis di ulîf

torator de tô taule.

4Ve cemût ch’al è benedît

l’om ch’al rispiete il Signôr.

5Che il Signôr ti benedissi di Sion,

par che tu gjoldis de bondance di Gjerusalem

ducj i dîs de tô vite.

6Che tu rivis a viodi i fîs dai tiei fîs.

Pâs sore di Israel!

129 (128) Come par vieri, Israel al sarà liberât di ducj i siei nemîs

1Di cjantâlu cuant che si va sù tal santuari.

Cetant che di zovin in ca mi àn dât cuintri,

– Israel al pò dîlu –,

2cetant che di zovin in ca mi àn dât cuintri,

ma no àn rivât a metimi sot dai pîts.

3A son passâts su pe mê schene cu la vuargine,

a àn fat agârs di chei luncs chei ch’a aravin.

4Al è just, però, il Signôr:

i laçs dai triscj al à crevâts.

5A restaran vergognâts,

a voltaran lis spalis

ducj chei ch’a àn in asse Sion.

6A saran tant che la jerbe dai cuvierts,

ch’e je secje prin di jessi gjavade.

7Nol jemple la grampe chel ch’al sesele,

e nancje il grim chel ch’al ricuei.

8No àn dite chei ch’a passin:

“La benedizion dal Signôr par vualtris!

Us benedìn tal non dal Signôr”.

130 (129) Si à di spietâ cun brame la redenzie di Diu

1Di cjantâlu cuant che si va sù tal santuari.

Signôr, ti berli dal font che mi cjati:

2Signôr, scolte la mê vôs;

ch’a sedin atentis lis tôs orelis

a la vôs de mê preiere.

3Se tu tegnis cont, Signôr, de tristerie,

Signôr, cui rivaraial a parâsi?

4Ma li di te si cjate misericordie

par che ti rispietìn di plui.

5O speri, Signôr,

e spere la mê anime;

o spieti la sô peraule.

6La mê anime e spiete il Signôr

plui che no lis vuaitis il cricâ de buinore

– plui che no lis vuaitis il cricâ de buinore! –.

7Israel, spiete il Signôr,

parcè che cul Signôr si cjate il boncûr

e grande e je cun lui la redenzie.

8Lui al sfrancjarà Israel

di dute la sô tristerie.