SALMS (119:1-56)

Letôr: Luigi Gambellini

119 (118) Meditâ cun savôr la leç di Diu par rivâ a la fede e al amôr

Alef

1Furtunâts chei ch’a van indenant pe strade juste,

chei che te leç dal Signôr a cjaminin.

2Furtunâts chei che tal so volê si mantegnin

e che cun dut il cûr lu cirin.

3Sigûr che no fasin mâl di sorte

ma pai siei trois a cjaminin.

4Tu tu âs dât ordin

che i tiei decrets a sedin metûts ben in vore.

5Ch’a sedin sigûrs i miei trois

par ch’o puedi meti in vore i tiei ordins.

6Alore no mi tocjarà di vergognâmi

s’o varai tignût cont des leçs che tu âs fatis.

7Cuntun cûr sclet ti ringraciarai,

cuant che o varai imparadis lis tôs sentencis ch’a son justis.

8I tiei comandaments o intint di custodîju:

no sta bandonâmi par mai.

Bet

9Cemût podaraial un zovin tignî monde la sô strade?

Metint in vore la tô peraule.

10Ti voi cirint cun dut il cûr:

no sta fami slontanâ dai tiei ordins.

11O ten strentis tal cûr dutis lis tôs promessis,

in mût che cuintri di te no pecji.

12Che tu sedis benedet, Signôr:

insegnimi i tiei ordins.

13O conti cui miei lavris

dut ce ch’e à dit la tô bocje.

14Tal troi dal to volê o met dute la mê ligrie,

plui di ogni altre furtune.

15Sui tiei comandaments o vuei rifleti,

scrutinâ i tiei trois.

16Inte tô leç e je la mê pâs;

no dismentearai lis tôs peraulis.

Ghimel

17Viôt di jessi bon cul to famei:

o vivarai e o tignarai cont des tôs peraulis.

18Vierç i miei vôi,

par che i spetacui de tô leç o puedi viodi.

19Jo o soi un pelegrin su la tiere:

i tiei comandaments no sta platâmi.

20La mê anime si consume di gole

viers dai tiei precets in ogni ete.

21Tu tu âs menaçâts i supierbis:

maladets chei ch’a van fûr de tô strade.

22No sta lassâ che mi svergognin e mi spresein,

parcè che o soi lât daûr dal to volê.

23I potents si sentin e di me a tabain;

ma il to famei al rumìe i tiei ordins.

24La tô leç e je la mê gjonde,

jo dome di jê mi lassi conseâ.

Dalet

25E je distirade tal pulvin la mê anime:

torne a tirâmi sù seont lis tôs peraulis.

26Ti ài palesâts i miei trois e tu tu mi âs rispuindût;

insegnimi i tiei ordins.

27Fasimi cognossi la strade di ce che tu comandis:

o vuei meti riflès sui tiei spetacui.

28Pal aviliment e vai la mê anime:

dàmi fuarce seont lis tôs peraulis.

29Ten lontane di me la strade de bausie;

la tô leç regalimi.

30O ài sielzude la strade de fedeltât,

o ài preferît ce che tu tu pensis.

31O ài stât daûr al to volê:

fâs, Signôr, che no vedi di pintîmi.

32Pe strade dai tiei precets o cjamini,

parcè che tu il gno cûr tu slargjis.

He

33Insegnimi, Signôr, la strade dai tiei ordins:

fint insomp o vuei lâ di chê bande.

34Dàmi sintiment par che la tô leç o meti in vore

e le tegni cont cun dut il cûr.

35Pal troi dai tiei comandaments indrecimi;

parcè che li e sta dute la mê ligrie.

36De bande dal to volê plee il gno cûr

e no de brame dal vuadagn cence scrupul.

37Slontane i miei vôi dal cjalâ robis che no valin;

fasimi vivi su la tô strade.

38Manten cul to famei la tô promesse,

chê che viers dal to timôr mi mene.

39Slontane la vergogne che mi spavente;

a son propit bogns i tiei ordins.

40Ve, dai tiei comandaments o ài gole,

fasimi vivi inte tô justizie.

Vau

41Ch’al rivi chi di me, Signôr, il to boncûr;

la tô salvece, seont la tô promesse.

42Chel che mi svilane o savarai rispuindii,

parcè che o stoi fidât su la tô peraule.

43No sta tirâmi vie de mê bocje la peraule de veretât,

parcè che o speri te tô justizie.

44O tignarai la tô leç simpri di voli,

tai secui, par in eterni.

45O larai indenant cun sigurece,

parcè che i tiei comandaments o brami.

46Ancje denant dai rês dal to volê o fevelarai,

cence mai vergognâmi.

47Pai tiei precets mi indalegri:

ur vuei un ben di vite.

48O alçarai lis mês mans viers de tô leç che o ami,

sui tiei comandaments o pensarai parsore.

Zain

49Impensiti de peraule che tu i âs dade al to famei:

tu mi âs dât parie ancje la sperance.

50Chest mi à dât confuart te mê miserie;

mi à fat tornâ a vivi la tô promesse.

51Fin tai vues mi àn svilanât i supierbis,

ma jo de tô leç no ài sgarât.

52Mi soi impensât, Signôr, di ce che tu âs dit par vieri,

e mi soi consolât.

53Cuintri dai triscj mi è vignude sù la fote,

parcè che pe tô leç no bacilin.

54I tiei comandaments a son par me une cjante

tal gno pelegrinâ sore tiere.

55Vie pe gnot, Signôr, dal to non mi soi ricuardât;

la tô leç o vuei custodîle.

56Chest mi sucêt

parcè che i tiei precets o met in vore.