SALMS (106)

Letôr: Federico Fior

106 (105) Israel in dute la sô storie al à tradît il bonvolê di Diu

1Laudait il Signôr, parcè che al è bon,

parcè che il so boncûr al dure par simpri.

2Cui rivial a contâ i spetacui dal Signôr

e a fâ rimbombâ dute la sô laude?

3Furtunâts chei che il dirit a rispietin

e ch’a operin in ogni moment cun justizie.

4Visiti di nô, Signôr,

par amôr dal to popul,

ven a cjatânus cu la tô salvece,

5par che la furtune dai tiei sielzûts o podìn viodi

e indalegrâsi de gjonde dal to popul

e tignîsi in bon cu la tô ereditât.

6Compagn dai nestris vons o vin pecjât;

o vin fat mâl, no vin vude religjon tes nestris voris.

7Ventijù pal Egjit i nestris paris

no àn lafè capît i tiei meracui;

no si son visâts di dutis lis tôs buinis graciis;

si son rivoltâts cuintri dal Altissim dongje dal mâr Ros.

8Ma Diu ju à salvâts in gracie dal non ch’al puarte,

par palesâ la sô potence.

9I à cridât al mâr Ros e chel si è suiât;

ju à menâts tant che intun desert tes aghis plui fondis.

10Ju à gjavâts des sgrifis di chel che ju veve in asse,

de sclavitût dal nemì ju à sfrancjâts.

11Lis aghis a àn glotût chei che ju odeavin,

no ’nd è restât nancje un di numar.

12Alore mo a àn crodût a lis sôs peraulis,

e la sô laut a àn cjantade.

13Ma a àn dismenteadis adore lis sôs voris,

no i àn crodût a ce ch’al intindeve.

14Intal desert si son impiadis lis lôr golatis,

a àn tirât a ciment Diu inte pustote.

15E lui ur à dât dut ce che i domandavin

e la lôr brame cence font al à passude.

16Cuintri di Mosè tai campaments a àn palesade invidie,

cuintri di Aron, il sant dal Signôr.

17Alore si è spalancade la tiere e e à glotût Datan,

e à sapulît il scjap di Abiron.

18Si è sparniçât il fûc inte sô congreghe,

e la fogule e à diluviât i ribei.

19Si àn fat un vidiel sul Oreb

e denant di un metal fondût si son ingenoglâts;

20a àn confondude la lôr glorie

cu la statue di un taur che fen al mangje.

21Si jerin dismenteâts di Diu che ju veve salvâts,

di chel ch’al veve fat in Egjit robis cussì grandis:

22spetacui te tiere di Cam,

spiei dongje dal mâr Ros.

23Alore al veve decidût di fruçâju, se Mosè, so sielzût,

no si fos presentât sul slambri denant di lui

par stratignî dal svinidriment la sô fumate.

24No àn volût savênt di une tiere ch’e jere un spetacul,

no i àn crodût a ce ch’al diseve.

25A àn bruntulât tes lôr tendis,

no àn scoltade gran la vôs dal Signôr.

26Alore al à alçade cuintri di lôr

la man che ju varès fiscâts intal desert,

27ch’e varès dispierdût framieç dai popui la lôr gjernazie,

ju varès sparniçâts ca e là pe tiere.

28Cun Baal-Peor si son butâts,

cjar sacrificade ai muarts a àn mangjade.

29Lu àn tirât a ciment cu lis lôr voris

e si è inviade framieç di lôr la peste.

30Si è intrometût Finees e al à fate justizie,

e la peste e je cessade,

31e chest i è stât metût in cont di justizie,

di une ete in chê altre, par simpri.

32Lu àn fat inrabiâ tes aghis di Meribe

e par colpe lôr Mosè al è stât cjastiât;

33parcè che a vevin jemplât di marum il so cûr

e al veve ditis robis che no levin.

34No àn fruçât i popui,

come che il Signôr ur veve ordenât,

35e cui paians si son miscliçâts

imparant a fâ dutis lis lôr porcariis.

36Si son ingenoglâts denant dai lôr dius

ch’a son deventâts par lôr une palisse.

37A àn sacrificât i lôr fîs

e lis lôr fiis a dius bausârs.

38A àn spandût sanc nocent,

il sanc dai lôr fîs e des lôr fiis

che ju àn sacrificâts ai dius di Canaan;

e cui delits di sanc a àn sporcjade la tiere.

39Si son insoçâts cu lis lôr voris

e si son fats doprâ cu lis lôr porcariis.

40Alore la fumate dal Signôr si è inviade cuintri dal so popul

e al à vût riviel de sô ereditât.

41Tes mans dai forescj ju à molâts

e ju àn tibiâts chei che ju vevin in asse;

42ju àn metûts sot i pîts i lôr nemîs

e sot de lôr paronance a àn scugnût pleâsi.

43Ju veve salvâts un disordin di voltis,

ma si son inrochîts te lôr condote,

e a son stâts pestâts pes lôr tristeriis.

44Alore Diu al à cjalât cun dûl la lôr disgracie,

cuant che ju à sintûts che lu clamavin.

45Si è impensât de sô aleance

e al à vude remission di lôr pal so grant boncûr;

46al à fat in mût che ju cjalassin di bon voli

chei che ju vevin menâts vie.

47Salvinus Signôr, nestri Diu,

e tirinus dongje di framieç dai popui,

par che al to non sant o podìn dâi laude

e cu la tô laude ricreâsi.

48Benedet seial il Signôr, Diu di Israel,

di simpri e par simpri.

E dut il popul al disarà: Amen!

Aleluia.