SALMS (89)

Letôr: Pio Bellina

89(88) Ricuart des promessis di Diu tun moment brut pe monarchie davidiche

1Maskil. Di Etan l’ezrait.

2O vuei cjantâ il to boncûr, Signôr, cence polse,

di ete in ete cu la mê bocje o contarai trop che tu sês di peraule.

3Parcè che tu âs dite: “Il gno boncûr al è par simpri,

la mê fedeltât e je salde come il gîr des stelis.

4O ài fat un pat cun chel ch’o ài sielzût,

i ài fat un zurament a David, gno servidôr:

5La tô gjernazie e restarà in pîts par simpri,

ti fasarai sù une sente di une ete in chê altre”.

6I cîi ch’a laudin, Signôr, i tiei spetacui,

e la tô fedeltât te sante semblee.

7Cui isal mo sui nûi ch’al puedi metisi a pâr di te, Signôr?

Cui isal, fra i fîs di Diu, che semeâi al Signôr al puedi?

8Diu al fâs pôre te sante semblee,

al è grant e trement framieç di chei che lu contornin.

9Signôr, Diu des schiriis,

compagn di te cui saressial?

La tô potence, Signôr, e la tô fedeltât a son la tô corone.

10La prepotence dal mâr tu tu paronis,

tu bonis il davuei des aghis.

11Tu tu âs fruçât Raab come che si pescje un muart in vuere.

Cu la fuarce dal to braç tu âs dispierdûts ducj i tiei nemîs.

12Tiei a son i cîi e tô e je la tiere,

tu tu âs plantât il mont cun dut ce ch’al à intorsi.

13Tu âs fat tu il misdì e la tramontane,

si gloriin tal to non il Tabor e l’Ermon.

14Il to braç al è potent e la tô man e je fuarte,

e grande e je la tô gjestre.

15La justizie e il bon dirit a son la fonde de tô sente;

boncûr e fedeltât a cjaminin denant de tô muse.

16Furtunât il popul ch’al è bon di laudâti,

ch’al va indenant, Signôr, cul sflandôr de tô muse.

17Tal to non dut il dì al è in gjonde,

te tô justizie al cjate la sô glorie.

18Parcè che tu sês tu la fuarce che nus fâs vinci

e tal to boncûr il nestri cjâf tu alcis.

19Al è propit il Signôr il nestri scût,

e il Sant di Israel re nestri.

20Par vieri tu ur âs dite in vision ai tiei amîs:

“O ài metude suntun om di valôr la corone,

o ài puartât in alt un sielzût dal popul.

21O ài cjatât David, gno servidôr,

lu ài consacrât cul gno sant vueli.

22La mê man e starà salde cun lui

e il gno braç i darà simpri plui fuarce.

23Il nemì no le varà vinte cun lui

e un fi de tristerie nol rivarà a tibiâlu.

24Ducj i siei nemîs denant di lui o fruçarai

e o pestarai chei che lu àn in asse.

25La mê fedeltât e il gno boncûr a saran cun lui

e tal gno non al tignarà alt il cerneli.

26Sul mâr la sô man o metarai

e la sô gjestre parsore des aghis.

27Lui mi clamarà: Tu tu sês gno pari,

gno Diu e crete che mi pare.

28E jo come prin fi lu metarai,

il plui alt fra ducj i rês de tiere.

29I mantignarai par simpri il gno boncûr

e salde e sarà cun lui la mê aleance.

30La sô gjernazie le sistemarai par simpri

e la sô sente e durarà in eterni, come i dîs dai cîi.

31Se par câs i siei fîs a bandonaran la leç che ur ài dade

e dai miei comandaments no laran daûr,

32s’a laran cuintri dai miei ordins

e no metaran in vore ce che ur comandi,

33o cjastiarai cul baston la lôr tristerie

e cu la scorie la lôr colpe.

34Ma no ur gjavarai par mai il gno boncûr,

la mê fedeltât no tradissarai.

35No romparai la mê aleance

e no gambiarai nuie di ce ch’o ài dit cu la mê bocje.

36Pe mê santitât o ài zurât une volte par dutis;

no mancjarai di sigûr di peraule cun David:

37la sô gjernazie e restarà par simpri

e la sô sente e durarà denant di me tant che il soreli;

38come la lune e sarà salde par simpri,

fin ch’al durarà il cîl, cence mudâsi”.

39Ma tu tu mi âs refudât e butât di bande,

tu âs vût in asse chel che tu âs onzût.

40Tu âs disfat il pat dal to famei,

tu âs poçolade di pantan la sô corone.

41Tu âs sdrumadis dutis lis sôs muris,

tu âs ridusût in maserie dutis lis sôs fuartecis.

42Ducj chei di passaç i àn rafât ogni robe,

ducj i siei confinants daûr i ridin.

43Tu âs fat vinci la gjestre di chei che lu odein,

tu âs jemplât di ligrie ducj i siei nemîs.

44Tu âs inceât il fîl de sô spade

e no tu i âs dade une man in batae.

45Tu âs distudât dut il so sflandôr

e la sô sente abàs tu âs butade.

46Tu âs scurtâts i dîs de sô zoventût

e tu lu âs cuviert di vergogne.

47Fin cuant mo, Signôr, ancjemò ti platarâstu?

Varae di ardi simpri cul fûc la tô rabie?

48Visiti, Signôr, che la mê vite e je curte.

Âstu propit creât dibant ducj i fîs dai umign?

49Cui isal in vite che la muart no lu cjapi?

Cui isal bon di gjavâ des sgrifis di chel altri mont la sô anime?

50Dulà isal, Signôr, il boncûr che tu vevis,

che tu i âs zurât a David su la tô peraule?

51No sta dismenteâ, Signôr, la vergogne dal to famei.

O puarti dentri di me dutis lis ofesis dai popui,

52che ti butin in muse a ti, Signôr, i tiei nemîs,

che i butin al to onzût su la sô strade.

53Benedet seial par simpri il Signôr.

Amen! Amen!