SALMS (79;80;81)

Letôr: Renzo Balzan

79 (78) Lament de comunitât di Israel ridusude te streme plui nere

1Salm. Di Asaf.

Diu, a son jentrâts i forescj te tô ereditât,

a àn profanât il to sant templi,

a àn ridusude Gjerusalem in maseriis.

2Ur àn dât di mangjâ ai ucei dal cîl

i cuarps dai tiei fameis,

la cjar dai tiei amîs

ai nemâi de campagne.

3A àn spandût il lôr sanc come ch’al fos aghe

torator di Gjerusalem, cence che nissun no ur des sepulture.

4Pai nestris confinants o sin deventâts une vergogne

nus sbelein e nus cjolin vie chei che ator di nô a vivin.

5Fint cuant mo, Signôr?

Âstu propit di restâ inrabiât par simpri?

Àe di brusâ come il fûc la tô gjelosie?

6Scjarie sui forescj dute la tô fumate,

sun chei che no ti cognossin,

e sui reams che il to non no clamin;

7parcè che a àn glotût Jacop

e a àn fiscade la tô cjase.

8Cuintri di nô no sta tirâ fûr lis colpis dai paris.

Spessee a vignînus incuintri cul to boncûr,

parcè che o sin ridusûts te plui grande streme.

9Diu, nestri salvadôr, dànus jutori,

pe glorie de tô innomine;

a laut dal to non salvinus e perdone i nestris pecjâts.

10Parcè mo i forescj varessino di dînus:

“Dulà isal il lôr Diu?”.

Che si palesi sot dai nestri vôi framieç dai popui

il svindic pal sanc dai tiei fameis ch’al è stât spandût.

11Ch’al rivi fintremai a la tô presince

il gemit dai presonîrs;

in reson dal to braç plen di fuarce

salve chei che a la muart a son distinâts.

12Torniur ai nestris confinants siet voltis plui,

de vergogne ch’a àn butade sore di te, Signôr.

13Nô, invezit, to popul e trop che tu passonis,

ti disarìn graciis par simpri,

o cjantarìn lis tôs lauts di ete in ete.

80 (79) Preiere a Diu pal vignâl splantât di Israel

1Al mestri dal coro. Sul aiar di “I gîs de testemoneance”. Di Asaf. Salm.

2Tu, pastôr di Israel, scolte,

tu che tu paris tant che un trop Josef,

tu che tu sês sentât sui cherubins, mostre il to sflandôr

3denant di Efraim, di Beniamin e di Manasse.

Torne a dismovi dute la tô fuarce

e ven in nestri jutori.

4Diu des schiriis, ven a sostentânus,

fâs lusî la tô muse e o varìn salvece.

5Signôr, Diu des schiriis,

fin cuant bolirastu di rabie

cuintri de preiere dal to popul?

6Tu ur âs dât di mangjâ un pan di lagrimis,

tu ur âs dât di bevi lagrimis fint avonde.

7Tu nus âs fats deventâ chei che ducj intor a remenin

e i nestris nemîs a àn ce fâ di sbeleânus.

8Diu des schiriis, ven a sostentânus,

fâs lusî la tô muse e o varìn salvece.

9Une vît dal Egjit tu âs strafuide

e tu le âs riplantade dopo di vê fat scjampâ i popui.

10Tu i âs preparât il teren a pueste;

e si è inlidrisade tant di rivâ a jemplâ la tiere.

11E à taponadis lis monts cu la sô ombrene

i cedris plui alts cu lis sôs ramascjis.

12E à slungjât i siei cjâfs fintremai al mâr,

e fint al flum lis sôs menadis.

13Parcè po âstu butade jù la sô cente,

di mût che le vendemin ducj chei ch’a passin pe strade?

14Il sanglâr dal bosc le folpee

il nemâl dal cjamp al va li dentri a passisi.

15Diu des schiriis, torne,

cjale jù dal cîl e viôt,

ven a viodi di chest vignâl,

16dal zardin ch’e à plantât la tô gjestre,

dal risit che par te tu âs coltât.

17Lu àn brusât cul fûc e lu àn cjonçât;

ch’a restin fulminâts dome cjalanti in muse!

18Che la tô man si poi sul om de tô gjestre,

sul fi dal om che tu ti âs nudrît.

19Di te no si slontanarìn mai altri;

tu nus fasarâs vivi e o clamarìn il to non in jutori.

20Diu des schiriis, ven a sostentânus,

fâs lusî la tô muse e o varìn salvece.

81 (80) Invît al popul di Diu a restâ fedêl al pat

1Al mestri dal coro. Seont la melodie dal ghitit. Di Asaf.

2Gjoldêt in Diu nestre fuarce,

scriulait al Diu di Jacop.

3Dait sù il salm e sunait il timpli,

la citare gjoldibil insieme cu l’arpe.

4Sunait la trombe te dì de lune gnove,

tal colm de lune, te dì de nestre fieste.

5Cheste e je une leç par Israel,

un ordin dal Diu di Jacop;

6jal à dât a Josef come testemoneance,

cuant che de tiere dal Egjit al è saltât fûr.

O sint un lengaç mai cognossût:

7“O ài slizeride de cjame la sô spale,

lis sôs mans a àn poiât il gei”.

8Tu âs berlât viers di me te disperazion

e ti ài liberât;

vuluçât tal nûl ti ài rispuindût,

tes aghis di Meribe ti ài metût a lis provis”.

9“Scolte, popul gno, ch’o ài voe di insegnâti:

Israel, se tu mi scoltassis!

10No tu varâs framieç di te nissun altri diu,

denant di dius forescj no tu varâs di ingenoglâti.

11Jo o soi il Signôr, il to Diu,

che de tiere dal Egjit ti ài fat saltâ fûr.

Spalanche la tô bocje e jo le jemplarai”.

12“Ma il gno popul nol à scoltade la mê vôs;

Israel nol à volût ubidîmi.

13Par chel lu ài molât al so cûr cjaviestri,

lassantlu che si sbrocàs tai siei capricis”.

14“Joi, se il gno popul mi des scolte,

se Israel al les indenant pai miei trois!

15O fruçarès tun lamp i siei nemîs,

o slungjarès la mê man cuintri dai siei contraris.

16Chei che lu àn in asse sot di lui a colaressin,

il lôr distin al sarès segnât par simpri.

17Flôr di forment ur darès di mangjâ par nudrîju,

ju sacearès cu la mîl de crete”.