SALMS (78)

Letôr: Anja Pividori

78 (77) Eterne bontât e remission dal Signôr pal so popul dispès infedêl

1Maskil. Di Asaf.

Popul gno, scolte ce che ti insegni,

slungje la tô orele a lis peraulis de mê bocje.

2O vuei viergi la mê bocje in parabulis,

tornâ a ricuardâ i misteris dai timps di une volte.

3Ce ch’o vin sintût e imparât,

ce che i nestris vons nus àn vût contât

4no ur al tignarìn platât ai lôr fîs,

che anzit ur contarìn simpri a chês altris etis

lis lauts dal Signôr e la sô potence

e lis grandis robonis ch’al à fatis.

5Al à distinade in Jacop une testemoneance,

in Israel une leç al à metude:

ur à comandât ai nestri paris

che ai lôr fîs ur es fasès cognossi,

6par che la ete ch’e sta rivant lis impari

e i fîs ch’a àn di nassi

a jevaran sù par contâures ai lôr fîs,

7a metaran in Diu dute la lôr fiducie

e i siei comandaments no ju dismentearan mai altri

ma a metaran in vore ducj i siei ordins,

8par no deventâ compagns dai lôr paris,

une gjernazie inrochide e cjaviestre,

che no àn vût un cûr ch’al tignive

e il lôr spirt nol è stât fedêl cun Diu.

9(I fîs di Efraim, ch’a tindin l’arc e a tirin,

si son voltâts indaûr te dì de batae).

10No àn rispietât il pat di Diu,

lâ indenant cu la sô leç no àn volût.

11A àn dismenteadis lis sôs voris,

i spiei che ur veve fat viodi.

12Denant dai lôr vons lui al à fat robonis

te tiere dal Egjit, tai cjamps di Tanis.

13Al à spartît il mâr e ju à fats passâ par jenfri,

lis aghis si son fermadis come tignudis di une roste.

14Ju à indreçâts cuntun nûl vie pe zornade

e dute la gnot cuntune fogule grande.

15Tal desert al à batudis lis cretis

e come dal grant poç ur à dât di bevi.

16Al à fat vignî fûr ruiuçs de crete,

al à fat spissulâ l’aghe a riui.

17E instès a àn tornât a pecjâ cuintri di lui

rivoltantsi tal desert cuintri dal Altissim.

18Intal lôr cûr a àn tentât Diu

pratindint di passi la lôr golate.

19A àn bruntulât disint cuintri di Diu:

“Rivaraial Diu a prontâ

tal desert une taulade?”

20Ve che i à dât un colp a la crete

e e je vignude fûr aghe ch’e scravaçave a riui.

“Ancje il pan rivaraial a dâur

o a proviodi la cjar pal so popul?”.

21Il Signôr ju à sintûts e i à petât sù la fumate

e un fûc si è inviât cuintri di Jacop

e à sclopât cuintri di Israel la rabie,

22parcè che no àn vude fede in Diu

sperance inte sô salvece.

23Cun dut a chel ur à comandât adalt ai nûi

e lis puartis dal cîl al à spalancadis

24e parsore di lôr ur à fat plovi mane di mangjâ,

un forment dal cîl che ur à dât lui.

25Ognun di lôr al à mangjât un pan ch’al dà fuarce,

ur à mandâ di mangjâ tant che ant volevin.

26Al à discjadenât dal cîl l’aiar de jevade,

l’aiar dal misdì al à fat soflâ a dute fuarce;

27ur à fat plovi parsore, tant che pulvin, la cjar

e ucei come il savalon dal mâr;

28tal mieç dal lôr campament al à fat ch’a colassin,

torator des lôr tendis.

29Lôr and àn mangjâts fin passûts,

sodisfats te lôr brame.

30No si jerin nancjemò ingomeâts de lôr gole,

a vevin ancjemò la bocje plene,

31e la rabie dal Signôr ur à plombade parsore,

dai plui gaiarts e à fat maçalizi

la flôr di Israel e à cjonçade vie.

32E instès a àn tornât a pecjâ,

no àn bacilât daprûf dai siei spiei.

33Alore al à sfarinât come savalon lis lôr zornadis

e ur à cjonçât i agns cul terôr.

34Cuant che ju faseve murî, in chê volte lu cirivin,

a tornavin dongje e si voltavin viers Diu;

35si visavin che dome Diu al jere la lôr crete,

Diu l’Altissim chel che ju salvave.

36Ma lôr i fasevin la mîl cu la lôr bocje,

lu imbroiavin cu la lôr lenghe,

37biel che il lôr cûr nol jere sclet cun lui

e no si palesavin fedêi a la sô aleance.

38E lui si lassave fâ dûl

ur perdonave il pecjât e no ju fiscave.

Tantis voltis al frenave la sô rabie

e nol discjadenave dute la sô fumate;

39si visave ch’a jerin int fate di cjar,

une soflade ch’e va e no torne.

40Cetancj viaçs intal desert no si sono rivoltâts cuintri di Diu,

cetant no lu àno tirât a ciment inte pustote?

41A àn tentât Diu di un continui,

a àn invelegnât il Sant di Israel.

42No si son visâts de sô potence,

de zornade che ju veve sfrancjâts di chel che ju tibiave,

43di lui che ventijù pal Egjit al à fat meracui

e robonis intai cjamps di Tanis.

44L’aghe dai flums in sanc al à mudât

par che intai lôr riui no bevessin.

45Al à mandât parmìs i tavans che ju becassin

e i crots par che ju lambicassin.

46Ur à dât ai zupets la lôr racolte

e ai viers la lôr robe sudade.

47Al à fruçât i lôr vignâi cu la tampieste

e i lôr fiârs cu la gilugne.

48Al à consegnât il lôr besteam a la peste

e ai folcs la lôr robe.

49Al à discjadenât framieç di lôr l’impit de sô rabie:

fote, malan e asse

midiant dai mes di ruvine.

50Al à lassât sbrocâ dute la sô rabie,

nol à sparagnade de muart la lôr anime

e al à molade a la peste la lôr vite;

51al à colpît in Egjit ogni fi primarûl,

tes tendis di Cam la flôr de lôr vigorie.

52E al à puartât vie tant che un trop il so popul

e lu à parât tal desert tant che une mandrie.

53Ju à menâts tal sigûr, là che no vevin pôre,

e intant i lôr nemîs il mâr ju gloteve.

54Ju à fats rivâ fin te sô sante tiere,

te mont che si veve cuistade la sô gjestre.

55Denant di lôr al à fat cori i popui

e al à spartide fra di lôr la ereditât a bruscjete

e al à fat vivi tes lôr tendis

lis tribûs di Israel.

56Po a àn tornât a insolentâlu,

si son rivoltâts cuintri di Diu, l’Altissim,

e no àn metût in vore i siei ordins.

57A son lâts fûr di strade, si son mostrâts cence peraule

precîs edentic dai lôr paris;

no àn vût tignince, come un arc ch’al mole.

58Lu àn tirât a ciment cu lis lôr alturis

e lu àn ingjelosît cui lôr dius.

59Diu ju à sintûts e si è inrabiât

e al à butât di bande Israel fin dapît.

60Al à bandonât il santuari di Silo,

la tende là ch’al jere a stâ framieç dai umign.

61Al à lassât ch’e deventàs sotane la sô fuarce,

tes mans dal nemì la sô glorie.

62Al à consegnât a la spade il so popul,

si è inrabiât cuintri de sô ereditât.

63Al à arsinît cul fûc i siei zovins,

e lis sôs fantatis no àn podût nancje vaîju.

64I siei predis a son colâts midiant de spade

e no àn fat nancje corot lis lôr veduis.

65Ma dopo il Signôr si è sveât come di une durmide,

come un gaiart che si jere pierdût vie cul vin.

66E al à colpît te schene i siei nemîs,

ju à svergognâts par simpri.

67La tende di Josef al à bandonade

e su la tribù di Efraim no je colade la sô sielte.

68Al à sielzude invezit la tribù di Gjude,

la brame dal so cûr, la mont di Sion.

69Al à fat sù il so santuari come il cîl

e come la tiere lu à saldât par simpri.

70Si à sielzût David, so servidôr,

tirantlu fûr dai sierais des pioris;

71lu à clamât ch’al jere daprûf des pioris,

par ch’al passonàs Jacop so popul,

e Israel, la sô ereditât.

72E lu à fat passonâ cuntune cussience monde

e cu la sveltece des sôs mans ur à fat di guide.