SALMS (70;71)

Letôr: Marisa Pestrin

70 (69) Il puar i berle al Signôr cirint jutori

1Al mestri dal coro. Di David. Par ricuardâ.

2Salvimi, Diu,

spessee, Signôr, a difindimi.

3Ch’a sedin fats scjampâ plens di vergogne

chei ch’a cirin la mê vite;

ch’a scjampin fiscâts chei ch’a vuelin la mê ruvine.

4Ch’a tornin indaûr cjamâts di disonôr

chei ch’a berlin viers di me: “Velu! Velu!”.

5Che s’indalegrin e in te a gjoldin

chei che ti cirin;

chei ch’a bramin la tô salvece

ch’a disin di un continui:

“Ce grant ch’al è Diu!”.

6Cumò o soi disgraciât e puar;

Diu, anìn cun presse.

Tu sês tu il gno ripâr e la mê difese;

Signôr, no sta intardâti!

71 (70) Di frut a vieli, al è il Signôr l’uniche sperance

1Li di te, Signôr, mi pari,

che no vedi di restâ malapaiât par simpri!

2Te tô justizie salvimi e deliberimi,

slungje viers di me la tô orele e judimi.

3Viôt di jessi par me une crete che mi pare,

un ripâr sigûr pe mê salvece.

Parcè che tu sês tu il gno fuartin e la mê crete!

4Diu gno, salvimi des mans de int triste,

dal podê dal nemì e di chel che mi tibìe.

5Parcè che tu sês tu, Signôr, la mê sperance,

di frut in sù, Signôr, la mê fiducie.

6Sore di te mi soi poiât fin dal grim di mê mari;

des vissaris di mê mari tu sês stât il gno jutori;

par te la mê laut par simpri.

7Par tancj di lôr o soi stât un spieli,

ma tu tu sês il gno ripâr sigûr.

8Si jemple de tô laut la mê bocje,

dut il dì, de tô glorie.

9No sta butâmi di bande tal timp de mê vecjae,

cuant che mi cangjin lis fuarcis no sta bandonâmi.

10Di fat a àn dit di me i miei nemîs,

chei che mi tegnin di voli

si son cjatâts d’acuardi tal dî:

11“Diu lu à butât di bande;

corêt daûrji e gafaitlu,

parcè che nissun nol podarà deliberâlu”.

12No sta slontanâti di me, o Diu;

Diu gno, spessee judimi.

13Ch’a restin vergognâts e fruçâts

chei ch’a incolpin la mê vite.

Ch’a sedin plens di disonôr e di vergogne

chei ch’a cirin la mê ruvine.

14Jo però o tignarai dûr te mê sperance,

laudanti ancjemò di plui.

15La mê bocje e contarà la tô justizie,

dut il dì la tô salvece,

ancje se par me e je masse grande.

16Mi fasarai indenant cu lis grandis voris dal Signôr;

Signôr, o ricuardarai dome la tô justizie.

17Diu, tu mi âs fat deventâ savi

fin di cuant che frut o jeri

e fint in dì di vuê o conti lis tôs grandis voris.

18Cumò ch’o soi vieli e blanc di cjavei,

Diu, no sta bandonâmi,

par ch’o puedi contâ

la potence dal to braç a lis etis di dopo,

19e la tô justizie, Diu, fintremai tes stelis.

Pes grandis voris che tu âs fatis,

cui isal come te, o Diu?

20Za che tu mi âs fat provâ

Une vore di torments e di disgraciis,

tu tornarâs a dâmi la vite

e dai abìs de tiere

tu mi darâs il mût ch’o torni.

21Il to sflandôr slargje ancjemò di plui

e torne ancjemò a confuartâmi.

22Jo ti ringraciarai cu l’arpe,

pe tô fedeltât, o Diu,

ti cjantarai cu la citare, Sant d’Israel.

23I miei lavris a berlaran di gjonde

cjantanti cun dute l’anime

che tu le âs sfrancjade.

24Ogni dì ancje la mê lenghe

e cjantarà la tô justizie,

cuant che a saran vergognâts,

cuant che a saran fruçâts

chei ch’a cirin la mê ruvine.