SALMS (68)

Letôr: Maria Grazia Cidin

68 (67) Esaltazion dal Signôr, Diu des vitoriis di Israel

1Al mestri dal coro. Di David. Salm. Cjant.

2Diu al jeve sù e i siei nemîs si dispierdin

e a scjampin de sô muse chei che lu àn in asse.

3Come che si sfante il fum tu ju sparnicis.

Come che cul calôr dal fûc si lît la cere,

cussì a son netâts i triscj cuant che Diu si sdongje.

4I juscj invezit s’indalegrin

e a son contents denant di Diu,

e a dan sù cjantis di gjonde.

5Cjantait a Diu, fasêt al so non une cjante;

prontait la strade a di chel che sui nûi al cjavalgje.

“Jah” al è il non che lui al puarte:

gjoldêt a la sô presince.

6Pari dai vuarfins e vuardean des veduis,

chest al è Diu te sô sante cjase.

7Diu al torne a menâ a cjase chei che si jerin pierdûts

e al mene i presonîrs te bondance;

dome i ribei ju lasse in tiere arsinide.

8Diu, cuant che tu sês jessût denant dal to popul,

cuant che il desert tu passavis,

9la tiere e trimave, i cîi a gotavin

denant dal Diu dal Sinai,

denant di Diu, dal Diu di Israel.

10Tu ur âs dade ploe, Diu, fin che ant vevin avonde;

tu i âs tornât a dâ spirt a la tô ereditât sfinide.

11Il to trop alì si jere sistemât,

e tu, Diu, cu la tô robe il biât tu sostentis.

12Il Signôr al dà la peraule:

chês che le contin a son une grande schirie.

13I rês di esercits a scjampin, a scjampin!

Lis feminis, furniment de cjase,

a spartissin ce ch’a àn puartât vie.

14Biel che vualtris o durmîs framieç dai sierais,

a sflandorin d’arint lis alis de colombe

e lis sôs plumis cui riflès dal aur.

15Cuant che Chel ch’al pò dut i rês al dispierdeve,

in chê volte sul Zalmon al à neveât.

16Une mont di Diu e je la mont di Basan,

mont di spicis altis e je la mont di Basan.

17Parcè po, monts des spicis altis,

cjalaiso cun invidie la montagne

che Diu par lâ a stâ si à sielzude?

Sì, il Signôr al starà li par simpri.

18A son miârs di miârs lis schiriis di Diu!

Il Signôr al ven dal Sinai tal santuari.

19In alt tu sês lât, tu âs fat presonîrs,

tu âs tirât tassis dai umign.

Ancje i ribei a varan di pleâsi,

Signôr, Diu.

20Benedet dì par dì il Signôr;

lui al viôt di nô, Diu al è la nestre salvece.

21Diu al è par nô il Diu des vitoriis;

e il Signôr, Diu, denant de muart nus pare.

22Sigûr che Diu al sfracaiarà il cjâf dai siei nemîs

e il cjâf supierbeôs di chel che tai delits al cjamine.

23Diu al à fevelât: “Di Basan ju fasarai tornâ dongje,

ju fasarai tornâ dal font dal mâr,

24par che intal sanc il to pît tu lavis,

e la lenghe dai tiei cjans e vedi la sô part di nemîs”.

25Ve la tô procession, o Diu,

la procession dal gno re, dal gno Diu,

ch’e jentre tal santuari.

26Denant a van i cantôrs, dapît a van chei de citare,

e tal mieç lis fantatis ch’a batin i tamburei.

27“Benedît Diu tes vuestris sembleis;

benedît il Signôr vualtris ch’o sês de gjernazie di Israel”.

28Ve Beniamin, il plui piçul, al è chel che ju mene;

i graduâts di Gjude cu lis lôr schiriis,

i graduâts di Zabulon, i graduâts di Neftali.

29Slargje, Diu, la tô potence;

conferme, o Diu, ce che tu âs fat par nô,

30dal to templi ch’al è in Gjerusalem.

A ti i rês ti puartaran regâi.

31A la besteate dal palût fasii pôre,

a la mandrie dai taurs, ch’a tegnin sot i popui.

Fische chei che pal arint a alcin la creste;

sparnice i popui ch’a bramin vueris.

32A puartaran dal Egjit metal lustri;

l’Etiopie e slungjarà lis sôs mans a Diu.

33Reams de tiere, cjantait a Diu;

laudait il Signôr cu la cjante,

34lui che i cîi al cjavalgje, i cîi che par simpri a durin.

Ve, al fâs sintî la sô vôs, la sô vôs tremende.

35Ricognossêt a Diu la sô potence;

parsore di Israel e je la sô braure

e parsore dai nûi la sô potence.

36Trement al è Diu dal so santuari.

Sì, il Diu di Israel,

al è lui che i dà al popul fuarce e vigorie.

Benedet seial Diu.