SALMS (65;66;67)

Letôr: Elena Antonutti

65 (64) Laut a Diu, risultive di ben e di sperance par Israel e par ducj i popui

1Al mestri dal coro. Salm. Di David. Cjant.

2Tu mertis laudât, o Diu, in Sion,

che si mantegni denant di te l’avôt,

3a ti, che tu scoltis la preiere.

Denant di te ogni om al puarte

4il pês des sôs colpis.

Plui grandis di nô a son lis nestris tristeriis,

ma tu tu nus perdonis.

5Furtunât l’om che tu sielgis

e dongje di te tu lu clamis

par che tai tiei curtîi al vegni a lozâsi.

O volaressin passisi cu la robe de tô cjase,

parcè che al è sant il to templi.

6Tu nus rispuindis cui spetacui de tô justizie,

tu, Diu de nestre salvece;

tu, sperance dai confins de tiere

e dai mârs fin tal ultin.

7Tu cu la tô fuarce

lis monts tu âs saldadis,

tu che tu ti vulucis di potence.

8Tu âs fat tasê il sunsûr dal mâr,

il scravaçâ des sôs ondis

e il davuei dai popui.

9Chei ch’a jerin a stâ tai ultins confins de tiere

a son restâts scaturîts denant dai tiei spiei;

lis stradis dal jevâ e dal lâ a mont dal soreli

tu lis fasarâs berlâ di gjonde.

10Tu sês vignût a viodi de tiere

e di ogni ben tu le âs colmade,

tu le âs fate ricje di no crodi.

Il flum di Diu al è incolm di aghe;

il forment par lôr tu preparis,

parcè che chest al è il to volê.

11Tu bagnis i siei agârs e tu ’nt splanis lis cumieriis,

tu le bagnis cu lis plois

e tu benedissis i siei butui.

12Tu i dâs la jemple al an cui tiei regâi

e cuant che tu passis e gote bondance.

13I passons dal desert a spissulin,

lis culinis si fassin di ligrie.

14I prâts si jemplin di pioris

e lis concjis di forment si vistissin:

lôr a scriularan e a daran sù la cjante.

66 (65) Ringraciament corâl e individuâl a Diu pes grandis robis ch’al à fatis

1Al mestri dal coro. Cjant. Salm.

Cjantait a Diu di dute la tiere,

2dal so non cjantait la glorie;

dait sflandôr a la sô laude.

3Disêt a Diu: “Cetant bielis ch’a son lis tôs voris,

pe tô grande fuarce

i nemîs denant di te si plein.

4Denant di te si plee dute la tiere

e ti cjante a ti, al to non e cjante”.

5Sù mo, cjalait i spetacui di Diu:

il so mût di fâ cui fîs dai umign

ch’al è une robone.

6Al à tramudât il mâr in tiere ferme,

il flum lu àn passât a pît.

Sù mo, in lui fasìn fieste!

7Cu la sô potence al comande in eterni,

i siei vôi a cjalin i popui

par no che i ribei a petin sù cuintri di lui.

8Benedît, popui, il nestri Diu

e berlait a fuart la sô laude.

9Lui al à metude framieç dai vîfs la nestre vite,

e nol à lassât che i nestris pas a clopassin.

10Diu, tu nus âs metûts a lis provis,

tu nus âs fats passâ pal crosul,

come che l’arint si passe.

11Tu nus âs fats colâ inte vuate,

tu nus âs metût un pês ator dai ombui.

12Tu âs lassât che i oms a cjavalgjassin

parsore dai nestris cjâfs.

Tal mieç dal fûc o vin cjaminât

e tal mieç da l’aghe.

Tal ultin però tu nus âs menâts

tun lûc di biel vivi.

13Cui olocauscj o vuei jentrâ inte tô cjase

e mantignîti lis mês promessis;

14promessis che ti àn fatis i nestris lavris

e che tes à ditis la mê bocje

cuant che la disperazion mi gafave.

15Olocauscj di chei gras o vuei ufrîti,

cul bonodôr dai rocs insieme;

o vuei sacrificâti bûs e zocui.

16Sù mo, scoltait, vualtris ch’o rispietais Diu,

parcè che o vuei contâus ce che lui al à fat pe mê vite.

17I ài berlât cu la mê bocje

e o vevi za la laut te ponte de lenghe.

18Se une colpe intal gno cûr o ves cjatade,

no mi varès scoltât il Signôr.

19Ma Diu mi à scoltât;

al à stât atent a la vôs de mê preiere.

20Benedet seial Diu, che nol à rifudade la mê preiere

e no mi à dineât il so boncûr.

67 (66) Il boncûr di Diu par Israel spieli di salvece fra i popui

1Al mestri dal coro. Cun struments a cuarde. Salm. Cjant.

2Che Diu al vedi dûl di nô e nus benedissi,

ch’al fasi lusî parsore di nô la sô muse,

3par che si cognossi su la tiere la tô strade,

framieç dai forescj la tô salvece.

4Che ti laudin i popui, Diu,

che ti laudin i popui di dute la tiere.

5Ch’a gjubilin i forescj e a berlin di gjonde,

parcè che tu tu judichis i popui cun justizie

e i forescj de tiere tu ju dâs dongje.

6Che ti laudin i popui, Diu,

che ti laudin i popui di dute la tiere.

7La tiere e à butade la sô pome:

che nus benedissi Diu, il nestri Diu.

8Che nus benedissi Diu,

par che lu rispietin ducj i confins de tiere.