SALMS (60;61;62;63;64)

Letôr: Francesco Spizzamiglio

60 (59) Supliche comunitarie prime di une campagne militâr

1Al mestri dal coro. Sul aiar di “I gîs dal testemoni”.

Miktam. Di David. Di insegnâlu.

2Cuant che al combateve cuintri dai arameus de concje dai doi flums e cuintri dai arameus di Sobe e cuant che Joab, tal tornâ indaûr, al fruçà i idumeus te concje dal Sâl: dodismil oms.

3Diu, tu nus âs butâts di bande, tu nus âs sparniçâts,

tu ti sês disdegnât; ma cumò torne a dânus jutori.

4Tu âs scjassade la tiere, tu le âs slambrade:

vuarìs lis sôs feridis, parcè che e clope.

5Tu i âs fat provâ al to popul robis duris,

tu nus âs dât di bevi un vin ch’al incjoche.

6Tu ur âs dade une bandiere a di chei che ti rispietin

par ch’a puedin scjampâ cuant che l’arc ur dà cuintri.

7Par ch’a puedin salvâsi i tiei amîs,

anìn a salvânus cu la tô gjestre e scoltinus.

8Diu al fevele tal so santuari:

“O spartissarai Sichem in gjonde,

la concje di Sucot a tocs o dividarai.

9Gno al è Galaad e gno al è Manasse,

Efraim al è l’elmet dal gno cjâf,

Gjude il baston de mê potence,

10Moab il cjadin par lavâmi;

parsore di Edom o butarai il gno sandul,

e me gjoldarai su la Filistee”.

11Cui mi menaraial fin te citât rinfuarçade?

Cui mi menaraial fint in Edom?

12No sêstu stât tu, Diu, a butânus di bande?

E no tu jessis plui, o Diu, denant des nestris schiriis?

13Cuintri dal nemì danus il to jutori,

parcè che la vitorie dal om no à tignince.

14Cun Diu o fasarìn robononis,

al sarà lui a fruçâ i nestris nemîs.

61 (60) Diu fuartece di chei ch’a temin il so non

1Al mestri dal coro. Cun struments a cuarde. Di David.

2Scolte il gno berli, o Diu,

sta atent a la mê preiere.

3Dai confins de tiere jo ti clami,

biel che il gno cûr al va al mancul.

4Poimi sun chê crete par me masse alte.

Parcè che tu sês tu chel che mi pare,

in face dal nemì une fuartece salde.

5Ch’o puedi stâ te tô tende par simpri,

ch’o puedi parâmi a l’ombre des tôs alis.

6Parcè che tu, Diu, tu âs saudidis lis mês bramis,

tu âs colmât il desideri di chei che il to non a rispietin.

7Ai dîs dal re zonte une vore di zornadis,

i siei agns ch’a ledin di ete in ete.

8Ch’al regni par simpri sot i vôi di Diu;

la gracie e la fedeltât che lu vuardin par simpri.

9Cussì i cjantarai al to non cence polse,

o mantignarai lis mês promessis une dì daûr l’altre.

62 (61) In Diu l’uniche sperance che no falìs

1Al mestri al coro. Su “Idutun”. Salm. Di David.

2Dome in Diu si cuiete la mê anime,

parcè che di lui e ven la mê salvece.

3Dome lui al è la mê crete e la mê salvece,

il fuartin che mi pari: no cloparai par mai.

4Cuintri di un om fin cuant mo acanîsi,

par butâlu jù ducj insieme,

tant che un mûr che si bute,

une murae ch’e slache?

5Dome di butâlu jù di adalt a smicjin;

si vantin des bausiis:

a disin ben cu la bocje

e cul cûr dome mâl a bramin.

6Dome in Diu si cuiete la mê anime,

parcè che di lui e ven la mê sperance.

7Dome lui al è la mê crete e la mê salvece,

il fuartin che mi pari: no cloparai par mai.

8In Diu e je la mê salvece e la mê glorie;

il fuartin che mi pare e il gno ripâr a son in Diu.

9Fidaitsi simpri di lui, vualtris ch’o sês il so popul;

denant di lui sbrocait il vuestri cûr.

Diu al è chel che nus pare.

10I fîs di Adam a son dome une soflade,

i oms a son rude bausie.

Metûts insieme su la belance,

a pesin mancul di un buf di aiar.

11No stait a poiâsi su la prepotence,

e nancje no stait a inludisi cu la robe robade.

Nancje tes ricjecis, par grandis ch’a sedin,

in cûr no stait a tacâsi.

12Une robe le à dite Diu,

anzit dôs ind ài sintudis di lui:

che la potence e je di Diu

e ch’al è to, Signôr, il boncûr.

13Parcè che tu ognidun tu pais

daûr des sôs voris.

63 (62) Brame passionade di Diu e gjonde pal don de sô gracie

1Salm. Di David. Cuant ch’al jere tal desert di Gjude.

2Diu, Diu gno, sul crichedì o soi pront a cirîti;

e à arsetât di te la mê anime;

viers di te la mê cjar e brame

come une tiere sute,

arsinide, cence aghe.

3Cussì mi soi metût a cjalâti tal to santuari

par viodi la tô potence e la tô glorie.

4Parcè che la tô gracie e vâl plui che no la vite,

a cjantaran i miei lavris lis tôs laudis.

5Cussì ti benedissarai par dute la vite,

lis mans viers dal to non o slungjarai.

6La mê vite si passarà come te miôr taulade,

biel che la mê bocje ti laudarà cjantant di ligrie.

7Cuant ch’o soi sul gno stramaç, ti pensi,

cuant ch’o vegli gnot vie di te mi visi.

8Tu sês stât tu il gno jutori,

jo mi jempli di gjonde sot des tôs alis.

9Tor di te si strenç la mê anime,

la fuarce de tô gjestre mi sostente.

10Ma chei che cence un parcè a van cirint la mê vite,

a laran a finîle tes sfondaris de tiere;

11a vignaran consegnâts a la spade

e a finissaran sgnangassâts dai siacai.

12Il re invezit al gjoldarà in Diu

e si tignaran in bon ducj chei ch’a zurin sun lui,

parcè che la bocje dai bausârs e sarà stropade.

64 (63) Il nocent liberât dal complot de int triste

1Al mestri dal coro. Salm. Di David.

2Scolte la mê vôs, o Diu,

cuant che fin li di te il gno lament o alci;

de pôre dal nemì sparagne la mê vite;

3vuardimi de semblee de int triste,

dal davuei di chei che il mâl a fasin.

4Parcè che a ucin la lôr lenghe tant che une spade,

a train peraulis garbis tant che frecis,

5par colpî il nocent di sot vie;

lu colpissin a tradiment, cence nissune pôre.

6Cu la lôr inicuitât a àn cjapât coragjo;

tal platâ i lôr trucs si metin d’acuardi

disint: “Cui mai ju viodial?”.

7A fasin progjets un piês di chel altri,

a àn prontât un disen studiât fin tal ultin:

l’om al è une sfondare infinide

e il so cûr un abìs font.

8Ma Diu al à trat cuintri di lôr lis sôs frecis:

a colp si à viodût lis lôr feridis.

9Ju à fats colâ cu lis lôr stessis lenghis

e ducj a menin il cjâf viodintju.

10Plens di spavent, ducj i umign

a àn contadis lis oparis di Diu,

a àn ricognossudis lis sôs voris.

11Il just che s’indalegri tal Signôr

e ch’al speri in lui;

ducj chei ch’a àn il cûr mont in bon si tegnin.