SALMS (53;54;55;56)

Letôr: Daniela Tomasin

53 (52) Intun mont plen di coruzion Diu si met de bande dal just

1Al mestri dal coro. Seont “Macalat”. Maskil. Di David.

2L’om cence sintiment al dîs dentri di sè:

“Nol è Diu”.

A van fûr di strade, a fasin dome robatis:

no ’nd è un che il ben al fasi.

3Il Signôr dai cîi i vôi al slungje

sui fîs dai umign

par viodi s’and è un ch’al capissi,

ch’al ciri Diu.

4A son lâts ducj fûr di strade,

si son ruvinâts un cul altri:

no ’nd è un che il ben al fasi,

nancje un di numar.

5No fasaran judizi

chei ch’a fasin dome robatis,

ch’a glotin il so popul

come che pan a mangjassin.

No àn clamât Diu,

6e ve ch’a son cjamâts di pôre

ancje se nol è nuie ce spirtâsi,

parcè che Diu al à sparniçât

i vues di chel ch’al sidiave;

a son plens di vergogne parcè che Diu ju à fats cori.

7La salvece di Israel ch’e vegni di Sion!

Cuant che Diu al tornarà a sistemâ il so popul,

ch’al gjoldi Jacop, che Israel s’indalegri.

54 (53) Il just perseguitât si fide de fuarce dal non dal Signôr

1Al mestri dal coro. Cun struments a cuarde. Maskil. Di David,

2cuant che la int di Zif a lerin di Saul e i diserin:

“No sâstu che David al è platât chi di nô?”.

3Diu, pal to non dami salvece,

fasimi justizie cu la tô fuarce.

4Diu, scolte la mê preiere,

tint l’orele a lis peraulis de mê bocje.

5Parcè che cuintri di me i forescj si son metûts

e une intate e cîr di copâmi;

nol è Diu denant di lôr.

6Ve che Diu al vignarà a judâmi,

il Signôr al ten sù la mê vite.

7Il mâl ch’al torni a plombâ sui miei nemîs,

fruciju, tu che tu sês di peraule.

8Cun dut il cûr ti ufrissarai il sacrifici,

il sacrifici di laut al to non ch’al è bon, Signôr,

9parcè che tu mi âs deliberât di ogni pôre

e tu i âs dât al gno voli la furtune

di viodi cun gjonde i miei nemîs.

55 (54) Fiduciose preiere di un nocent perseguitât

1Al mestri dal coro. Su lis cuardis. Maskil. Di David.

2Scolte, o Diu, la mê preiere,

no sta platâti cuant che ti clami;

3sta atent a ce che ti dîs e rispuindimi:

tal gno marum o soi dut sotsore e plen di pôre

4pai berlis dal nemì, pal davuei de int triste;

parcè che a fasin plombâ sore di me dome disgraciis

e a muart mi dan cuintri.

5Il gno cûr tal gno pet al sbalce,

spavents di muart intor mi plombin.

6Sgrisui e pôre mi travanin

il grant spavent mi sfracae.

7Par chel o dîs: “Joi, s’o ves lis alis!

Usance l’acuile o svolarès a cirî une polse.

8Ve che o scjamparès in lontanance,

tal desert o larès a poiâmi.

9O sfuirès là ch’e je par me une salvece,

a ricès dal aiar ch’al savolte,

lontan di ogni burlaç di sorte”.

10Dàur jù, Signôr,

imberdee lis lôr lenghis,

parcè che o viôt in citât dome barufis e robatis;

11dì e gnot le cerclin parsore des sôs muris,

inicuitât e miserie parmìs a regnin.

12Cîl e pericui a son là dentri

imbrois e prepotence

no bandonin la sô place.

13Nol è un nemì chel che mi remene:

o podarès sopuartâlu.

No mi fâs cuintri un che mi à in asse:

o podarès sta vuardât di lui.

14Ma tu, compagn gno di cûr,

ch’o jerin amîs e dibot di cjase…

15Che s’e gjoldevin a fevelâ insieme,

o levin sù, di vite, inte cjase di Diu.

16Parsore di lôr la muart e plombi,

che biel vîfs tes inferis a slachin,

parcè che a àn tristerie intes lôr cjasis.

17Jo o clami il Signôr e lui mi darà jutori.

18Sore sere, a misdì e a buinore

o vuei vaî e gemi,

par ch’al scolti la mê vôs;

19al sfrancjarà in pâs la mê anime

di chei che intor mi petin,

parcè che mi àn tacât propit in masse.

20Diu al scoltarà e ju mandarà in fruce,

lui ch’al è re di simpri,

parcè che lôr no gambiin sisteme:

no àn timôr di Diu.

21Ognidun al à alçadis lis mans cuintri dai siei amîs,

al à rote la sô aleance.

22La sô bocje e je plui mulisite de spongje,

impen che tal cûr al clocìs la vuere;

lis sôs peraulis a lengin plui dal vueli,

cu la cuâl che a son spadis uçadis.

23Bute tal Signôr i tiei fastidis

e lui ti darà jutori:

nol lassarà che il just al clopi par simpri.

24E tu, Diu, tu fasarâs lâ jù te buse plui fonde

i oms dal sanc e dal imbroi;

no rivaran a vivi nancje mieç tant de lôr vite.

Jo invezit li di te o vuei parâmi.

56 (55) Preiere e ringraciament di un perseguitât che si è fidât dal Signôr

1Al mestri dal coro. Sul aiar di “La colombe dai terebints lontans”.

Di David. Miktam. Cuant che i filisteus lu tignivin presonîr a Gat.

2Ve dûl di me, o Diu, parcè che un om mi à tibiât,

dut il dì un mi dà cuintri e mi sfracae.

3Dut il dì mi àn tibiât i miei nemîs;

and ài masse che mi fasin cuintri, Altissim.

4Cuant che mi gafe la pôre,

li di te o ven a parâmi:

5in Diu, ch’o pues fâ stât sun lui.

Mi fidi di Diu e no ài gran di pôre:

un om ce podaraial fâmi?

6Dut il dì a cisichin e a tiessin trainis,

ducj i lôr progjets a son par ruvinâmi:

7a complotin, a stan in paisse.

Ve: a spiin lis mês talpadis,

a spietin la mê vite cuant che e passe.

8Paiju daûr de lôr colpe:

Diu, fruce i popui te tô fumate.

9Tu âs contâts i pas dal gno scjampâ,

tal to butaç a son metudis lis mês lagrimis,

ven a stâi intal to libri.

10Inte zornade che jo ti berlarai,

i miei nemîs a voltaran la schene.

Di chest o soi sigûr: che Diu mi sta dongje.

11O cjanti Diu e la sô promesse,

par chel che mi à imprometût o laudi il Signôr,

12mi fidi di Diu e no ài gran di pôre:

un om ce podaraial fâmi?

13Diu, o ài di tignî fede a lis mês promessis:

o vuei cjantâ denant di te lis mês laudis,

14parcè che tu âs riscatade de muart la mê vite,

il gno pît de colade,

par ch’o puedi cjaminâ denant di Diu

inte lûs dai vîfs.