SALMS (50;51;52)

Letôr: Giorgio Bernardi

50 (49) La religjon che Diu al à a grât e je une buine cussience

1Salm. Di Asaf.

Il Diu dai dius, il Signôr, al fevele

e al clame dongje la tiere di cuant che al jeve il soreli

fintremai ch’al tramonte.

2Di Sion, sflandôr de sô bielece,

Diu al sflandore.

3Al ven e nol tasarà il nestri Diu;

denant di sè al à un fûc ch’al bruse

e torator un burlaç d’ingrisulâsi.

4Di adalt al clame dongje i cîi e la tiere

par fâ justizie cuintri dal so popul:

5“Tirait dongje denant di me ducj i miei amîs,

chei ch’a àn fat un pat cun me tal sacrifici”.

6I cîi a contin la sô justizie:

al è Diu ch’al judiche.

7“Popul gno, sta a scoltâmi,

Israel, parcè che o vuei fevelâ.

Cuintri di te o vuei contindi.

O soi jo Diu, il to Diu.

8No le ài sù cun te par vie dai tiei sacrificis,

e nancje pai olocauscj che tu mi fasis

che ju ài simpri denant dai vôi.

9No aceti plui manzuts de tô cjase

e nancje rocs dai tiei sierais.

10Parcè che dutis lis bestiis dal bosc a son mês,

come lis bestiis des monts, ch’a son a miârs.

11Jo o cognòs ducj i ucei dal cîl,

al è gno dut ce che tal cjamp al sgjarpede.

12S’o ves fan no vignarès a domandâti,

parcè che gno al è il mont cun dut ce ch’al è dentri.

13Mi coventie forsit par mangjâ la cjar dai taurs

e il sanc dai rocs par bevande?

14Un sacrifici di laut ufrissii a Diu

par mantignî denant di Diu i tiei avôts.

15Te dì de disgracie clamimi

e ti liberarai, ma dopo tu varâs di onorâmi”.

16Al trist Diu i dîs:

“Parcè âstu tant scrupul di contâ i miei ordins

e metistu il gno pat sui tiei lavris?

17Propit tu che tu âs in asse ce ch’al è bon ordin

e che tu âs butât daûr des spalis lis mês peraulis.

18Se tu viodis un lari, tu i vâs daûrji

e tu fasis frae cui adultars;

19la tô bocje tu le dopris malamentri

e imbrois e ties la tô lenghe.

20Tu ti sentis, cuintri di to fradi tu disis robis di fâ ingomut,

e al fi di tô mari l’onôr tu i gjavis.

21Tu fasis chestis robis e jo o varès di tasê?

Crodistu ch’o sedi propit de tô fate?

Ti metarai in cont ogni robe

e ti metarai dut denant dai vôi”.

22Capîtle ben, vualtris ch’o dismenteais Diu,

par no che us fruci cuant che nissun no us jude.

23Chel che mi ufrìs il sacrifici di laut mi onore,

e a di chel ch’al cjamine pe strade de justizie

i fasarai gjoldi la salvece di Diu.

51 (50) Il vêr pentiment al smondee e al ricree. Il “Miserere”

1Al mestri dal coro. Salm. Di David,

2cuant che al è lât di lui il profete Natan dopo ch’al veve pecjât cun Betsabee.

3Ve dûl di me, o Diu, parcè che tu sês bon,

e pal to grant bonvolê pare jù il gno pecjât;

4lavimi di dutis lis mês colpis,

smondeimi dal gno pecjât.

5Jo o cognòs la mê colpe,

il gno pecjât lu ài simpri denant dai vôi.

6Cuintri di te, dome cuintri di te o ài pecjât,

o ài fat ce ch’al jere mâl pai tiei vôi;

di mût che tu ti mostris just te tô sentence,

tu sarâs coret intal to judizi.

7Ve che jo te tristerie o soi nassût,

intal pecjât mi à cjapât sù mê mari.

8Tu invezit tu vuelis scletece dentri vie,

tu mi insegnis la sapience tal segret dal cûr.

9Sborfimi cul issop e o sarai smondeât,

lavimi e o sarai plui blanc che no la nêf.

10Fasimi tornâ a sintî gjonde e ligrie,

fâs ch’a tornin a dâ di ca i vues che tu âs flapîts.

11Slontane i tiei vôi dai miei pecjâts,

pare jù dutis lis mês colpis.

12Cree dentri di me un cûr mont, o Diu,

torne a metimi intor un spirt che nol mole.

13No sta parâmi lontan dai tiei vôi,

no sta lassâmi cence de tô sante soflade.

14Tornimi la gjonde de tô salvece,

un spirt ben disponût che mi sostenti.

15Ur insegnarai ai straviâts i tiei trois,

e di te a tornaran i pecjadôrs.

16Liberimi dal sanc, o Diu, Diu de mê salvece:

la mê lenghe ch’e laudi la tô justizie.

17Signôr, vierç tu i miei lavris,

e la mê bocje ch’e cjanti la tô laude.

18Parcè che no ti va il gno sacrifici,

e se ti ufrìs l’olocaust, no tu lu âs a grât.

19Il gno sacrifici, Diu, al è un cûr pentît,

un spirt che si pentìs e si plee

tu, Diu, no tu lu spreseis.

20Tal to boncûr, cjale di bon voli Sion,

torne a fâ sù lis muris di Gjerusalem.

21Alore tu tornarâs a vê a grât i sacrificis ben fats,

l’olocaust e l’ufierte interie;

alore si sacrificaran lis vitimis sul to altâr.

52 (51) La ricjece ingrumade malamentri no à tignince; si salvisi dome lant a parâsi tal boncûr di Diu

1Al mestri dal coro. Maskil. Di David.

2Cuant che al rivà Doeg l’idumeo e i contà a Saul:

“David al è rivât te cjase di Achimelec”.

3Parcè ti vantistu dal mâl,

o prepotent, te tô tristerie?

4Tu tiessis trainis dute la zornade

la tô lenghe e je tant che une lame uçade,

imbroion che no tu sês altri.

5Il mâl inant che il ben tu preferissis,

la bausie inant che la justizie.

6Tu vâs a cirî dome peraulis ch’a ruvinin,

lengate false.

7Ma Diu ti cjonçarà par simpri,

ti fruçarà, ti butarà fûr de tende,

ti dislidrisarà dal mont dai vîfs.

8I juscj a viodaran e a varan teme,

i ridaran daûr biel ch’a disin:

9“Ve l’om che in Diu no si è parât,

ma al à metude la sô fiducie

intes sôs grandis ricjecis,

cirint une sigurece te sô robe”.

10Jo invezit o soi tant che un ulîf ch’al sverdee

inte cjase di Diu;

o soi lât a parâmi tal boncûr di Diu

in eterni e par simpri.

11Ti laudarai in eterni

par vie des tôs voris,

o proclamarai framieç dai tiei amîs

il to non e la tô bontât.