SALMS (5;6;7;8)

Letôr: Daniele Iacobuzio

5 Preiere di buinore par che la justizie di Diu e intervegni

1Al mestri dal coro. Cul flaut. Salm. Di David.

2Scolte, Signôr, lis mês peraulis,

sint trop che mi lamenti.

3Scolte la mê disperazion ch’e berle,

gno re e gno Diu!

Parcè che a ti, Signôr, ti fâs la mê preiere.

4Scolte la mê vôs a buinore;

ti clami sul crichedì e o spieti.

5Tu no tu sês un Diu ch’al à gust dal mâl;

li di te il trist nol pò lâ a parâsi;

6i prepotents no sapuartin il to voli.

Chel ch’al fâs il mâl tu tu âs in asse,

7e ducj i bausârs tu frucis.

L’om di sanc e di falsetât il Signôr nol pò nulîlu.

8Jo invezit, pal to grant boncûr,

o jentrarai te tô cjase;

plen di teme mi butarai in genoglon

tal to sant templi.

9Signôr, menimi pal troi de justizie denant dai tiei nemîs;

splane denant di me la tô strade.

10No àn propit fermece te lôr bocje:

al è un abìs cence font il lôr cûr,

il lôr glutidôr al è un sepulcri spalancât,

cu la lôr lenghe a semenin cîl e ruvinis.

11Fischiju, Signôr, ch’a viodin a lâ in fruç lis lôr trainis,

fasiju sparî pes lôr malefatis,

parcè che cuintri di te a àn olsât rivoltâsi.

12Che s’indalegrin invezit chei che li di te si parin;

ch’a puedin gjoldi par simpri.

Tenju cont par che a puedin jessi contents

ducj chei che il to non a puartin.

13Parcè che tu, Signôr, il just tu benedissis:

come un scût lu cercle la tô gracie.

6 Implorazion de remission di Diu

1Al mestri dal coro. Cun struments a cuardis. Su l’otave. Salm. Di David.

2Signôr, no sta cridâmi cun asse

no sta cjastiâmi tal moment de tô rabie.

3Ve dûl di me, Signôr, ch’o voi al mancul;

vuarissimi, Signôr, che i miei vues a ciulin.

4La mê anime e je dute sotsore,

e tu, Signôr, ce spietistu…?

5Torne, Signôr, e salve la mê anime;

dàmi une man pal to boncûr.

6Parcè che nissun dopo muart no ti ricuarde;

ta chel altri mont cui mai ti fasial une cjante?

7O soi sfinît dal dut a sun di gemi,

ogni gnot o imbombi il gno stramaç di lagrimis,

o strafonç il gno jet cul gno vaî.

8Pal dolôr al è dut ros il gno voli,

si è invecjît il gno cûr pal grant patî.

9Laitmi lontans ducj vualtris ch’o tiessês dome tristeriis,

parcè che il Signôr al à scoltade la vôs des mês vaiudis,

10il Signôr al à scoltade la mê supliche,

il Signôr al à saudide la mê preiere.

11Ch’a sedin svergognâts, ch’a sedin fiscâts fin dapît ducj i miei nemîs.

Ch’a cessin dal moment plens di vergogne!

7 Un nocent perseguitât si apele al judizi just di Diu

1Lament di David che lui i al cjante al Signôr par colpe di Cus, fi di Beniamin.

2Signôr, gno Diu, li di te o ven a parâmi;

salvimi di chel che mi cor daûr e deliberimi;

3par che nol fruci tant che un leon la mê anime,

le sbreghi vie cence che nissun no mi judi.

4Signôr gno Diu, s’o ài fat alc che nol leve,

se tes mês mans and è injustizie,

5s’o ài paiât cul mâl chel che ben mi tratave

e sparagnât cence nissun parcè il gno contrari,

6che il gno nemì alore mi cori daûr e mi brinchi,

ch’al buti tal pulvin dut l’onôr ch’o vevi.

7Jeve sù, Signôr, plen di asse;

salte sù cuintri la rogance dai miei contraris;

dismoviti, gno Diu, e fâs sentence.

8La semblee dai popui che ti contorni

e tu va tal mieç cun maiestât a sentâti.

9Il Signôr al distine la cause dai popui:

fasimi sentence, Signôr, seont la tô justizie

e seont la mê nocence, o Altissim.

10L’inicuitât dai triscj ch’e finissi par simpri;

ma tu rinfuarce l’om di cussience,

Diu just, che il cjâf e il cûr tu scrutinis.

11Il gno scût al è Diu, l’Altissim,

lui che la int sclete al salve.

12Un judiç just al è Diu,

un Diu che ogni dì si inrabie.

13No tornial forsit a uçâ la spade?

Al à tindût il so arc e lu à metût in mire.

14Al pronte dibessôl i imprescj ch’a copin,

al sboente tal fûc lis sôs frecis.

15Ve che il trist inicuitâts al masane,

si jemple di tristerie e al parturìs bausiis.

16Al sgjave une busone fonde

e al plombe dentri te buse che si à fate;

17i torne a colâ sul so cjâf la sô tristerie

e la sô prepotence i plombe jù pe crepe.

18O vuei laudâ il Signôr par vie de sô justizie

e cjantâ il non dal Signôr, l’Altissim.

8 L’om, re dal creât, spieli su la tiere dal sflandôr di Diu

1Al mestri dal coro. Seont la melodie di Ghit. Salm. Di David.

2Signôr, nestri Diu,

cetant grant ch’al è il to non sun dute la tiere!

La tô maiestât o vuei adorâle tai cîi

3cui lavris dai frutins e di chei ch’a tetin.

Tu âs fate une fuartece pe tô cjase,

fasint tasê i tiei contraris, nemîs e ribei.

4Cuant che la vore des tôs mans, i cîi, o cjali,

la lune e lis stelis che tu lis âs pontadis,

5ce isal mo l’om, che di lui tu ti visis,

il fi dal om, che simpri tu lu pensis?

6Propit, tu lu âs fat a pene plui piçul dai agnui,

di glorie e di onôr tu lu cerclis;

7su la vore des tôs mans tu i âs dade paronance,

e sot dai siei pîts dut tu âs metût;

8ducj i bûs e dutis lis pioris

e dutis lis bestiis de campagne,

9i ucei dal cîl e i pes dal mâr,

ch’a corin pai trois sot aghe.

10Signôr, nestri Diu,

cetant grant ch’al è il to non sun dute la tiere!