JOP (1;2)

Letôr: Gianni Colledani

Jop

preambul

Furtune e religjon di Jop

11Al jere te tiere di Uz un om di non Jop. Chest om al jere just e onest, timorât di Diu e si tignive lontan dal mâl. 2I jerin nassûts siet fîs e trê fiis. 3Al veve sietmil pioris e tremil camêi, cincent pâr di bûs e cincent mussis, e al veve ancje ungrumon di fameis. Chest om al jere il plui siôr di ducj i fîs dal orient.

4I siei fîs a vevin cjapade sù l’usance di lâ a gustâ in cjase di un e di chel altri, in volte, e a mandavin a clamâ ancje lis lôr trê sûrs par mangjâ e bevi in companie. 5Finide la volte dai gustâs, Jop ju mandave a clamâ par purificâju; al jevave unevore a buinore e al ufrive un olocaust par ognun di lôr, parcè che al diseve: “Pò stâi che i miei fîs a vedin pecjât e a vedin ufindût Diu intal lôr cûr”. Jop al veve l’usance di fâ cussì cence sbalgjâ une volte.

Prime sfide in cîl

6Però une dì i fîs di Diu a lerin a presentâsi denant dal Signôr e framieç di lôr al capità ancje satane. 7Il Signôr i disè a satane: “D’indulà vegnistu?”. Satane i rispuindè al Signôr: “Dal torseonâ su la tiere dopo di vê fat un gîr”. 8E il Signôr a satane: “Àstu fat câs dal gno famei Jop? No ’nd’è nissun come lui su la tiere: om just e onest, timorât di Diu e che si ten lontan dal mâl”. 9Satane i rispuindè al Signôr: “Se Jop al à timôr di Diu, lu àjal forsit par dibant? 10No àstu protezût cun tune palade lui, la sô cjase e dute la sô robe? Tu às benedide la vore des sôs mans e lis sôs mandriis si slàrgjn simpri di plui su la tiere. 11Ma slungje la tô man e tocje dut ce ch’al à e tu viodarâs cemût che ti maludissarà in muse!”. 12Il Signôr i disè a satane: “Ve’, dut ce ch’al à, al è tes tôs mans; però no sta slungjâ la man su la sô persone”. E satane si slontanà de presince dal Signôr.

Pierdite de robe e dai fîs

13Al capità cussì che la dì che i siei fîs e lis sôs fiis a mangjavin e a bevevin in cjase dal fradi plui grant, 14al rivà di Jop un mes e i disè: “Intant che i bûs a stavin arant e lis mussis a passonavin li dongje, 15a son plombâts sore di lôr i sabeus, ur àn puartât vie dut e a àn passât a fîl di spade i vuardeans. O soi scjampât dome jo par vignî a contâte”.

16Nol veve nancje finît di contâ, ch’al rivà un altri e i disè: “Un fûc di Diu al è colât jù dal cîl, al à brusadis lis pioris e i vuardeans, ridusinju in cinise. O soi scjampât dome jo par vignî a contâte”.

17Nol veve nancje finît di contâ, ch’al rivà un altri e i disè: “I caldeus, dividûts in trê schiriis, a son plombâts parsore dai camêi, ju àn cjapâts e a àn passât a fîl di spade i vuardeans. O soi scjampât dome jo par vignî a contâte”.

18Nol veve nancje finît di contâ, ch’al rivà un altri e i disè: “I tiei fîs e lis tôs fiis a jerin ancjemò daûr a mangjâ e a bevi vin in cjase dal lôr fradi plui grant, 19cuant che un ajaron ch’al vignive di dilà dal desert si è butât sui cuatri cjantons de cjase; e je sdrumade parsore dai zovins e a son muarts. O sois scjampât dome jo par vignî a contâte”.

20Alore Jop, jevant in pîs, si sbregà la manteline, si rocà il cjâf, al colà par tiere e stant distirât 21al disè:

“Crot o soi jessût dal grim di mê mari

e crot o tornarai.

Il Signôr al à dât e il Signôr al à cjolt:

benedet sejal il non dal Signôr!”.

22In dut chest Jop nol fasè nissun pecjât e nol proferì nissune vilanie cuintri di Diu.

Seconde sfide in cîl

21Al capità une dì che i fîs di Diu a lerin a presentâsi denant dal Signôr; framieç di lôr al capità ancje satane par presentâsi denant dal Signôr. 2Il Signôr i disè a satane: “D’indulà vegnistu?”. Satane i rispuindè al Signôr: “Dal torseonâ su la tiere dopo di vê fat un gîr”. 3Il Signôr i rispuindè a satane: “Àstu fat câs dal gno famei Jop? No ’nd’è nissun come lui su la tiere: om just e onest, timorât di Diu e che si ten lontan dal mâl. Lui al ten dûr ancjemò te sô justissie e tu tu mi às stiçât cuintri di lui cence nissune reson, par ruvinâlu”. 4Ma satane i rispuindè al Signôr: “Piel par piel! Dut ce che l’om al à, al è pront a dâlu vie pe sô vite. 5Ma slungje mo la tô man e tocje i siei vues e la sô cjâr; tu viodarâs cemût che ti maludissarà in muse!”. 6Alore il Signôr i disè a satane: “Velu, al è tes tôs mans! Però tu às di sparagnâi la vite”.

Malatie di Jop

7Dopo di jessisi slontanât de presince dal Signôr, satane al colpì Jop cun tune plae maligne, de plante dai pîs fint a la ponte dal cjâf. 8Alore Jop al cjolè un crep par gratâsi e si sentà framieç de cinise. 9Alore la sô femine i disè: “Restistu ancjemò fêr te tô justissie? Maludìs Diu e mûr!”. 10Ma lui i rispuindè: “Tu fevelis propit come une cence sintiment! Se di Diu o acetìn il ben, parcè mo no varessino di acetâ ancje il mâl?”.

In dut chest, Jop nol pecjà cu la sô bocje.

A rivin i trê amîs

11Intant trê amîs di Jop, vignûts a savê di dutis lis disgraciis ch’a jerin plombadis parsore di lui, a partirin ognun de sô tiere: Elifaz il temanit, Bildad il suchit e Zofar il naamatit; insieme si meterin d’acordo par lâ a condolêsi cun lui e a confuartâlu. 12Alçant di lontan i lôr vôi, no rivàrin a ricognossilu. Alore a tacàrin a vaî a dute vôs. Ognun si sbregà i vistîts e si butà il pulvin sul cjâf. 13Po si sentàrin dongje di lui par tiere, par siet dîs e siet gnots, e nissun no i disè une peraule, parcè che a vevin viodût trop grant ch’al jere il so dolôr.