2 MACABEUS (13)

Letôr: Giorgio Brianti

Seconde spedizion di Lisie e muart di Menelao

131Tal an cent e corantenûf ai oms di Gjude ur rivà la gnove che Antioc Eupator al marçave cuintri de Gjudee cuntun grant esercit 2e che cun lui al jere Lisie, so tutôr e sorestant des cuistions politichis. Ognidun di lôr al veve un esercit grêc di cent e dîs mil fants, di cinc mil e tresinte cjavalîrs, di vincjedoi elefants e di tresinte cjars falcâts. 3Si jere metût cun lôr ancje Menelao che, cun grande furbetât, al saborave Antioc no cul fin di salvâ la patrie ma crodint che lu varessin tornât a meti tal so puest di comant. 4Ma però il Re dai rês al stiçà la rabie di Antioc cuintri di chel selerât e, cuant che Lisie i dimostrà ch’al jere lui la colpe di dutis lis disgraciis, al ordenà di menâlu a Beree e di fâlu murî seont l’usance dal lûc. 5E je ventilà une toresse di cincuante comedons, plene di cinise e furnide di un argagn ch’al gire e ch’al pent di ogni bande su la cinise. 6Di là sù, chel ch’al à di rispuindi di un sacrilegjo o ch’al è rivât al colm di certs altris delits, lu pochin ducj viers de ruvine. 7Cun chel distin i tocjà di murî a chel trist di Menelao, cence vê nancje un flic di tiere pe sepulture. 8E justamentri, parcè che, dopo di vê fats un stragjo di delits cuintri dal altâr, che il so fûc al è mont al impâr de cinise, al cjatà la sô muart propit te cinise.

Vitorie dai gjudeus des bandis di Modin

9Il re al vignive indenant cjamât di brutis intenzions, par fâur viodi ai gjudeus robis ancjemò piês di chês sucedudis sot di so pari. 10A pene che Gjude al vignì a savêlu, i ordenà al popul di preâ il Signôr dì e gnot par che, come chês altris voltis, cussì ancje cumò al vignìs in jutori di chei ch’a riscjavin di restâ cence leçs, cence patrie e cence il templi sant 11e che nol lassàs che il popul, ch’al veve a pene tacât a tirâ il flât, al colàs tes sgrifis di chei forescj degns di ogni azion. 12Finît ducj insieme di fâ chest e preât il Signôr di boncûr gemint, zunant e butantsi in genoglon par trê dîs di file, Gjude ur fasè coragjo e ur ordenà di tignîsi pronts. 13Ritirât in bande cui anzians, si decidè di saltâ fûr a combati par distrigâ la cuistion cul jutori di Diu prin che l’esercit dal re al invadès la Gjudee e al cjapàs la citât. 14Pa la cuâl, metude la imprese tes mans dal creadôr dal mont e racomandât ai siei oms di combati cun valôr fint a la muart pes leçs, pal templi, pe citât, pe patrie e pes istituzions, al fasè meti il campament dongje di Modin. 15Dade ai siei la peraule di ordenance “Vitorie di Diu”, cuntun mac di zovins ben sielzûts al plombà vie pe gnot su la tende dal re e sul campament, al copà un trê mil oms e al fasè fûr il plui gruès dai elefants insieme cul om che lu menave. 16Podopo, jemplât il campament di spavent e di confusion, a tornarin indaûr cuntune vitorie complete. 17Al veve za cricât dì che dut al jere finît, cu la protezion dal Signôr ch’al veve judât Gjude.

Atac di Bet-Zur e gnovis tratativis di pâs

18Alore il re, vint vût un spieli dal fiât dai gjudeus, al tentà cul ingjan di cjapâ chei lûcs. 19Cussì al marçà cuintri di Bet-Zur, une fuartece ben furnide dai gjudeus, ma al fo scorsât, impedît, batût, 20parcè che Gjude al rivà a fâur vê a di chei ch’a jerin sidiâts dut ce che ur coventave. 21Intant Rodoc ur veve fat savê ai nemîs i segrets dal esercit gjudaic. Lu ciririn fûr, lu gafarin e lu meterin in preson. 22E cussì il re al tratà pe seconde volte cui oms ch’a jerin a Bet-Zur, ur dè la gjestre e le cjapà e si ’nt lè. Al frontà i oms di Gjude ma i lè malamentri. 23I rivà ancje la gnove che Filip, lassât in Antiochie par distrigâ lis cuistions, si jere rivoltât. Disperât, al clamà i gjudeus, si sometè, al zurà sun dut ce ch’al jere just, al fasè la pâs, al ufrì un sacrifici, al onorà il templi e al bonificà il lûc. 24Po al saludà il Macabeu e al lassà Egjemonide sicu comandant di Tolemaide fintremai te tiere dai gjerens. 25Al passà par Tolemaide ma la int di Tolemaide e jere stiçade par chel ch’a vevin convignût. Di fat a jerin preocupâts pal compatât e a volevin rifudâlu. 26Lisie però al montà su la tribune, si difindè miei ch’al podè, al rivà a convinciju, ju bonà, ju tirà de sô bande e al partì par Antiochie. Cussì e lè a finî la spedizion dal re e la sô ritirade.