2 MACABEUS (7)

Letôr: Maria Stella Masetto

Il martueri di siet fradis cun lôr mari

71Al capità ancje il câs di siet fradis che, cjapâts cun lôr mari, a forin obleâts dal re, cun scoreadis e cun flagjei, a mangjâ cjar di purcit, ch’e jere inibide. 2Un di lôr, fevelant a non di ducj, al disè: “Ce vâstu domandant e cirint di savê di nô? Nô o sin pronts a murî pluitost di lâ cuintri des leçs dai nestris vons”. 3Alore il re, inrabiât, al ordenà di brustulî ben padielis e cjalderiis. 4Cuant che a forin sbroventis, il re al ordenà di taiâi la lenghe, di gjavâi la piel e di cjonçâi lis mans e i pîts a di chel ch’al veve fevelât a non di ducj, sot i vôi di chei altris fradis e de mari. 5Cuant che al fo mutilât in chel sisteme, al ordenà di puartâlu dongje dal fûc e di rustîlu cuant che al tirave ancjemò il flât. Biel che de padiele e saltave fûr dute une fumarisse, chei altris insieme cu la mari si fasevin fuarts a murî cun coragjo, disint: 6“Il Signôr Diu nus cjale di adalt e di sigûr al à dûl di nô, propit come ch’al à dit Mosè te cjante li ch’al declare: Lui al varà dûl dai siei fameis”. 7Passât cussì il prin in chê altre vite, a menarin il secont al suplizi e, dopo di vêi gjavade la piel dal cjâf cui cjavei, i domandarin: “Sêstu disponût a mangjâ prin che il to cuarp al vegni torturât toc par toc?”. 8Ur rispuindè te lenghe dai siei vons e ur disè: “No!”. E cussì i tocjà il stes suplizi dal prin. 9Rivât al ultin respîr, al disè: “Tu, disgraciât, tu nus cjolis la vite di chenti ma il re dal mont nus fasarà resurî par une resurezion eterne di vite, nô ch’o murìn pes sôs leçs”. 10Daûr di lui al fo torturât il tierç. Cuant che jal domandarin, al tirà fûr dal moment la lenghe e al slungjà lis mans cun coragjo 11e ur disè cun dignitât: “Dal Cîl o ài chescj tocs e, par vie des sôs leçs, ju sbelei parcè che o speri che lui mai tornarà a dâ”. 12Parfin il re e chei ator di lui a restarin pal spirt di chel fantaçut, che nol bacilave gran pes torturis. 13Fat murî ancje chel, a tacarin a torturâ il cuart cui stes torments. 14Ridusût in fin di vite, al disè: “Al è biel murî par colpe dai oms, cuant che di Diu si à la sperance che o sarìn resussitâts di lui. Ma par te la resurezion no sarà pe vite”. 15Subit dopo a strissinarin il cuint e lu torturarin. 16Ma lui, cjalant in muse il re, al disè: “Tu tu âs autoritât sui oms e, seben che tu sês un om mortâl, tu fasis ce che tu vûs. No sta inluditi però che la nestre int e sedi stade bandonade di Diu. 17Tu dome spiete, e tu viodarâs la grandece de sô fuarce, cemût che ti tormentarà te e la tô gjernazie”. 18Daûr di lui a cjaparin il sest. Biel ch’al stave par murî, al disè: “No sta fâti inlusions a stupit vie! Nô o patìn chestis robis par colpe nestre, parcè che o vin pecjât cuintri dal nestri Diu. Par chel nus capitin robis ch’al è di restâ. 19Ma tu no sta crodi di fâle francje dopo di vê vût il fiât di combati cuintri Diu”.

Coragjo de mari e dal ultin fi

20Ma e jere soredut la mari ch’e mertave di jessi cjalade e ricuardade in ben parcè che, viodintsi murî i siei siet fîs tal gîr di une zornade, e sopuartà dut cuntun cûr fuart, poiantsi te sperance ch’e veve tal Signôr. 21Ur fasè coragjo a ognidun di lôr te lenghe dai vons, cun pinsîrs un plui grant di chel altri, e i dave fuarce al so cûr di femine cuntun spirt degn di un om; ur diseve: 22“No sai cemût ch’o sês rivâts intal gno grim; no soi stade jo a dâus il spirt e la vite e nancje no ài metût adun lis parts di ognidun di vualtris. 23Par chel il creadôr dal mont, ch’al à poleât sul imprin la gjernazie dai oms e ch’al à fat in mût ch’al nassès dut, tal so boncûr, al tornarà a dâus il spirt e la vite, midiant che cumò no bacilais par vualtris par vie des sôs leçs”.

24Antioc però, pensant che lu cjolès vie e scrupulant che jê e fevelàs svilanant, biel che il plui zovin al jere ancjemò in vite, al tacà a sburtâlu cun peraulis e a sigurâlu cun tant di zurament che lu varès fat siôr e content s’al ves bandonadis lis tradizions dai vons e che lu varès metût fra i siei amîs e i varès dadis altis incarichis. 25Par vie che il zovin nancje no lu scoltave, il re, clamade la mari, le invidave a conseâi al fi di salvâsi. 26Dopo di vêle sburtade une buine dade, jê e acetà di convinci il so frut. 27Si pleà parsore di lui, sblefant chel tiran cence cûr, e i disè te lenghe dai siei vons: “Fi gno, ve dûl di me che ti ài puartât tal gno grim par nûf mês, che ti ài dât di tete par trê agns, che ti ài tirât sù, che ti ài nudrît e che ti ài fat rivâ a di cheste etât. 28Ti sconzuri, fi gno, cjale il cîl e la tiere e viôt dut ce ch’al è dentri di lôr. Ten a ments che Diu no ju à fats di robis ch’a jerin za prime e che ancje la gjernazie dai oms e je stade fate te stesse maniere. 29No sta vê pôre di chest sassin ma fasiti viodi degn dai tiei fradis e acete la muart, par ch’o puedi vêti insieme cui tiei fradis tal timp de remission”. 30Intant che jê e stave finint di fevelâ, il zovin al disè: “Ce spietaiso po? No voi daûr dal ordin dal re ma o voi daûr dal comant di chê leç ch’e je stade dade ai nestris vons midiant di Mosè. 31Tu però, che tu sês deventât l’intiziadôr di dutis lis disgraciis dai ebreus, no tu rivarâs a scjampâ de man di Diu. 32Nô o patìn par colpe dai nestris pecjâts. 33E se cumò, pal nestri cjastic e pe nestre corezion, il Signôr ch’al vîf si è inrabiât cun nô par un trat di timp, al tornarà di gnûf a fâ la pâs cui siei fameis. 34Tu però, il plui trist e il plui disgraciât di ducj i oms, no sta alçâti a stupit vie masanant dentri di te sperancis cence tignince biel che tu slungjis la man cuintri dai fîs dal Cîl, 35parcè che no tu sês ancjemò scjampât al judizi di Diu, ch’al pò dut e che dut al viôt. 36Di fat cumò i nestris fradis, ch’a àn sopuartât un torment curt, a àn vude di Diu la ereditât de vite eterne. Invezit tu, tal judizi di Diu, tu varâs il cjastic che tu ti mertis pe tô supierbie. 37Ancje jo, come i miei fradis, o doi vie il cuarp e la vite pes leçs dai vons, preant Diu ch’al palesi in curt il so boncûr cu la mê int e che, midiant di provis e di flagjei, ti oblei te a confessâ che dome lui al è Diu. 38E che la rabie di Chel ch’al pò dut, ch’e je plombade cun plene reson sun dute la nestre gjernazie, e puedi fermâsi in me e tai miei fradis!”. 39Il re, pierdût il lum de reson e no sopuartant che lu cjolessin vie, si sfogà sun lui ancjemò cun plui crudeltât che no sun chei altris. 40E cussì ancje lui al passà mont in chê altre vite, fidantsi in dut tal Signôr. 41Par ultime, dopo dai fîs, e murì la mari.

42Ma rivuart ai gustâs sacrificâi e a dutis chês crudeltâts che si stente parfin a crodilis, chel ch’o vin dit al è avonde.