GJENESI (4;5)

Letôr: Bons. Guido Genero

Cain e Abêl

41L’om al cognossè Eve, la sô femine; chê e cjapà sù e e parturì Cain e e disè: “O ai vût un om midiant dal Signôr”. 2Po i dè la vite ancje a Abêl, fradi di Cain. Abêl al deventà pastôr di pioris e Cain al lavorave la tiere.

3Al passà il timp e al capità che Cain i ufrì al Signôr di ce che al cjapave sù de tiere; 4ancje Abêl al ufrì i prins parts dal so trop e il lôr gras. E il Signôr al vè a grât Abêl e ce che al ufrive. 5Ma nol cjalà di bon voli ni Cain ni la sô ufierte. Cain se cjapà un grum a pet e al restà une vore mortificât. 6Il Signôr i disè a Cain: “Parcè mo te cjapistu cussì e fasitu chê muse? 7Se tu âs buinis intenzions, parcè no vâstu cul cjâf alt? Ma se tu âs trist cûr, tu âs il pecjât su la puarte, une bestie scrufuiade che ti brame ma che tu tu âs di rivâ a domâle”. 8Alore Cain al barufà cun so fradi Abêl e, cuant che a jerin in plene campagne, Cain si butà cuintri di so fradi Abêl e lu copà. 9Il Signôr i domandà a Cain: “Dulà esal to fradi Abêl?”. I rispuindè: “Ce vûstu che o sepi jo! Sojo jo il vuardean di gno fradi?”. 10Dissal il Signôr: “Ce âstu fat mo! O sint il sanc di to fradi che al berle de tiere viers di me! 11Di chi indenant tu sarâs maludît e parât fûr di cheste tiere buine ch’e à spalancade la sô bocje par supâ il sanc di to fradi. 12Se tu lavoris la tiere, no ti butarà plui nuie: tu sarâs un torseon e ti tocjarà di scjampâ su la tiere”. 13Alore Cain i disè al Signôr: “Esal tant grant il gno pecjât di no podêlu perdonâ? 14Ve: cumò tu mi paris fûr di cheste tiere e o scugnarai platâmi lontan dai tiei vôi e o sarai un biât torseon che al varà di scjampâ simpri; ma il prin che mi cjatarà mi coparà”. 15I rispuindè il Signôr: “Chest po no! Che anzit, se un al mace Cain, je fasarai paiâ siet viaçs!”. E il Signôr i metè a Cain un segnâl, in mût che chel che lu varès cjatât no lu varès copât. 16Cain al scjampà dai vôi dal Signôr e al lè a stâ te tiere di Not, in face dal Eden.

Dissendence di Cain

17Cain al cognossè la sô femine, ch’e cjapà sù e e parturì Enoc. Al fasè sù un paîs e i metè al paîs il non di so fi Enoc. 18Enoc al à vût Irad, e Irad al à vût Mecuiael, e Mecuiael al à vût Matusael, e Matusael al à vût Lamec. 19Lamec si maridà dôs voltis: la prime femine e veve non Ade e la seconde Sile. 20Ade e à vût Jabal: al è stât lui il pari di chei che a vivin sot de tende e che a tegnin mandrie. 21So fradi al veve non Jubal: al è stât lui il pari di ducj chei che a sunin la citare e i struments a flât. 22Sile invezit e à vût Tubalcain, che al à insegnât par prin a lavorâ cun mistîr il ram e il fier; la sûr di Tubalcain e veve non Naame.

23Lamec ur disè a lis sôs feminis:

“Ade e Sile, scoltait ce che us dîs,

feminis di Lamec, tignît a ments lis mês peraulis:

Jo o ai copât un om par une feride,

un frut par une macjadure.

24Cain al sarà svindicât siet voltis,

ma Lamec setantesiet voltis!”.

Il cult dal Signôr

25Adam al cognossè un’altre volte la sô femine, che i parturì un frut e i metè non Set “parcè che, e disè, Diu mi à dade la gracie di un’altre vite impen di Abêl che mal à copât Cain”.

26Ancje Set al à vût un frut e i metè non Enos. Al è stât lui il prin a clamà il non dal Signôr.

I patriarcjis prin dal diluvi

51Ve chi il libri de gjernazie di Adam. La zornade che Diu al creà Adam, lu fasè sul stamp di Diu. 2Ju creà mascjo e femine, ju benedì e ur metè il non di om la dì che a forin creâts. 3A cent e trent’agns, Adam al à vût un fi sul so stamp, che i semeave, e i à metût non Set. 4Dopo nassût Set, Adam al à vivût votcent agns e al à vût altris fîs e fiis. 5Adam al à vivût, in dut, nufcent e trent’agns, po al murì.

6A cent e cinc agns, Set al à vût Enos. 7Dopo nassût Enos, Set al à vivût votcent e siet agns e al à vût altris fîs e fiis. 8Set al à vivût, in dut, nufcent e dodis agns, po al murì.

9A novant’agns, Enos al à vût Kenan. 10Dopo nassût Kenan, Enos al à vivût votcent e cuindis agns e al à vût altris fîs e fiis. 11Enos al à vivût, in dut, nufcent e cinc agns, po al murì.

12A setant’agns, Kenan al à vût Maalaleel. 13Dopo nassût Maalaleel, Kenan al à vivût votcent e corant’agns e al à vût altris fîs e fiis. 14Kenan al à vivût, in dut, nufcent e dîs agns, po al murì.

15A sessantecinc agns, Maalaleel al à vût Jared. 16Dopo nassût Jared, Maalaleel al à vivût votcent e trent’agns e al à vût altris fîs e fiis. 17Maalaleel al à vivût, in dut, votcent e novantecinc agns, po al murì.

18A cent e sessantedoi agns, Jared al à vût Enoc. 19Dopo nassût Enoc, Jared al à vivût votcent agns e al à vût altris fîs e fiis. 20Jared al à vivût, in dut, nufcent e sessantedoi agns, po al murì.

21A sessantecinc agns, Enoc al à vût Matusalem. 22Enoc al cjaminà cun Diu. Dopo nassût Matusalem, Enoc al à vivût tresinte agns e al à vût fîs e fiis. 23Enoc al à vivût, in dut, tresinte e sessantecinc agns. 24Enoc al cjaminà cun Diu e nol fo plui, parcè che Diu sal veve puartât cun sè.

25A cent e otantesiet agns, Matusalem al à vût Lamec. 26Dopo nassût Lamec, Matusalem al à vivût sietcent e otantedoi agns e al à vût altris fîs e fiis. 27Matusalem al à vivût, in dut, nufcent e sessantenûf agns, po al murì.

28A cent e otantedoi agns, Lamec al à vût un fi. 29I metè non Noè parcè che, dissal, “chest frut culì nus consolarà tes nestris voris e te fadie des nestris mans, par vie che il Signôr al à maludide la tiere”. 30Dopo nassût Noè, Lamec al à vivût cinccent e novantecinc agns e al à vût altris fîs e fiis. 31Lamec al à vivût, in dut, sietcent e sessantesiet agns, po al murì.

32A cinccent agns, Noè al à vût Sem, Cam e Jafet.