1 MACABEUS (12:24-53)

Letôr: Antonio Polesello

Azions militârs di Gjonate e di Simon

24Gjonate al vignì a savê che i gjenerâi di Demetri a jerin tornâts cuntun esercit plui fuart di prime par fâi vuere. 25Alore al partì di Gjerusalem e ur lè incuintri te tiere di Amat, cence dâur il timp di meti pît te sô tiere. 26Al mandà spions tal lôr campament e chei, tornâts dongje, i contarin che chei altris si stavin prontant par dâur la gafe vie pe gnot. 27Lât a mont il soreli, Gjonate ur comandà ai siei di veglâ dute la gnot e di stâ cu lis armis prontis par combati e al metè vuaitis torator dal campament. 28Ma ancje i nemîs a vignirin a savê che Gjonate e i siei a jerin pronts par combati e a cjaparin pôre e a restarin in forsit. Alore a impiarin i fûcs tal lôr campament. 29Gjonate e i siei oms no si inacuargerin di nuie fintremai a buinore, parcè che a viodevin simpri a ardi i fûcs. 30Alore si metè a coriur daûr ma nol rivà a brincâju, parcè che a vevin passât il flum Eleuter. 31Gjonate al voltà cuintri dai arabos che ur disin zabadeus, ur plombà intor e ur rafà dut ce ch’a vevin. 32Daspò al gjavà il campament e al lè a Damasc e al passà la regjon fûr par fûr. 33Ancje Simon al jere partît e al jere lât fint a Ascalon e tes fuartecis lentiator; po al voltà de bande di Jope e le cjapà. 34Di fat al veve sintût a dî che a vevin idee di consegnâur la fuartece a chei di Demetri; par chel al lassà un presidi par tignîle di voli.

Voris di riparazion e di fuartificazion a Gjerusalem

35A pene tornât, Gjonate al clamà a semblee i anzians dal popul e insieme cun lôr al cjapà la decision di fâ sù fuartecis in Gjudee, 36di alçâ lis muris di Gjerusalem e di tirâ sù une grande bariere fra la citât e l’Acre, par ch’e fos isolade, di mût che (chei de Acre) no podessin ni comprâ ni vendi. 37Alore si meterin adun par tornâ a fâ sù la citât e midiant ch’al jere colât un toc di mûr dal riul a soreli jevât, Gjonate al fasè comedâ chel che i dìsin Kafenate. 38Simon invezit al tornà a fâ sù Adide, te Sefele; le rinfuarçà e le furnì di puartis e di gàtars.

Gjonate cjapât di Trifon

39Intant Trifon al smicjave di deventâ re de Asie, di metisi sul cjâf la corone e di slungjâ la man cuntri dal re Antioc. 40Al veve pôre però che Gjonate jal inibìs e, in câs, i fasès vuere. Par chel al cirive di vêlu tes mans par fâlu fûr. Si movè duncje e al lè a Beisan. 41Gjonate i lè incuintri cun corante mil oms, dute int sielte par combati, e al lè a Beisan. 42Trifon, viodint ch’al jere vignût cuntun grant esercit, al cjapà pôre e no i metè lis mans intor. 43Che anzit i fasè un acet splendit, lu presentà a ducj i siei amîs, i ufrì regâi e al ordenà ai siei amîs e ai siei soldâts di ubidîi come a lui in persone. 44I disè a Gjonate: “Parcè po âstu scomodade dute cheste int, dal moment che jo e te no sin in vuere? 45Sù mo, torne a mandâju cjase lôr. Sielgiti par te un pôcs di oms che ti compagnin e anìn cun me a Tolemaide e jo te consegnarai a ti insieme cun chês altris fuartecis e cun dut il rest dal esercit e cun ducj i funzionaris; po o tornarai indaûr e mi ’nt larai, za ch’o soi vignût dome par chest cont”. 46Gjonate, fidantsi di lui, al fasè ce che i veve dit e al mandà indaûr lis trupis, ch’a tornarin in Gjudee. 47Al tignì cun sè trê mil oms: di chescj, doi mil ju lassà in Galilee e chei altris mil a lerin cun lui. 48Ma a pene che Gjonate al metè pît in Tolemaide, la int de citât i sierà lis puartis, lu gafarin e a passarin a fîl di spade ducj chei ch’a jerin jentrâts cun lui. 49Podopo Trifon al mandà trupis e cjavalarie in Galilee e te grande planure cul fin di disvinidrî ducj i oms di Gjonate. 50Ma lôr a vevin sintût a dî che Gjonate lu vevin gafât e ch’e jere finide par lui e par ducj chei ch’a jerin cun lui; si faserin spirt un cu l’altri e a marçarin compats, pronts par combati. 51Chei che ur corevin daûr ju vioderin rissolûts a difindi la lôr vite e a tornarin indaûr. 52Cussì a rivarin ducj in Gjudee cence fastidis; a faserin corot par Gjonate e pai siei compagns e ju gafà une grande pôre. Dut Israel al fasè un grant corot. 53Ducj i popui dulintor a ciririn di disvinidrîju daurman. Di fat a disevin: “No àn plui ni un che ur comandi ni un che ur dedi une man. Tachìnju daurman e o fasarìn sparî framieç dai oms ancje il lôr ricuart”.