ESODO (3)

Letôr: Alberto Paschini

Il baraçâr che al art

31Mosè al passonave la minuçarìe di Jetro, so missêr, predi di Madian; al menà il trop di là dal desert e al rivà a la mont di Diu, l’Oreb. 2Intune flame di fûc, framieç di un baraçâr, i comparì l’agnul dal Signôr. Mosè al cjalà il sterp: al jere dut infogât ma no si consumave. 3Dissal Mosè: “O soi propit seneôs di lâ a sancirâmi di cheste robe tant stranie e cemût mai che il baraçâr no si consume”. 4Il Signôr lu viodè a rivâ dongje par sancirâsi e Diu lu clamà di jenfri il baraçâr: “Mosè! Mosè!”. E lui i rispuindè: “Ve chi che o soi!”. 5Dissal: “No sta vignî dongje; gjaviti i sandui dai pîts parcè che la tiere che tu balinis e je une tiere sante”. 6E al zontà: “Jo o soi il Diu dai tiei vons, il Diu di Abram, il Diu di Isac e il Diu di Jacop”. Mosè alore si taponà la muse parcè che al veve pôre a cjalâ Diu in muse.

Mission di Mosè

7Dissal il Signôr: “O ài viodût, o ài propit viodût la miserie dal gno popul in Egjit. O ài sintût trop che a berlin denant di chei che ju tegnin sot; sì, o sai dute la lôr streme. 8O soi vignût jù par gjavâju des mans dai egjizians e par fâju tornâ di cheste tiere intune tiere ch’e bute, lungje e largje, intune tiere che a scorin a riui lat e mîl, là che cumò a son a stâ i cananeus, i itits, i amoreus, i peressits, i eveus e i gjebuseus. 9Cumò mo sì che il berli dai ebreus al è rivât sù fin li di me e o ài viodût ce tant che i egjizians a fasin pesâ il lôr jôf sun lôr. 10Va jù dal moment; jo ti mandi dal faraon: fâs saltâ fûr il gno popul, i fîs di Israel dal Egjit!”. 11Mosè i rispuindè a Diu: “E cui sojo jo par presentâmi denant dal faraon e par fâ saltâ fûr dal Egjit i fîs d’Israel?”. 12Dissal Diu: “Jo o sarai cun te, e ve chi il segnâl che ti mostrarà che o soi jo che ti mandi. Cuant che tu varâs fat saltâ fûr il popul dal Egjit, o prearês Diu sun cheste mont”.

Rivelazion dal Non di Diu

13Mosè i disè a Diu: “Ve, jo o voi jù e ur dîs ai israelits: Il Diu dai vuestris vons mi à mandât chi di vualtris. E se lôr mi domandaran: Ce non àial?, ce àio di rispuindiur?”. 14Alore Diu i disè a Mosè: “Jo o soi chel che al è”. E al zontà: “Ve ce che tu âs di dîur ai israelits: Jo-o-soi mi à mandât di vualtris”. 15Diu i disè ancjemò a Mosè: “Tu ur fevelarâs cussì ai israelits: il Signôr (jhwh), il Diu dai vuestris vons, il Diu di Abram, il Diu di Isac, il Diu di Jacop mi à mandât di vualtris. Chest al è il gno non par in eterni e cussì a varan di clamâmi di gjenerazion in gjenerazion”.

16“Va, clame dongje i anzians e dîsiur cussì: il Signôr, il Diu dai vuestris vons, mi à comparît, il Diu di Abram, il Diu di Isac, il Diu di Jacop, e mi à dit: O ài volût vignî di persone e o ài viodût ce che us fasin in Egjit. 17E alore o ài dit: Jo us fasarai saltâ fûr des penis dal Egjit e tornâ te tiere dai cananeus, dai itits, dai amoreus, dai peressits, dai eveus e dai gjebuseus, tune tiere che a scorin a riui lat e mîl. 18Lôr a scoltaran la tô vôs e si presentarês, tu e i anzians di Israel, dal re dal Egjit e i disarês: il Signôr, il Diu dai ebreus, nus è vignût incuintri. Lassinus alore lâ tal desert, a trê dîs di viaç, par fâi un sacrifici al Signôr nestri Diu. 19O sai za che il re dal Egjit no us lassarà partî gran, a pat che une man fuarte no lu oblei a molâ. 20Pa la cuâl o slungjarai la man e o vuaiarai l’Egjit cun spiei di ogni sorte che o fasarai framieç di lôr. Dopo al scugnarà lassâus lâ.

21O fasarai in mût che i egjizians us cjapin sù di buine viste e cussì, cuant che o larês vie, no larês cu lis mans spacant. 22La femine i domandarà a di chê che e sta puarte cun puarte e a di chê che e je a stâ inte sô cjase robe d’aur, robe d’arint e vistîts. Ju fasarês puartâ ai vuestris fîs e a lis vuestris fiis e o netarês i egjizians”.