1 MACABEUS (11:1-37)

Letôr: Antonia Tantulli

Demetri al trionfe su Alessandri Balas

111Il re dal Egjit al tirà dongje trupis, tantis come il savalon ch’al è sul ôr dal mâr, e un grum di nâfs e al cirive di cjapâ cul ingjan il ream di Alessandri par zontâlu al so ream. 2Al rivà in Sirie cun peraulis di pâs e la int des citâts i spalancavin lis puartis e i levin incuintri, parcè che il re Alessandri, stant ch’al jere so missêr, al veve dât ordin di lâi incuintri. 3Ma a pene jentrât tune citât, Tolomeu al meteve in ognune trupis par vuardeâle. 4Cuant che al rivà in Asdod, i mostrarin il templi di Dagon brusât e i borcs dulintor fiscâts, i cadavars sparniçâts ca e là e ce ch’al restave di chei ch’a jerin stâts arsinîts in vuere: ju vevin juste ingrumâts là ch’al veve di passâ il re. 5I contarin al re ce ch’al veve fat Gjonate, par metilu a mâl, ma il re nol disè une peraule. 6Gjonate i lè incuintri al re in Jope cun grande pompe e si saludarin un cul altri e a passarin la gnot ventilà. 7Podopo Gjonate al compagnà il re fint al flum che i disin Eleuter e al tornà in Gjerusalem. 8Il re Tolomeu al cjapà dutis lis citâts de cueste fint a Seleucie sul mâr e al masanave dome plans di chei triscj ai dams di Alessandri. 9I mandà mes al re Demetri, che i diserin: “Dai, fasìn un pat jo e te: jo ti darai mê fie, che le à Alessandri, e tu tu regnarâs impen di to pari. 10Mi soi pintût di vêi dade mê fie, parcè che al à cirût di copâmi”. 11I gjavà fûr cjacaris parcè che al smicjave di vê il so ream. 12Sicheduncje i cjolè sô fie e je dè a Demetri. Cussì si distacà di Alessandri e ducj a vignirin a savê ch’a jerin in rotis. 13Tolomeu al jentrà in Antiochie e si metè sul cjâf la corone de Asie; si metè sul cjâf dôs coronis: chê dal Egjit e chê de Asie. 14Alessandri in chel fratimp al jere in Cilicie, parcè che si jere rivoltade la int di chê tiere. 15A pene che Alessandri al vignì a savêlu, al marçà cuintri di lui par tacâlu. Ma Tolomeu, jessût fûr, i lè cuintri cuntun grant esercit e lu batè. 16Alessandri al scjampà in Arabie par cjatâsi un ripâr e il re Tolomeu al cressè in glorie. 17L’arabo Zabdiel i cjonçà il cjâf a Alessandri e jal mandà a Tolomeu. 18Ma ancje il re Tolomeu al murì trê dîs dopo e i siei oms, ch’a jerin tes fuartecis, a forin copâts di altris di lôr ch’a jerin tes stessis fuartecis. 19E cussì Demetri al deventà re tal an cent e sessantesiet.

Concessions di Demetri II a pro dai gjudeus

20In chei dîs Gjonate al clamà dongje i oms de Gjudee par cjapâ l’Acre in Gjerusalem e al prontà une vore di machignis cuintri di jê. 21Alore un pôcs di nemîs dal popul, dute intate, a lerin di corse dal re a contâi che Gjonate al sidiave l’Acre. 22Sintint une tâl, chel si inrabià, e a pene che si fo sancirât ch’e jere vere, al gjavà il campament e al lè a Tolemaide. Po i scrivè a Gjonate di tirâ vie lis sôs schiriis e di lâi incuintri a Tolemaide plui svelt ch’al podeve par un sclariment. 23Cuant che Gjonate al cjapà il mes, al ordenà di continuâ a sidiâ e, sielzûts un trop di anzians e di predis, al frontà il pericul di persone. 24Al cjolè daûrsi arint e aur, vistîts e une vore di altris regâi e al lè dal re a Tolemaide e al cjatà gracie ai siei vôi. 25Un pôcs di traditôrs dal so popul a tentarin di metilu a mâl, 26ma il re lu tratà come che lu vevin tratât chei prin di lui e lu onorà denant di ducj i siei amîs. 27I confermà l’incariche di prin predi e ducj chei altris onôrs ch’al veve prime e al volè ch’al fos segnât fra i prins siei amîs. 28Gjonate i domandà al re di sfrancjâ la Gjudee des tassis, al impâr des trê toparchiis e de Samarie, e i imprometè tresinte talents. 29Il re al acetà e i scrivè a Gjonate, in merit, letaris su chest intono:

30“Il re Demetri al fradi Gjonate e al popul dai gjudeus, salût! 31Us mandìn ancje a vualtris une copie de letare che i vin scrite a Lastene, nestri parint, sul vuestri cont, par vuestre cognossince. 32Il re Demetri a so pari Lastene, salût! 33O vin decidût di bonificâ il popul dai gjudeus, ch’a son nestris amîs e ch’a rispietin i nestris dirits, pal bon trat ch’a àn cun nô. 34Ur lassìn la paronance de tiere de Gjudee; i trê distrets di Afereme, di Lide e di Ramataim, gjavâts de Samarie, a restin de Gjudee, cun ducj i lôr borcs; a pro di chei ch’a fasin sacrificis in Gjerusalem, o rinunziìn a lis tassis regâls, che il re al cjapave sù li di lôr ogni an, sui prodots de tiere e su lis pomis dai arbui. 35Di chi indenant ur sparagnìn ducj i nestris dirits su lis decimis e su lis tassis, lis salinis e lis coronis che nus partegnin. 36Partint di vuê e par simpri, nissun di chescj ordins nol vignarà tirât vie. 37Cirît partant di fâ une copie di chestis robis e di fâje vê a Gjonate par che le meti su la mont sante, tun lûc che ducj a puedin viodile”.