1 MACABEUS (10:48-89)

Letôr: Roberto Ragogna

Muart di Demetri

48Il re Alessandri al tirà dongje grandis fuarcis e al marçà cuintri di Demetri. 49I doi rês a tacarin batae e l’esercit di Demetri al fo fat scjampâ; Alessandri ur corè daûr e ju batè. 50Si combatè cence padin fin che il soreli nol lè a mont e in chê dì al colà ancje Demetri.

Aleance di Alessandri cun Tolomeu

51Alessandri al mandà mes di Tolomeu re dal Egjit cun chestis peraulis: 52“Ve, o soi tornât tal gno ream e mi soi sentât su la sente dai miei vons. O ài tornât a cjapâ il comant e o ài batût Demetri. – Lui al veve cjapât il gno ream 53ma jo i ài fate vuere e lui e il so esercit a son stâts batûts dal nestri e nô si sin sentâts su la sô sente regâl –. 54Parcè no fasìno un pat di amicizie fra di nô? Tu lassimi cjoli tô fie, jo o deventarai to ginar e ti darai a ti e a jê regâi degns di te”.

55Tolomeu i rispuindè: “Furtunade la zornade che tu sês tornât te tiere dai tiei vons e che tu ti sês sentât su la sente dal lôr ream. 56O fasarai ce che tu proponis te tô letare, ma anìn incuintrimi fintremai a Tolemaide, par ch’o podìn viodisi in muse, e jo o deventarai to missêr, come che tu âs domandât”.

57Tolomeu al partì dal Egjit cu la fie Cleopatre e al rivà a Tolemaide tal an cent e sessantedoi. 58Il re Alessandri i lè incuintri; Tolomeu i dè sô fie Cleopatre e al fasè il so nuviçâr in Tolemaide cun grande pompe, come ch’e je usance dai rês.

Gjonate nomenât comandant

59Il re Alessandri i scrivè ancje a Gjonate, par che i les incuintri. 60Lui al lè a Tolemaide cuntune grande parade e si incuintrà cui doi rês. Ur ufrì a lôr e ai lôr amîs aur e arint e une vore di regâi e al cjatà gracie ai lôr vôi. 61Però la piês razate di Israel, ch’a vevin tradide la leç, si meterin d’acuardi cuintri di lui par metilu a mâl, ma il re no ju scoltà gran. 62Invezit il re al comandà di gjavâi a Gjonate la sô munture e di riviestîlu di purpure; e cussì a faserin. 63Il re lu fasè sentâ dongje di sè e ur disè ai siei graduâts: “Passait la citât fûr par fûr insieme cun lui e berlait che nissun nol ciri di metilu a mâl par nissune reson e che nissun no i fasi malegraciis di nissune sorte”. 64Cuant che chei che lu vevin metût a mâl a vioderin ducj i onôrs che i fasevin, come ch’al veve fat berlâ il re, e ch’al jere stât riviestît di purpure, a fuirin ducj. 65Il re lu colmà di onôrs e lu segnà fra i prins dai siei amîs e lu nomenà comandant e governadôr de provincie. 66Podopo Gjonate al tornà a Gjerusalem content e in pâs.

Demetri II cuintri di Alessandri

67Tal an cent e sessantecinc, Demetri, fi di Demetri, di Crete al vignì te tiere dai siei vons. 68Il re Alessandri, cuant che al vignì a savêlu, si avilì che mai e al tornà in Antiochie. 69Demetri al nomenà Apoloni governadôr de Celesirie e chel, dât dongje un grant esercit, al vignì a campâsi des bandis di Jamnie e i mandà al prin predi Gjonate chest mes: 70“Tu tu sês l’unic a metiti cuintri di nô e par colpe tô mi ridin e mi sbelein. Parcè ti fasistu fuart cuintri di nô stant su pes monts? 71Se tu sês propit tant sigûr des tôs fuarcis, ven jù cuintri di nô intal plan e misurìnsi culì, parcè che jo o ài daûrmi la fuarce des citâts. 72Informiti e tu savarâs cui ch’o soi jo e cui ch’a son chei altris miei aleâts. Ti disaran: No rivarês a tignî salt il pît denant di nô, parcè che za dôs voltis i tiei vons a son stâts batûts di nô inte lôr tiere. 73Pa la cuâl no tu rivarâs a tignî teste a la cjavalarie e a un esercit come il nestri intal plan, là che no ’nd è ni crete ni foran ni lûc di lâ a parâsi”. 74Cuant che Gjonate al sintì lis peraulis di Apoloni, si inrabià: al sielgè dîs mil oms e al jessì di Gjerusalem. So fradi Simon i vignì incuintri par dâi une man. 75Si campà dongje di Jope, ma la int e veve sierade la citât, parcè che a Jope al jere un presidi di Apoloni. I derin la gafe; 76la int di Jope, spirtâts, i viergerin e Gjonate al cjapà Jope. 77Apoloni al vignì a savêlu e al prontà trê mil cjavai e un grant esercit e al marçà cuintri di Asdod, come s’al ves vude intenzion di lâ di chê bande, ma a colp al voltà viers de plane, parcè che al veve une cjavalarie ben furnide che i dave sigurece. 78Gjonate i corè daûr de bande di Asdod e i esercits a tacarin batae. 79Apoloni al veve lassât un miâr di cjavalîrs platâts daûr di lôr; 80Gjonate però si jere inacuarzût ch’al veve un pericul daûr des spalis. Lôr a cerclarin lis sôs schiriis e a traerin frecis cuintri des sôs trupis di buinore fintremai sore sere. 81Ma lis trupis a tignirin dûr, come ch’al veve ordenât Gjonate, biel che i cjavai di chei altris si scanarin. 82Alore Simon al fasè vignî indenant lis sôs schiriis e al frontà la falangje e stant che la cjavalarie e jere sfinide, a forin batûts e a scjamparin. 83I cjavalîrs si dispierderin tal plan e chei altris a lerin a parâsi in Asdod e a jentrarin in Bet-Dagon, tal templi dal lôr diu, cirint salvament. 84Gjonate i dè fûc a Asdod e a lis citâts dulintor, al rafà dute la lôr robe e al brusà ancje il templi di Dagon cun ducj chei ch’a jerin lâts a parâsi. 85Il numar dai muarts di spade e dai muarts di fûc al trussà i vot mil di lôr. 86Daspò Gjonate al gjavà il campament di li e si campà in face di Ascalone e la int de citât i vignì incuintri cun grancj onôrs. 87Cussì Gjonate al tornà in Gjerusalem cui siei oms cjamâts di robe rafade. 88Il re Alessandri, sintint chestis gnovis, al volè onorâ ancjemò di plui Gjonate; 89i mandà une fibie d’aur, di chês che si è in consuet di dâur ai parincj dal re, e i dè la paronance di Ekron e di dutis lis tieris dulintor.