1 MACABEUS (9:1-22)

Letôr: Tullio Passalent

Seconde spedizion di Bachide e muart di Gjude

91Demetri al vignì a savê che Nicanor al jere muart e che il so esercit al jere stât fruçât in combatiment e al decidè di tornâ a mandâ in Gjudee Bachide e Alcimo al comant de ale gjestre dal esercit. 2A lerin pe strade di Galgale e si camparin parsore di Mesalot in Arbele; le cjaparin e a faserin murî un grum di lôr. 3Tal prin mês dal an cent e cincuantedoi a postarin il campament cuintri di Gjerusalem. 4Po lu gjavarin e a lerin in Beree cun vincj mil oms e cun doi mil cjavai. 5Gjude al jere campât in Elase cun trê mil oms sielts. 6Cuant che a vioderin la fulugne di chel esercit cussì grant, a restarin scaturîts e une vore di lôr a scjamparin dal campament e a restarin dome votcent oms. 7Gjude al viodè che lis sôs schiriis si stavin disfant propit cuant che la batae e jere plui prossime; si sintì a strengi il cûr, parcè che nol veve nissune pussibilitât di meti adun la sô int, 8e dut avilît ur disè a di chei ch’a jerin restâts: “Jevìn sù e butìnsi cuintri dai nestris nemîs, se mai o rivarìn a vinciju”. 9Ma chei altris lu sconseavin disint: “Cumò o rivarìn dome a puartâsi a salvament nô; o tornarìn plui in là cui nestris fradis e o combatarìn. O sin masse in pôcs dibessôi”. 10Dissal Gjude: “Che no nus sucedi mai di fâ une robe di cheste fate, di scjampâ denant di lôr. S’e je rivade la nestre ore, murìn cun snait pai nestris fradis e no stin a maglâ la nestre glorie”. 11L’esercit nemì al jessì dal campament metintsi in schirie cuintri dai gjudeus: la cjavalarie si spartì in dôs alis e chei ch’a traevin cul arc a jerin denant des schiriis; i plui gaiarts a jerin in prime rie e Bachide al jere te ale gjestre. 12La falangje si svicinà di dutis dôs lis bandis sunant lis trombis; ancje chei di Gjude a sunarin lis trombis. 13La tiere e trimà pal davuei dai esercits e la batae e durà di buinore fintremai sore sere. 14Gjude al viodè che Bachide e la part plui fuarte dal esercit e jere a gjestre. Alore si meterin cun lui ducj i plui bulos 15e la gjestre e fo batude dal lôr impit e lui ur corè daûr fin a la mont di Asdod. 16Ma chei de ale di çampe, viodint ch’e jere stade batude l’ale gjestre, si voltarin sui pas di Gjude e dai siei oms, plombantjur par daûr. 17La batae e deventà simpri plui acanide, cuntun stragjo di muarts di une bande e di chê altre. 18Al colà ancje Gjude e i siei a scjamparin.

19Gjonate e Simon a cjaparin sù Gjude lôr fradi e lu soterarin tal tombâl dai siei vons in Modin. 20Dut Israel lu vaì: a faserin grant corot e a disevin par plui zornadis chest lament: 21“Cemût isal colât mo il fuart, chel ch’al salvave Israel?”. 22Chei altris sflandôrs di Gjude e lis sôs batais, i ats di valôr che lui al veve fat e i siei titui di glorie no son stâts scrits, parcè che a ’nd jere masse.