1 MACABEUS (7:1-25)

Letôr: Orietta Calligaris

Demetri I gnûf re de Sirie

71Tal an cent e cincuanteun Demetri, fi di Seleuc, al rivà a fuî di Rome e al sbarcjà cuntun troput di oms tune citât de cueste e li si proclamà re. 2A pene che Antioc al metè pît tal palaç dai siei vons, l’esercit lu brincà lui e Lisie, par consegnâjai. 3Sintude la gnove, al disè: “No stait a fâmi viodi la lôr muse”. 4E cussì i soldâts ju coparin e Demetri si sentà su la sente dal so ream.

Mission di Bachide e di Alcimo in Gjudee

5Alore ducj di oms di Israel cence religjon e cence cussience, cun in teste Alcimo ch’al smicjave di deventâ prin predi, a lerin di lui. 6A incolparin il popul denant dal re disint: “Gjude insieme cui siei fradis al à fat fûr ducj i tiei amîs e nus à disvinidrîts de nestre tiere. 7Cumò mande un om sigûr, ch’al vegni e ch’al viodi dut il disordin che nus à fat a nô e a lis tieris dal re e ch’al cjastii cheste famee e ducj chei che i tegnin tierç”. 8Il re al nomenà Bachide, un dai amîs dal re, potent tal ream e fedêl al re, sorestant des tieris di Oltriflum, 9e lu invià insieme cun Alcimo, om cence religjon, che lu nomenà prin predi e i dè ordin di svindicâsi cuintri dai israelits. 10Sicheduncje a partirin e a rivarin in Gjudee cuntun grant esercit. Bachide i mandà mes a Gjude e ai siei fradis par puartâur, cul ingjan, peraulis di pâs. 11Lôr però no i croderin a ce ch’al diseve; di fat a vevin savût ch’al jere rivât cuntun grant esercit. 12Ma un trop di scrituriscj si derin dongje cun Alcimo e cun Bachide, par domandâur ch’a ricognossessin i lôr dirits. 13Però a forin i asideus i prins di ducj i israelits a domandâur di fâ la pâs. 14Di fat a disevin: “Un om de gjernazie di Aron, ancje s’al è vignût cui soldâts, no nus fasarà malegraciis”. 15Lui al doprà cun lôr peraulis di pâs e ur fasè chest zurament: “No us fasarìn nissun mâl ni a vualtris ni ai vuestris amîs”. 16E lôr i croderin. Ma lui al cjapà sessante di lôr e ju copà tune sole zornade, propit seont la peraule ch’e je scrite:

17“Lis cjars dai tiei sants e il lôr sanc

a àn spandût ator di Gjerusalem

e no ’nd jere un che ju soteràs”.

18Alore la pôre di lôr e il terôr si sparniçà par dut il popul, parcè che ducj a disevin: “No ’nd è in lôr ni veretât ni justizie, co a àn tradît il pat e il zurament ch’a vevin fat”. 19Bachide al gjavà il campament di Gjerusalem e si campà in Bet-Zait; al mandà a fâ presonîrs un grum di chei oms ch’a jerin passâts de sô bande e cualchidun dal popul e ju fasè copâ e butâ tun grant poç. 20Al metè la tiere tes mans di Alcimo e i lassà un esercit par tignîlu sù; podopo Bachide al tornà dal re. 21Alcimo si bateve cu lis armis par pretindi l’incariche di prin predi. 22Ducj chei ch’a semenavin sconcuardie tal popul si butarin cun lui, a cjaparin la Gjudee e a faserin grancj disastris in Israel. 23Gjude al viodè ducj i mâi ch’al faseve Alcimo e la sô clape, ai israelits piês che no i forescj; 24alore al batè dutis lis tieris torator de Gjudee, si svindicà sun chei ch’a vevin disertât e no ju lassà plui fiscâ la tiere. 25Cuant che Alcimo al viodè che Gjude e i siei a vevin cjapade fuarce e che no vevin rivât a tignîur teste, al tornà dal re e ju incolpà di ogni sorte di inicuitâts.