1 MACABEUS (5:24-68)

Letôr: Maria Moreale

Spedizion di Gjude tal Galaad

24Intant Gjude Macabeu e so fradi Gjonate a passarin il Gjordan e a marçarin par trê dîs tal desert. 25Si intivarin tai nabateus, che ur vignirin incuintri di amîs, e ur contarin dutis lis vitis dai lôr fradis te tiere di Galaad, 26e che un grum di lôr a jerin sidiâts in Bozre e Bozor, in Aleme, in Casfo, in Maked e in Karnain; e che dutis chestis citâts a jerin rinfuarçadis e grandis. 27And jere ancje di chei ch’a jerin sierâts in chês altris citâts di Galaad e – a contavin – pe dì dopo al jere stabilît di dâur l’assalt a lis fuartecis, di jentrâ dentri e di fiscâ tune sole dì dute cheste int. 28Alore Gjude cu lis sôs schiriis al tornà indaûr dal moment pe strade dal desert viers Bozre; al cjapà la citât e al passà ogni fi mascjo a fîl di spade, ur puartà vie dute la lôr robe e i dè fûc a la citât. 29Vie pe gnot al partì di li e a marçarin fintremai a la fuartece. 30Sul crichedì a alçarin i vôi e ve un furmiâr di int che no si rivave nancje a contâju, cun scjalis e cun machignis, ch’a stavin par jentrâ te fuartece e za a tacavin chei che a jerin sidiâts dentri. 31Gjude, viodint che la batae e jere za scomençade e che i berlis de citât a rivavin fint al cîl pal sunôr des trombis e pes ciuladis de int, 32ur disè ai soldâts: “Batêtsi vuê pai vuestris fradis”. 33Ur plombarin par dâur dividûts in trê schiriis, a sunarin lis trombis e a berlarin preant. 34Tal esercit di Timoteu si sparniçà la vôs ch’al jere il Macabeu e denant di lui le tovarin; ur molà une buine scopule e a restarin muarts in chê dì un vot mil di lôr. 35Po al pleà su Alim, i de l’assalt e le cjapà; al copà ducj i mascjos, al rafà dut e i de fûc. 36Al gjavà il campament di li e al cjapà Casfo, Maked e Bozor e chês altris citâts di Galaad. 37Dopo di chescj fats, Timoteu al parà dongje un altri esercit e si campà in face di Rafon, di là dal riul. 38Gjude al mandà a splorâ il campament e i contarin: “Si son dâts dongje cun lui ducj i forescj ch’o vin ator di nô: a son un esercit di fâ pôre. 39A àn clamât di complement ancje i arabos, paiantju; a son campâts di là dal riul e a son pronts a frontâti”. Gjude ur lè incuintri. 40Timoteu ur disè ai comandants dal so esercit, intant che Gjude e il so esercit si svicinavin al riul: “S’al passarà lui par prin cuintri di nô, no podarìn tignîi teste, parcè che al sarà masse fuart par nô. 41Se invezit al varà pôre e si camparà di là dal flum, o passarìn nô di là e lu vinçarìn”. 42Cuant che Gjude al rivà ad ôr dal riul, al metè i scrituriscj dal popul diluncfûr da l’aghe e ur de chest ordin: “No stait a permetii a dinissun di restâ fer li, ma che ducj a ledin a combati”. 43Al passà par prin cuintri dai nemîs e dut il popul daûr di lui. I paians a forin batûts denant di lui, a butarin lis armis e a scjamparin tal templi di Karnain. 44A cjaparin la citât e i derin fûc al templi cun dut ce ch’al jere dentri. Cussì Karnain e fo cjapade e no podè plui tignî dûr denant di Gjude. 45Gjude al clamà dongje ducj i israelits ch’a jerin te tiere di Galaad dal plui piçul al plui grant, cu lis feminis e cui fruts e cu la robe, une carovane che no finive altri, par lâ in Gjudee. 46A rivarin a Efron, citât grande e cetant fuarte ch’e jere su la lôr strade e che no podevin scjuvâle di nissune bande e ch’a scugnivin passâ par jenfri. 47La int de citât ur vevin sierât il passaç, ingrumant clapons daûr des puartis. 48Gjude ur mandà a dî a buinis: “O passarìn pe tô tiere dome par tornâ te nestre; nissun no us fasarà malegraciis, ch’o passarìn dome a pît”. Ma no volerin viergii. 49Alore Gjude al fasè dâ l’ordin a la trupe che ognidun si campàs là ch’al jere. 50I oms de trupe si postarin e i derin l’assalt a la citât par dute chê zornade e par dute la gnot, e la citât e scugnì rindisi. 51Gjude al passà a fîl di spade ducj i mascjos, le disvinidrì di fonde fûr, al rafà dut ce ch’al cjatà e al traviersà la citât passant sui cadavars. 52Po al scjavaçà il Gjordan viers la grande planure, in face di Beisan. 53Gjude al pocave chei ch’a restavin indaûr e ur dave spirt a la int diluncfûr dal viaç, fin ch’a rivarin te Gjudee. 54A lerin sù su la mont di Sion plens di ligrie e in gjonde e a ufririn olocauscj, parcè che a vevin vude la furtune di tornâ indaûr cence pierdi nancje un om.

La temeritât di Josef e Azarie

55Tai dîs che Gjude e Gjonate a jerin te tiere di Galaad e Simon lôr fradi in Galilee, ripet di Tolemaide, 56Josef fi di Zacarie e Azarie, comandants dal esercit, a vignirin a savê dai lôr sflandôrs e de vuere ch’a vevin fate 57e a diserin: “Fasìnsi onôr ancje nô e anìn a combati cuintri dai forescj che nus cerclin”. 58Ur derin ordin ai soldâts ch’a jerin cun lôr e a partirin par Jamnie. 59Ma Gorgje al saltà fûr de citât cui siei oms cuintri di lôr par frontâju. 60Josef e Azarie a forin batûts e ur corerin daûr fin te tiere de Gjudee e in chê dì a restarin sul teren un doi mil oms dal popul di Israel. 61I tocjà cheste grande scopule al popul parcè che no vevin volût scoltâ Gjude e i siei fradis, pensant di fâ cuissà ce robononis: 62ma lôr no jerin mo de gjernazie di chê int di valôr che midiant des lôr mans e jere rivade la salvece in Israel.

Altris impresis di Gjude in Idumee e in Filistee

63Il valorôs Gjude e i siei fradis si faserin simpri plui onôr denant di dut Israel e denant di ducj i popui là che si sintive a vê indiment il lôr non. 64Che di fat ur levin dongje par fâur plait.

65Gjude al jessì ancjemò cui siei fradis par combati cuintri dai fîs di Esaù te tiere a misdì e al batè Ebron cui siei contôrs, al sdrumà lis sôs fuartecis e al brusà lis sôs toressis. 66Po al gjavà il campament par lâ te tiere dai filisteus e al passà par Marese. 67In chê dì a colarin in batae ancje un pôcs di predis, ch’a jerin seneôs di cuistâsi cuissà ce glorie e ch’a jerin lâts a combati cence pêl di prudence. 68Gjude al pleà su Asdod, tiere dai filisteus: al sdrumà i lôr altârs, al brusà lis statuis dai lôr dius, al fiscà la lôr citât e al tornà in Gjudee.