1 MACABEUS (4:1-25)

Letôr: Lidia Calligaris

La batae di Emaus

41Alore Gorgje al cjolè daûrsi cincmil oms e mil cjavai sielts e al gjavà il campament vie pe gnot 2par plombâ sul campament dai gjudeus e par fruçâju cuant che no se spietavin. I oms de Acre i segnavin la strade. 3Ma Gjude al vignì a savêlu e ancje lui al partì cui siei vuerîrs par frontâ lis fuarcis dal re ch’a jerin in Emaus, 4intant che chês altris schiriis a jerin ancjemò sparniçadis e lontanis dal campament. 5Gorgje al rivà tal campament di Gjude in plene gnot e nol cjatà nissun. Alore si metè a cirîju su pes monts disint: “Chei chi a stan scjampant”. 6Invezit Gjude, a pene ch’al fasè dì, al comparì tal plan cun trê mil oms; no vevin però ni coracis ni spadis, come ch’a varessin bramât. 7A vioderin che il campament dai forescj al jere ben difindût e rinfuarçât, cu la cjavalarie che lu cerclave e dute int di mistîr par cont di vuere. 8Ma Gjude ur disè ai siei oms: “No stait a vê pôre se a son in tancj e nancje a spaventâsi dal lôr impit; 9visaitsi cemût che i nestris vons a son stâts salvâts tal mâr Ros propit juste cuant che il faraon ur coreve daûr cul esercit. 10Alcìn la nestre vôs viers dal Cîl, par ch’al palesi cun nô il so bonvolê, che si visi dal pat fat cui nestris vons e ch’al fruci vuê chestis schiriis ch’o vin denant di nô. 11Cussì ducj i popui a tignaran a ments ch’and è un ch’al sfrancje e al salve Israel”. 12I stranîrs a alçarin i vôi e a vioderin che chei altris a vignivin indenant; 13alore a saltarin fûr dai campaments par combati. I oms di Gjude a sunarin lis trombis 14e a tacarin. I forescj a forin batûts e a scjamparin viers il plan, 15ma chei ch’a jerin plui indaûr a colarin sot de spade. Ur corerin daûr fint a Ghezer e fin tes tavielis de Idumee e di Asdod e di Jamnie; ant forin copâts un tremil di lôr. 16Cuant che Gjude e i siei oms a tornarin indaûr, 17i disè a la sô int: “No stait a vê tante brame di rafâ dut, parcè che o vin ancjemò tant ce combati. Gorgje e i siei oms a son su la mont dongje di nô. 18Par chel tignîtsi pronts a frontâ il nemì e a combatilu; plui in là o rafarês cun comut dute la robe”. 19Nol veve nancje finît di dî, ch’e comparì une schirie ch’e vignive jù de mont. 20Di fat a vevin viodût che i lôr a jerin stâts batûts e che chei altris i davin fûc al campament: il fum che si vedeve al palesave ce ch’al stave sucedint. 21Viodint une tâl, si spirtarin a muart. E cuant che a cjalarin jù tal plan e a vioderin lis schiriis di Gjude prontis par tacâ, 22a scjamparin ducj te tiere dai filisteus. 23Alore Gjude al tornà a rafâ il campament e a ingrumarin un stragjo di aur e di arint e di pieçamente intenzude di purpure viole e di purpure colôr dal mâr e tante altre robe di valôr. 24Tal tornâ indaûr a cjantavin e a benedivin il Cîl “parcè che al è bon e il so boncûr al è par simpri”. 25Chê e fo une zornade di grande liberazion par Israel.