1 MACABEUS (2:29-70)

Letôr: Giovanni Basso

Un trop di scjampâts frontât in dì di sabide

29Alore une vore di chei ch’a cirivin la justizie e il dirit a lerin jù tal desert 30cui lôr fîs, cu lis lôr feminis e cui nemâi, parcè che parsore di lôr si jerin ingrumadis lis disgraciis. 31Ur contarin ai oms dal re e ai soldâts ch’a jerin in Gjerusalem, te citât di David, che venti jù, tes busis dal desert, si jerin dâts dongje oms ch’a vevin sbregât il befel dal re. 32Une vore di lôr ur corerin daûr, ju cjatarin e si camparin denant di lôr, preparantsi a tacâju in dì di sabide. 33Ur disevin: “Aromai vonde! Saltait fûr, ubidît ai ordins dal re e o varês salve la vite”. 34Ma chei altris ur rispuinderin: “No saltarìn fûr gran e nancje no larìn daûr dai ordins dal re, profanant la dì de sabide”. 35Chei altris si butarin cuintri di lôr, 36ma lôr no rispuinderin in nuie, ni tirant claps ni taponant lis busis. 37A diserin: “Murìn ducj ma cu la cussience monde. Il cîl e la tiere a son testemonis che nus fasês murî cence une reson”. 38Cussì chei altris si butarin cuintri di lôr combatint in dì di sabide: a muririn lôr cu lis feminis e i fîs e i lôr nemâi, un miâr di personis.

La grop di Matatie si rinfuarcìs e si organize

39Cuant che Matatie e i siei amîs a vignirin a savêlu, a vairin di dûr vaî. 40Po si diserin un cul altri: “S’o fasarìn ducj come che a àn fat i nestris fradis e no frontarìn i forescj pe nestre vite e pes nestris tradizions, nol larà vie trop che nus fasaran sparî de tiere”. 41E in chê dì a cjaparin cheste decision: “Ducj chei ch’a vignaran cuintri di nô par frontânus in dì di sabide, nô ur fasarìn vuere e no murarìn ducj come ch’a son muarts i nestris fradis intes busis”.

42In chel fratimp si metè cun lôr un trop di asideus, i fuarts di Israel, e ducj chei ch’a volevin metisi de bande de leç; 43in plui, ducj chei ch’a scjampavin par vie des disgraciis, si metevin cun lôr e ur devin une man. 44Cussì a rivarin a meti adun une trope di int e te lôr rabie a fruçarin i pecjadôrs e te lôr fumate i oms cence religjon. Chei ch’a restarin, a lerin a parâsi framieç dai forescj. 45Matatie e i siei amîs a girarin ator pe tiere e a sdrumarin i altârs; 46a faserin circoncidi cu la fuarce ducj i fruts ch’a cjatavin te tiere di Israel cence circoncision. 47Cussì no ur derin recuie ai supierbeôs e la robe, tes lôr mans, e lè a bon fin. 48A difinderin la leç cuintri de prepotence dai forescj e dai rês e no lassarin che i pecjadôrs si rinfuarçissin.

Test e muart di Matatie

49Intant par Matatie si sdongjave l’ore de muart e ur disè ai fîs: “Cumò e regne la supierbie e l’injustizie; al è un timp di savoltament e di rabie tremende. 50Dài, fîs miei, mostrait passion pe leç e dait la vuestre vite pal pat dai nestris vons. 51Visaitsi di ce che a àn fat i nestris vons te lôr ete e o varês ancje vualtris un grant onôr e un non eterni. 52Abram no isal stât cjatât fedêl tal moment de prove e no i isal stât metût in cont di justizie? 53Josef, tal moment de tribulazion, al à rispietât il comandament e al è deventât sorestant dal Egjit. 54Pincas nestri von, pe passion ch’al à mostrade, al à vût il pat di un sacerdozi par simpri. 55Gjosuè, scoltant la peraule di Diu, al è deventât judiç in Israel. 56Caleb, testemoneant te semblee, al à vude la legjitime te nestre tiere. 57David, pe sô religjon, al à vude la sente dal ream par simpri. 58Elie, par vie ch’al veve palesade une passion straordenarie pe leç, al è stât puartât sù in cîl. 59Ananie, Azarie e Misael, pe lôr fede, a son stâts salvâts dal fûc. 60Denêl, par vie ch’al jere nocent, al è stât liberât de bocje dai leons. 61E cussì cjalait ben cemût che, di ete in ete, chei ch’a àn fede in lui no perissin. 62No stait a vê pôre des peraulis dal trist, parcè che la sô glorie e larà a finîle tal ledan e tai viers; 63vuê al è puartât e doman no si cjatilu plui, parcè che al torne tal so pulvin e i siei plans a van in strucj. 64Fîs miei, viodêt di jessi valorôs e fuarts inte leç, parcè che midiant di jê o varês la glorie. 65Ve chi vuestri fradi Simon, che jo lu cognòs par om savi: scoltaitlu simpri, che lui al sarà vuestri pari. 66Gjude Macabeu, za tant fuart di zovin in sù, al sarà a cjâf dal vuestri esercit e us comandarà lui te vuere cuintri dai forescj. 67Tirait dongje di vualtris ducj chei ch’a rispietin la leç e fasêt svindic pal vuestri popul. 68Dait ai forescj il cjastic che si mertin e stait simpri a ce ch’e dîs la leç”. 69Daspò ju benedì e si dè dongje cui siei vons. 70Al murì tal an cent e corantesîs e al fo soterât tal tombâl dai siei vons in Modin. Dut Israel al fasè corot e lu vaì cetant.