ESTER (9)

Letôr: Adriana Fornasiere

Il maçalizi dai persecutôrs

91L’ordenance e il decret dal re a vevin di jessi metûts in vore tal dodicesim mês, ven a stâi tal mês di Adar, ai tredis dal mês, la dì che i nemîs dai gjudeus si jerin inludûts di fruçâju e invezit al capità juste l’incontrâr, parcè che a forin i gjudeus a fruçâ i lôr nemîs. 2I gjudeus si derin dongje tes lôr citâts, in dutis lis provinciis dal re Assuero, par plombâur intor a ducj chei ch’a cirivin di fâur dal mâl; nissun nol rivà a tignîur teste, parcè che la pôre dai gjudeus e jere plombade parsore di ducj i popui. 3Ducj i sorestants des provinciis, i satraps, i governadôrs e i intendents dal re ur derin une man ai gjudeus, parcè che la pôre di Mardocheu ju veve gafâts ancje lôr. 4Parcè che Mardocheu al jere in alt tal palaç e par dutis lis provinciis si slargjave la innomine di chest om; Mardocheu al deventave simpri plui potent. 5I gjudeus duncje a fiscarin ducj i nemîs, passantju a fîl di spade, copantju e svinidrintju; a faserin dai lôr nemîs dut ce ch’a volerin. 6Te citât di Suse i gjudeus a coparin e a svinidririn cincent oms 7e a maçarin Parsandate, Dalfon, Aspate, 8Porate, Adalià, Aridate, 9Parmaste, Arisai, Aridai e Vaizate, 10i dîs fîs di Aman, fi di Amedate, il nemì dai gjudeus, ma no rafarin nuie. 11Ta chê stesse dì i faserin savê al re il numar di chei ch’a jerin stâts copâts te citât di Suse. 12Il re i disè a la regjine Ester: “Te citât di Suse i gjudeus a àn copât, a àn svinidrît cinccent oms e i dîs fîs di Aman; ce no varano cumbinât ta chês altris provinciis dal re? Ce mi domandistu ancjemò? Ti sarà dât! Ce bramistu di plui? Al sarà fat!”. 13Alore Ester i rispuindè: “Se i pâr al re, che ur sedi permetût ai gjudeus ch’a son a Suse di fâ ancje doman ce ch’al jere stât stabilît par vuê; ch’a sedin picjâts suntun pâl i dîs fîs di Aman”. 14Il re al ordenà che si fasès cussì. L’ordenance e fo mandade fûr a Suse. I dîs fîs di Aman a forin picjâts tor dal pâl. 15I gjudeus ch’a jerin a Suse a tornarin a dâsi dongje ai cutuardis di chel mês di Adar e a coparin a Suse tresinte oms; ma però no rafarin nuie. 16Ancje chei altris gjudeus ch’a jerin tes provinciis dal re si derin dongje, a difinderin la lôr vite e si pararin dai atacs dai nemîs; a coparin setantecinc mil di chei che ju vevin in asse, ma no rafarin nuie.

La fieste dai Purim

17Chest al sucedè ai tredis dal mês di Adar; ai cutuardis a polsarin e a passarin une dì mangjant e bevint in ligrie. 18Ma i gjudeus ch’a jerin a Suse si derin dongje ai tredis e ai cutuardis dal mês; ai cuindis a polsarin e a passarin une zornade mangjant e bevint in ligrie. 19Par chel i gjudeus de campagne, ch’a vivin in citât no cercladis di muris, a passin il cutuardis dal mês di Adar in ligrie, mangjant e bevint e fasint fieste e mandantsi regâi un cu l’altri.

19a Invezit la int des grandis citâts a passin in fieste e in ligrie il cuindis di Adar, mandant regâi ai lôr confinants.

20Mardocheu al metè par scrit chescj fats e ur mandà letaris a ducj i gjudeus ch’a jerin tes provinciis dal re Assuero, vicins e lontans, 21par stabilî che ogni an a fasessin fieste ai cutuardis e ai cuindis dal mês di Adar, 22parcè che a jerin i dîs che i gjudeus a vevin rivât a vê un lamp di padin tai atacs dai nemîs e il mês che il lôr dolôr si jere tramudât in gjonde, il lôr corot in fieste, e par che a passassin chei dîs mangjant e bevint in ligrie, fasintsi regâi un cu l’altri e fasint cualchi regâl ai puars. 23I gjudeus si impegnarin a no dismeti ce ch’a vevin scomençât a fâ e che ur veve ordenât Mardocheu. 24Di fat Aman, fi di Amedate l’agaghit, il nemì di ducj i gjudeus, al veve furducjât cuintri dai gjudeus par fuçâju e al veve tirât il pur, ven a stâi la bruscjete, par fâur pierdi la tramontane e par fâju fûr. 25Cuant che però Ester si presentà dal re, chel al ordenà cuntun befel che il progjet orent di Aman cuintri dai gjudeus al colàs parsore di lui e che lui e i siei fîs a fossin picjâts tor dal pâl. 26Par chel chei dîs a cjaparin il non di purim, de peraule pur. Stant a ce ch’al jere scrit inta chê letare, dopo di ce ch’a vevin podût viodi e ch’al jere sucedût, 27i gjudeus a stabilirin e a cjaparin par sè, pe lôr gjernazie e par chei che si saressin zontâts a lôr, l’impegn sacrisant di fâ fieste ogni an in chei doi dîs, seont lis regulis di chel scrit e cuant che al scjadeve il timp. 28In chei dîs si à di ricuardâsi e di fâ fieste di ete in ete, in ogni famee, in ogni province, in ogni citât; chescj dîs dai purim no àn di scomparî framieç dai gjudeus e il lôr ricuart nol à di lâ pierdût framieç de lôr dissendence. 29La regjine Ester fie di Abicail e il gjudeu Mardocheu a scriverin cun dute la lôr autoritât, par dâi fuarce a cheste lôr seconde letare in merit dai purim. 30Si mandà letaris a ducj i gjudeus tes cent e vincjesiet provincis dal ream di Assuero, cun peraulis di pâs e cul impegn di jessi fedêi, 31par stabilî chescj doi dîs dai purim tes lôr zornadis precisis, come che ju veve ordenâts il gjudeu Mardocheu e la regjine Ester e come che ancje lôr ju vevin stabilîts par sè e par chei daûr di lôr, zontant regulis pal dizun e pe preiere. 32E cussì l’ordenance di Ester e stabilì cuant che si veve di fâ i purim e ancje cemût, e e fo metude intun libri.