ESTER (4:1-17)

Letôr: Mario Colonnello

Il dolôr di Mardocheu

41Cuant che Mardocheu al vignì a savê ce ch’al jere sucedût, si sbregà i vistîts, si cuviergè di sac e di cinise e al jessì fûr tal mieç de citât, berlant dut il so marum; 2Al rivà fin denant de puarte dal re, ma nissun ch’al fos cuvierzût di sac nol veve dirit di jentrâ pe puarte dal re. 3In ogni provincie, pardut là ch’al rivave l’ordin dal re e il so befel, la disperazion dai gjudeus e jere grande: zunâ, vaî, corot e un grum di lôr a doprarin il sac e la cinise par stramaç. 4Lis siervis di Ester e i siei cjastrâts a vignirin a contâi il fat e la regjine e plombà tun grant aviliment; i mandà vistîts a Mardocheu par che sai metès e al gjavàs d’intor il sac, ma lui nol volè savênt. 5Alore Ester e clamà Atac, un dai cjastrâts che il re i veve metût al so servizi, e i dè l’incariche di lâ di Mardocheu a domandâi ce ch’al jere sucedût e parcè che si compuartave cussì. 6Atac al lè di Mardocheu te place de citât denant de puarte dal re. 7Mardocheu i contà ce ch’al jere sucedût e i fevelà di cetancj bêçs che Aman al veve imprometût di butâ tal tesaur dal re par fâle finide par simpri cui gjudeus; 8i consegnà ancje une copie dal befel mandât fûr a Suse par svinidrîju, par che jal mostràs a Ester, le informàs di dut e i ordenàs di presentâsi dal re a domandâi gracie e a preâlu a pro de sô int. 8a“Impensiti – i mandà a dîi – dai dîs che tu jeris puare, cuant che ti davi di mangjâ cu la mê man; parcè che Aman, il secont par dignitât dopo dal re, al à fevelât cuintri di nô par fânus murî ducj. Clame il Signôr, fevelii al re par nô e salvinus de muart!”. 9Atac al tornà di Ester e i contà dut ce ch’al veve dit Mardocheu. 10Ester i ordenà a Atac di dîi a Mardocheu: 11“Ducj i fameis dal re e il popul des sôs provincis a san che se cualchidun, om o femine, al jentre dal re tal andit plui in dentri cence jessi stât clamât, in fuarce di une leç ch’e vâl par ducj, al à di jessi copât; a pat che il re nol slungji viers di lui il so baston d’aur, che alore al varà salve la vite. Par chel ch’e mi rivuarde, a son za trente dîs che no soi stade clamade par lâ dal re”. 12Lis peraulis di Ester jes contarin a Mardocheu 13e Mardocheu i fasè dâ cheste rispueste a Ester: “No sta pensâ a salvâti dome te tra ducj i gjudeus par vie che tu sês intal palaç. 14Parcè che se in chest moment tu tu tasis, i gjudeus a varan jutori e liberazion di un’altre bande; ma par te e sarà finide par simpri, insieme cu la cjase di to pari. Cuissà che no tu sedis stade alçade a regjine propit in prevision di un câs come chest?”.

La decision di Ester

15Alore Ester i fasè rispuindi a Mardocheu: 16“Va, clame dongje ducj i gjudeus ch’a vivin a Suse: zunait par me, stait cence mangjâ e cence bevi par trê dîs, gnot e dì; ancje jo o fasarai compagn cu lis mês siervis. Po o larai dal re, seben ch’e je une robe cuintri de leç e, se mi tocjarà murî, o murarai! 17Mardocheu si cjapà sù e al fasè ce che i veve ordenât Ester.