GJENESI (50)

Letôr: Dante Scarsini

Lis tombis di Jacop

501Alore Josef si butà parsore di so pari e lu cuviergè di lagrimis e di bussadis. 2Po Josef ur ordenà ai miedis che lu servivin di imbalsamâ so pari, e i miedis a imbalsamarin Israel. 3Cheste vore e durà corante dîs, parcè che chest al è il timp che al covente par imbalsamâ. I egjizians a faserin corot par setante dîs. 4Spirât il timp dal corot, Josef al fevelà cussì tal palaç dal faraon: “Se propit mi volês ben, fasêtmi il plasê di dîi al faraon chestis peraulis: 5Gno pari mi à fat fâ chest zurament: Jo o stoi par murî, mi à dit, e o ai un tombâl che mi ai sgjavât te tiere di Canaan; tu âs di soterâmi li. Lassaitmi alore lâ sù a soterâ gno pari; po o tornarai indaûr”. 6Il faraon i rispuindè: “Va sù e sotere to pari, come che ti à fat zurâ”. 7Josef al lè a soterâ so pari e cun lui a lerin sù ducj i uficiâi dal faraon, i grancj dal so palaç e ducj i grancj de tiere dal Egjit 8adun cun dute la famee di Josef, i siei fradis e la famee di so pari. A lassarin te regjon di Gosen dome chei che no podevin movisi, e i nemâi piçui e grancj. 9Cun lui a lerin sù ancje cjars e cjavalîrs: a jerin une schirie di int mai viodude. 10Rivâts su l’arie di Atad, ven a stâi di là dal Gjordan, a faserin un lament che no si ricuardavisi un compagn e Josef al fasè par so pari un corot di siet dîs. 11La int de tiere di Canaan, i cananeus, a vioderin il corot su l’arie di Atad e a diserin: “Ve un grant corot pai egjizians”; par chel i meterin non a di chel lûc Abêl-Misraim, che al è di là dal Gjordan. 12I siei fîs a faserin ce che lui ur veve ordenât 13e lu puartarin te tiere di Canaan e lu soterarin tal landri dal cjamp di Macpele, che Abram lu veve comprât di Efron l’itit come tombâl di famee, in face di Mamre. 14Podopo Josef al tornà in Egjit e, cun lui, i siei fradis e ducj chei che a jerin lâts sù par soterâ so pari.

La mission di Josef

15Viodint che lôr pari al jere muart, i fradis di Josef a diserin fra di lôr: “E se Josef si metès cuintri di nô e nus tornàs dut il mâl che i vin fat?”. 16Alore i mandarin a dîi a Josef. “Prin di murî, to pari al à fate cheste racomandazion: 17I disarês cussì a Josef: Perdoniur ai tiei fradis il lôr delit e il lôr pecjât, dut il mâl che ti àn fat. Alore cumò perdone il delit dai fameis dal Diu di to pari”. E Josef si metè a vaî sintintju a fevelâ cussì. 18I siei fradis si presentarin di persone devant di lui e, butantsi par tiere, i diserin: “Ve chi che o sin i tiei sclâfs!”. 19Ma Josef ur rispuindè: “No stait a vê pôre! Puedio forsit jo cjapâ il puest di Diu? 20Il mâl ch’o vevis distinât di fâmi, Diu al à savût voltâlu in ben, par podê rivâ a fâ ce che al fâs cumò: salvâi la vite a di un grant popul. 21Par chel no stait a vê nissune pôre: o pensarai jo par vualtris e par dute la vuestre int”. Ju consolà e ur fevelà a cûr spalancât. 22E cussì Josef e la famee di so pari a restarin in Egjit e Josef al vivè cent e dîs agns. 23Josef al rivà a viodi i fîs di Efraim fintremai a la tierce gjenerazion e ancje i fîs di Machir, fi di Manasse, a nasserin sui genôi di Josef. 24Po Josef ur disè ai siei fradis: “O stoi par murî, ma Diu al vignarà a viodi di vualtris e us fasarà tornâ di cheste tiere te tiere che ur à imprometût cun zurament a Abram, a Isac e a Jacop”. 25E Josef ur fasè fâ chest zurament ai fîs di Israel: “Cuant che Diu al vignarà a viodi di vualtris, o puartarês vie di chi i miei vues”.

26Josef al murì a cent e dîs agns. Lu imbalsamarin e lu meterin intun sepulcri in Egjit.