GJUDITE (15;16)

Letôr: Sandra Casarsa

I assirians a scjampin

151Cuant che a vignirin a savê la gnove ancje chei ch’a jerin inmò tes lôr tendis, a restarin come copâts. 2Plens di pôre e sbalsant, no rivavin a restâ nancje in doi, un dongje di chel altri: e fo la disfate. Ognidun le mocave pai trois de taviele o de mont. 3Chei ch’a jerin campâts sul alt, torator des monts di Betulie, le tovarin ancje lôr. Alore i israelits, tant a dî chei ch’a jerin in cundizion di combati, ur derin il pest. 4Ozie al mandà mes a Betomestaim, a Bebai, a Cobai, a Cole, par dute la tiere di Israel, par fâ cognossi a ducj ce ch’al jere sucedût e invidâ dute la int a butâsi cuintri dai nemîs e fiscâju. 5No jerin dibot nancje visâts, che i oms di Israel si butarin ducj compats cuintri di lôr e ju baterin fintremai a Cobe. Ancje chei di Gjerusalem e di dutis lis monts si derin dongje, par vie ch’a vevin sintût ancje lôr ce ch’al jere sucedût tal campament nemì. Daspò i oms di Galaad e di Galilee ju tacarin di flanc e ju pestarin cence remission fin dongje di Damasc e dal so teritori. 6Chei ch’a jerin restâts a Betulie si butarin cuintri dal campament di Assur, a rafarin dut ce ch’al jere e a ingrumarin unevore di robe. 7I israelits, ch’a tornavin dal maçalizi, a puartarin vie ce ch’al jere restât. Cussì la int dai borcs e dai paîs de mont e de planure a faserin un rafât straordenari, stant ch’and jere tante robe che mai.

Fieste a Betulie

8Il sorestant dai predis Joakim e il consei dai anzians di Israel, ch’a vivevin a Gjerusalem, a vignirin a viodi di persone il ben che il Signôr i veve fat a Israel, e ancje a viodi Gjudite e a saludâle. 9Jentrant cjase sô, la benedirin ducj insieme: “Tu sês tu la glorie di Gjerusalem, tu sês tu la grande braure di Israel, tu sês tu l’onôr sflandorôs de nestre int. 10Dut chest tu lu âs fat cu la tô man, grandis robis tu âs operât a pro di Israel, che a Diu i àn plasût. Benedete sêstu par simpri denant dal Signôr ch’al pò dut!”. E dute la int e zontà: “Amen!”.

11Dute la int e continuà par trente dîs di file a puartâ vie dal campament ce ch’al jere dentri. La tende di Oloferne, dut il so arint, la mobilie, i cjadins e dut la sô robe je derin a Gjudite. Jê e acetà, e cjamà la sô mule, e tacà i siei cjars e e ingrumà dut parsore. 12Dutis lis feminis di Israel, che si jerin dadis dongje par cjalâle, dutis insieme a faserin une danze cun cjants par fâi onôr. Gjudite e cjapà in man un mac di frascjis e lis passà a lis feminis che le compagnavin. 13Gjudite e lis sôs amiis si faserin zois di ramis di ulîf. Podopo si metè in teste dal popul e e dirigeve jê la danze di dutis lis feminis. Ducj i oms di Israel, armâts e plens di zois, le compagnavin cu lis cjantis.

La cjante di Gjudite

14Framieç di dut Israel, Gjudite e dè sù cheste cjante di agrât e dut il popul al ripetè a plene vôs cheste cjante.

161Gjudite e disè:

“Dait sù une cjante al gno Diu cui tamburei,

cjantait al Signôr cu lis covertoriis

zontait par lui un salm di laude,

laudaitlu e clamait il so non.

2Parcè che il Signôr al è un Diu ch’al fruce lis vueris;

al à sistemât il so campament

framieç de sô int,

par gjavâmi des sgrifis di chei che mi fasevin cuintri.

3Assur al plombà jù des monts de tramontane,

al rivà cui miârs e miârs dai siei soldâts.

And jere tancj ch’a stropavin i riui,

i lôr cjavai a fodravin lis culinis.

4Al stabilì di brusâ la mê tiere,

di passâ i miei zovins a fîl di spade,

di sfracaiâ i miei fruts ancjemò di tete,

di puartâ vie come rafât la mê canae

e di puartâsi daûr lis mês fantatis.

5Ma il Signôr ch’al pò dut ur al à inibît

par man di une femine.

6Parcè che il lôr campion nol è colât denant dai zovins,

no son stâts fîs di omenons che lu àn batût,

a nancje no lu à tacât nissun gigant,

ma a je stade Gjudite, la fie di Merari,

che lu à inflapît cu la sô biele muse.

7E veve dismetût il so vistît di vedue

par tirâ sù la int di Israel avilide,

e veve onzude la sô muse cul bonodôr,

8e veve invuluçade tun turbant la sô cjavelade,

si jere vistude di fîl par fâlu colâ.

9Il so sandul al inceà i siei vôi,

la sô bielece e strià il so cûr,

e la simitare i cjonçà il cuel!

10I persians a restarin scaturîts di tant coragjo

e chei de Medie si spaçarin denant di tante fuarce.

11In chel moment la mê biade int e berlà

e lôr a cjaparin pôre,

i miei, ch’a jerin flaps, a petarin berlis

e lôr si spirtarin a muart;

a alçarin la vôs e lôr a cessarin a rote di cuel.

12Tant che fîs di femenucis ju maçarin,

ju passarin fûr par fûr tant che disertôrs.

A restarin par tiere te batae dal gno Signôr!

13O vuei fâi al gno Diu une cjante gnove.

Signôr, tu sês grant e plen di glorie,

fenomenâl te tô fuarce, e nissun no ti vinç.

14Che ogni tô creature ti ubidissi!

Parcè che tu âs dite une peraule e dutis a àn tacât a esisti,

tu âs mandât il to spirt e lôr a son stadis dadis dongje,

e nissun al pò fâi cuintri a la tô vôs.

15Des lôr fondis lis monts si sdrondenaran cu lis aghis,

i crets a laran in fruçons tant che la cere denant de sô muse,

ma tu varâs simpri dûl

di chei ch’a àn timôr di te.

16Cert, nissun sacrifici nol è avonde par ufrîti un odôr che ti plasi

e ancjemò mancul al baste dut il gras par fâti un olocaust;

ma chel ch’al à timôr dal Signôr al è simpri grant.

17Disgraciadis chês gjernaziis che si metin cuintri de mê int!

Il Signôr ch’al pò dut lis cjastiarà te dì dal judizi.

Al mandarà il fûc e i viers intes lôr cjars

e a craçaran di dolôr par simpri”.

Celebrazions a Gjerusalem

18Cuant che a forin rivâts a Gjerusalem, si butarin in genoglon denant di Diu e, dopo di vê smondeât il popul, a ufririn i lôr olocauscj, lis ufiertis di avôt e i regâi. 19Gjudite e avodà tant che ufierte consacrade a Diu dute la robe di Oloferne che i veve regalade la int e ancje i draps ch’e veve tirât vie cu lis sôs mans dal jet. 20La int si butà te ligrie denant dal templi, a Gjerusalem, par trê mês di file, e Gjudite si fermà cun lôr.

Ultins agns di Gjudite

21Dopo di chel fratimp, ognidun al tornà cjase sô. Gjudite e tornà a Betulie e e restà tal so lûc. Te sô ete, e jere cognossude in dute la tiere. 22Un disordin di lôr le domandarin par cjolile, ma jê no cognossè om par ducj i dîs de sô vite dopo che il so om, Manasse, al jere muart e si jere dât dongje cu la sô int. 23Plui e leve indenant cui agns in cjase dal so om e plui la int a diseve ben di jê. E rivà fint a cent e cinc agns. E sfrancjà la sô sierve, po e murì a Betulie e le soterarin tal landri là ch’al polsave Manasse, il so om. 24La cjase di Israel le vaì par siet dîs. Prime di murî, e veve spartide la sô robe jenfri la parintât strete di Manasse e la parintât strete de sô famee. 25Nissun nol olsà alçâ un dêt cuintri dai israelits in ducj i dîs de vite di Gjudite e par un grum di timp dopo de sô muart.