GJUDITE (14)

Letôr: Renate Schuler

Disfate dai assirians

141Gjudite ur disè: “Scoltaitmi, fradis. Cjapait chest cjâf e picjaitlu sul colm des muris. 2Podopo, cuant che al sarà vignût dì e il soreli al sarà jevât su la tiere, ognidun ch’al cjapi sù lis sôs armis e ducj chei ch’a puedin, ch’a jessin de citât. Alore scomençait a lâur cuintri come ch’o vessis di lâ jù fin te planure là ch’a scomencin i assirians. Però no stait a lâ jù. 3I assirians a cjaparan sù lis lôr armis, si butaran tal campament par sveâ i sorestants dal esercit di Assur. A coraran viers de tende di Oloferne e no lu cjataran. Alore a cjaparan un spac di voltâsi di sanc e a scjamparan denant di noaltris. 4Vualtris, insieme cun ducj i israelits, o vês dome di stâur daûr e di fruçâju biel ch’a scjampin. 5Ma prime di fâ chel tant, clamaitmi Achior l’amonit, ch’al viodi chel ch’al à dispreseade la cjase d’Israel, chel che lu veve mandât framieç di nô tant che un om za distinât a la muart”. 6A faserin jessî Achior de cjase di Ozie. A pene rivât, viodint il cjâf di Oloferne che lu tignive sù un de semblee dal popul, al colà par tiere e i vignì imbast. 7Lu tirarin sù. Alore si butà ai pîts di Gjudite e, pleantsi denant di jê, al berlà: “Benedete sêstu in dutis lis tendis di Gjude e framieç di ducj i popui, ch’a restaran plens di maravee cuant che a sintaran il to non! 8E cumò contimi dut ce che tu âs cumbinât in chescj dîs”. E Gjudite i contà framieç di dute la int, dut ce ch’e veve fat, di cuant che e jere jessude di Betulie fintremai in chel moment ch’e stave fevelant. 9Cuant che e finì di fevelâ, il popul al petà scriui di tirâ jù il cîl e la citât si jemplà di berlis di fieste. 10Achior, viodint dut ce ch’al veve fat il Diu di Israel, al crodè in lui dal profont dal cûr, si fasè circuncidi e lu clamarin a fâ part fint in dì di vuê de cjase di Israel.

11Cricade l’albe, la int di Betulie e picjà il cjâf di Oloferne su pes muris. Ognidun al cjapà sù lis sôs armis e a jesserin a trops ducj jù pe cleve de mont. 12Viodint chel tant, i assirians a mandarin mes dai lôr sorestants, e chei a visarin i gjenerâi, i chiliarcs e ducj i lôr graduâts. 13A rivarin cussì fint a la tende di Oloferne. I diserin al so sorestant: “Svee il nestri paron, che chescj sotans a àn vût il fiât di metisi cuintri di nô e di tacânus par fâsi fruçâ un par un!”. 14Bagoe al jentrà. Al tucà denant dal tendon de tende, convint che Oloferne al durmìs cun Gjudite. 15Ma stant che nissun nol rispuindeve, al viergè, al jentrà te cjamare e lu cjatà distirât par tiere, cadavar e cul cjâf cjonçât. 16Alore al petà un grant berli, al vaì, al craçà, al ciulà ad alte vôs e si sbregà i vistîts. 17Po al jentrà te tende là ch’e jere lozade Gjudite e no le cjatà gran. Corint fûr viers de int, al berlà: 18“I sotans nus àn imbroiâts! Une sole femine ebree e à insoçât di vergogne la cjase di Nabucodonosor. Oloferne al è distirât par tiere, cul cjâf cjonçât!”. 19Sintint une tâl, i sorestants dal esercit di Assur, pierdude la tramontane, si sbregarin lis lôr toniis e il campament al jere dut un ciulâ e un berlâ.