GJUDITE (11)

Letôr: Viviana Viviani

Gjudite denant di Oloferne

111Oloferne i disè: “Coragjo, femine! No sta vê pôre di nuie. No ài mai fat mâl di sorte a nissun di chei ch’a àn sielzût di stâ cun Nabucodonosor, re di dut il mont. 2Parfìn cumò, se la tô gjernazie di montagnûi no mi ves tratât cence rispiet, no mi sarès insumiât di alçâ la lance cuintri di lôr. Se àn volude dibessôi! 3Ma cumò tu âs di dîmi il parcè che tu sês scjampade di lôr par vignî a parâti chi di nô. In ogni câs, tu sês vignude par salvâti. Coragjo! Cheste gnot ti cjatarà ancjemò in vite, e ancje chês ch’a vignaran. 4Nissun ti fasarà malegraciis. Ti trataran cun ducj i rivuarts, come ch’e je usance cui fameis dal gno paron il re Nabucodonosor”.

5Gjudite i rispuindè: “Indegniti di scoltâ cun buine gracie lis peraulis de tô sierve e dut ce che la tô sierve e podarà dî presince di te. Usgnot no disarai nissune falsetât denant dal gno paron. 6Cîr dome di scoltâ ce che ti consee la tô sierve, e Diu ti fasarà rivâ a bon fin e il gno paron nol varà di pintîsi in ce ch’al à scomençât. 7Vive Nabucodonosor, re di dut il mont, e vive la potence di chel che ti à mandât a indreçâ ogni anime vivent sul troi just,! Parcè che, in grât di te, no son dome i oms che i stan sot ma, par mieç de tô fuarce, ancje lis bestiis salvadiis, il besteam e i ucei dal cîl a vivaran pal onôr di Nabucodonosor e par dute la sô cjase! 8Nô o vin za sintût a fevelâ dal to ingegn e de grande furbizie che tu âs intorti. E je une robe zaromai cognossude di dut il mont che, in dut il ream, tu sês l’unic valorôs, cjamât in sperience, che tu fasis restâ cul to mût di combati. 9E po o savìn ancje ce ch’al à contât Achior cuant che o jeris a consei. Stant che la int di Betulie i àn sparagnade la vite, ur à palesât dut ce che ti veve dit. 10Poben, paron e siôr, no sta dispreseâ ce che ti à dit ma tenlu a ments dentri di te, parcè che e je dute robe vere. Siguramentri la nestre gjernazie no sarà cjastiade e la spade no podarà fâ nuie cuintri dai siei fîs a cundizion che no si metin cuintri dal lôr Diu. 11Ma cumò, par che il gno paron nol ledi a pierdisi di coragjo o ch’al rinunzii a ce ch’al à tacât, la muart e plombarà sul lôr cjâf, parcè che il pecjât ur è jentrât dentri, chel pecjât ch’a tirin a ciment il lôr Diu ogni volte che si butin tal disordin. 12Di cuant ch’a àn la bocjade misurade e scjarsetât di aghe, a àn decidût di ripiâsi cui lôr nemâi e distinât di tignî par sè dut ce che, par leç, Diu ur à inibît di mangjâ. 13A àn decidût parfin di fâ fûr lis primiziis dal forment, lis decimis dal vin e dal vueli, robis santis e che lôr stes lis vevin metudis di bande pai predis che a Gjerusalem a stan simpri denant dal nestri Diu. Par chel nissun dal popul nol veve dirit di tocjâlis nancje cu la man. 14E, ancjemò, a àn mandât mes a Gjerusalem par vê dal consei dai anzians il permès di fâ chel tant, stant che là jù ducj a fasin cussì. 15Ve duncje ce che ur capitarà: a pene che ur sarà rivât il permès e che lôr lu varan doprât, in chê stesse dì ti sarà consegnade pe lôr ruvine. 16Cuant che jo, tô sierve, o ài sintude une tâl, jù ài implantâts dal moment. Diu mi à mandade par fâ, midiant di te, robis che dut il mont al restarà cence flât cuant che al vignarà a savêlis. 17Parcè che la tô sierve e je une femine di religjon. Gnot e dì jê e pree il Diu dal cîl. Par chel jo o ài pensât di restâ daprûf di te, paron. Jo, tô sierve, vie pe gnot o jessarai fûr te valade e li o prearai Diu che mi fasi savê a pene che lôr a varan fatis lis lôr inicuitâts. 18Alore o tornarai chi a contâte par che tu saltis fûr cun ducj i tiei soldâts e nissun al rivarà a tignîti teste. 19Jo ti menarai a traviers de Gjudee fin che no tu sarâs rivât denant di Gjerusalem. O metarai la tô sente propit tal mieç de citât. E in chê volte tu ju menarâs tant che pioris cence pastôr e no si cjatarà nancje un cjan ch’al vuachi cuintri di te. Dut chest, jo lu ài savût denant trat, parcè che mi è stât rivelât e o sei stade mandade par palesâtal”.

20Lis peraulis di chê femine i plaserin a Oloferne e a ducj i siei fameis. Scaturîts pal so sintiment, a berlarin: 21“Di un cjaveç al altri dal mont no si cjate une femine compagne, di biele presince e di bon fevelâ!”. 22E Oloferne i disè: “Al à fat propit ben Diu a mandâti denant dal to popul! O sarìn nô i plui fuarts, e chei ch’a àn sbeleât il gno paron, a saran fiscâts. 23E po tu sês tant biele di muse che savie tal fevelâ. Se tu fasis daûr che tu âs dit, il to Diu al sarà il gno Diu e tu vignarâs a stâ tal palaç dal re Nabucodonosor e tu sarâs innomenade par dut il mont”.